({{search.Data.length}} resultat)
{{settings.Localization.Data.SearchResult.EmptySearchResultSuggestion}}

Vi använder Cookies, stäng meddelandet för att godkänna. Visa mer information

{{settingsInstance.Localization.Data.Cookies.Title}}

En del av

Stanna hemma om du är sjuk, tvätta händerna ofta, håll avstånd och undvik att resa kollektivt. Tillsammans bromsar vi smittspridningen av covid-19.

For the latest updates regarding the corona virus (COVID-19), read the information put together by The Public Health Agency of Sweden  

  • Fotograf: Benny Ruus

Vår verksamhet och uppdrag

I formell mening utgår bolagets verksamhet från bolagsordningens "ändamålsparagraf". Verksamheten bedrivs utifrån två perspektiv: "det kulturhistoriska arvet" och "den turistiska katalysatorn". Dessa två huvudgrenar präglar den framtida inriktningen och bolagets dagliga verksamhet.

Vår verksamhet

Dalslands Kanal AB bedriver kanal- och fastighetsrörelse. 31 slussar fördelat på 17 slusstationer, 58 slussportar och ca. 1,5 km kajer och bryggor, två vattenregleringsdammar, sjömackar och verkstäder finns under bolagets paraply. Vi förvaltar mark och fastigheter. Drygt 100 ekonomibyggnader och ca 20-talet bostäder och fritidshus finns i kanalbolagets ägo.

Vårt uppdrag

Dalslands Kanal AB har enligt stadgarna att ”anlägga och underhålla en kanalled för begagnande såsom allmän farled mot avgifter, som i vederbörlig ordning bestämmes, även så idka annan därmed förenlig verksamhet”. Kanalbolaget har således att sköta drift, underhåll och förvaltning av dess slussar, fastigheter, markområden, serviceanläggningar och broar/bryggor utmed sjösystemet. Därtill har bolaget ansvar för säkerhetsanordningar för sjöfarten såsom farledsmarkeringar och fyrar. Bolaget fastställer och uppbär seglationsavgifter samt verkar aktivt för att öka sjöfarten i kanalsystemet. (utdrag ur bolagsordningen)

Riksintresse för kulturminnesvården

”Kanalmiljö av stor kommunikations- och industrihistorisk betydelse bestående av ett system av slussar och korta kanalsträckningar som sammanbinder Dalslands många sjöar, invigd 1868 som transportled för de dalsländska järnbruken, sågverken och pappersbruken”

Uttryck för riksintresset

Utöver kanalleden med slussar, slussvaktarbostäder och sjölederna, där särskilt Nils Ericsons teknikhistoriskt mycket intressanta och för Sverige unika akvedukten vid Håverud bör nämnas, ingår ett flertal äldre broar och byggnader tillhörande gamla järn- och pappersbruk med äldre fabriksanläggningar.

Katalysator för turismen

Dalslands kanal som katalysator i turismnäringen i Dalsland och Västra Värmland:
Kanalbolaget beräknar att ca 50 företag direkt eller indirekt är beroende av kanalbolagets verksamhet – framför allt öppethållandet för seglation. I undersökningar genomförda 1996 av Resurs AB beräknas att ca 30 % av den turistiska omsättningen i Dalsland (total omsättning 1998: 280.000.000 kronor) dvs. ca 85.000.000 kronor kan hänföras till kanalbolaget. Kanalen är den enskilt största faktorn för turismutveckling i Dalsland och sydvästra Värmland. Liknande tal har Handelshögskolan i Göteborg kommit fram till vid studier 2003.