({{search.Data.length}} resultat)
{{settings.Localization.Data.SearchResult.EmptySearchResultSuggestion}}

Vi använder Cookies, stäng meddelandet för att godkänna. Visa mer information

{{settingsInstance.Localization.Data.Cookies.Title}}

En del av

Stanna hemma om du är sjuk, tvätta händerna ofta, håll avstånd och undvik att resa kollektivt. Tillsammans bromsar vi smittspridningen av covid-19.

For the latest updates regarding the corona virus (COVID-19), read the information put together by The Public Health Agency of Sweden  

Historisk manifestation i Håverud och Upperud

Onsdagen den 29 maj 2013, förklarades såväl Akvedukten som de båda slussområdena i Håverud och Upperud som byggnadsminnen. Det skedde genom att Landshövding Lars Bäckström och Länsantikvarie Karolina von Mentzer invigde de båda områdena i samband med en ceremoni som manifesterade detta beslut.

Frågan om byggnadsminnesförklaring väcktes av kanalbolaget i mars 2011 genom en formell
framställan till Länsstyrelsen. Från början begränsades förslaget till Akvedukten men kom under utredningens gång att utökas till att gälla även slussar och anläggningar, slussområden och fastigheter på kanalbolagets mark i Håverud och Upperud.  

– En byggnadsminnesförklaring är en försäkran om att särskilt värdefulla och unika kulturhistoriska värden bevaras för framtiden. Men den är lika mycket en manifestation och en signal till omvärlden att här finns något alldeles extra intressant och värdefullt - värt att besöka, att lära sig om och att vara stolt över. Därför har vår ambition att få byggnadsminnesstatus på dessa områden varit högt
prioriterad. Nu har vi nått dit vilket är mycket positivt säger Benny Ruus, VD för Dalslands Kanal AB fram till och med 2019.

Motivering

Så här lyder Länsstyrelsens motivering till beslut:

Enligt 3 kap 1 § lagen om kulturminnen mm (SFS 1988:950) får Länsstyrelsen förklara en byggnad som är synnerligen märklig genom sitt kulturhistoriska värde eller som ingår i ett kulturhistoriskt synnerligen märkligt bebyggelseområde för byggnadsminne. Dalslands kanal, med grävda kanalsträckor och slussar, är ett riksintresse för kulturmiljövården. Byggandet och det kontinuerliga användandet och underhållet av anläggningarna har skapat de stora kulturhistoriska värden som en
byggnadsminnesförklaring vill slå vakt om. Anläggningen är också en av Dalslands största turistmål med stora ekonomiska, kulturella och symboliska värden. Därför är åtgärder som befrämjar kanalens drift och skapar möjligheter för allmänheten att besöka och förstå kanalens historia, en förutsättning för att behålla dessa värden.

Akvedukten i Håverud är i Sverige en unik konstruktion med ett stort in­dustri­historiskt och teknikhistoriskt värde. Värdena förstärks ytterligare genom att akvedukten är bevarad i ursprungligt skick och fortfarande används enligt intentionerna. Dalslands kanal med sina slussar och akvedukten i Håverud är goda representanter för Nils Ericsons ingenjörskonst. Kamrersbostaden i Upperud, som var Nils Ericsons bostad och den plats där kanalprojektet leddes ifrån, har därmed ett stort
symboliskt och personhistoriskt värde. Magasinet och arkivet är viktiga miljöskapande byggnader med tidstypiska karaktärer och uttryck.

Länsstyrelsen bedömer att de två utvalda områdena kring Dalslands kanal med akvedukt, slussar och byggnader är unika och synnerligen märkliga genom sitt kulturhistoriska värde.

- Det känns extra roligt att vi kan uppmärksamma denna historiska händelse och dagen till ära har vi bjudit in ägare, personal och samarbetspartners som på olika sätt berörs av eller är delaktiga i kanalens kulturhistoria, avslutar Benny Ruus.


För mer information eller ytterligare kommentar, vänligen kontakta:

VD Johan Trollnäs, johan.trollnas@dalslandskanal.se