({{search.Data.length}} resultat)
{{settings.Localization.Data.SearchResult.EmptySearchResultSuggestion}}
En del av
  • Mariestad /
  • Besöksnäring och samhällsplanering längs Göta kanal väst
Cyklar längs Göta kanal. En båt i bakgrunden.

Fotograf: Roger Borgelid

Besöksnäring och samhällsplanering längs Göta kanal väst

För att företagen inom besöksnäringen ska kunna utvecklas på ett strategiskt hållbart sätt behövs långsiktiga kommunala planer. De tre kommunledningarna, Mariestad, Töreboda och Karlsborg, har därför kommit överens om att föra in besöksnäringen i den fysiska planeringen genom att ta fram en gemensam fördjupad översiktsplan längs Göta kanal väst.

Samtidigt finns både hos företagen och området ett stort behov av att utveckla sin egen och områdets profilering och stärka identiteten för att bli tydligare i marknadsföringen i ett allt större mediabrus. Att dessutom koppla allt detta till Agenda 2030 är ytterligare en viktig del i arbetet.

Mål

Vidareutveckla besöksnäringen längs Göta kanal på ett hållbart sätt.

Det här ska vi göra

• Tydliggöra områdets profilbärare.
• Storytelling – hitta vår gemensamma berättelse.
• Gemensam kommunikationsplan.
• Evenemang, produkter, studieresa.
• Fördjupad översiktsplan 2030 där besöksnäringens behov och förutsättningar ingår.
• En framtagen modell för hur besöksnäringen kan integreras i samhällsplaneringen.
• Formaliserad samverkan mellan företag och det offentliga.
• Verka för att de Globala målen för hållbar utveckling uppnås och bidra till ett hållbart samhälle lokalt och globalt.

Det här har gjorts 

En digital kickoff hölls i oktober 2020. På programmet fanns bland annat en tillbaka blick på utvecklingen i området de senaste tio åren, presentation av projektet, företagare som berättade om framgångsfaktorer, besöksnäring i samhällsplanering, Göta kanalbolagets framtidsvisioner och inspiration från Höga Kusten. Dessutom hölls workshops i mindre grupper. 

Under våren 2021 har hållits workshops med flera företagare längs kanalen för att gemensamt jobba vidare med destinationsutveckling. Tema för dessa har varit analys av målgrupper och områdets gemensamma berättelse. Arbetet med destinationsutvecklingen kommer att pågå fortlöpande under projektperioden.

Fördjupad översiktsplan för Göta kanal väst

Framtagandet av den fördjupade översiktsplanen för Göta kanal väst (FÖP) startade upp under våren 2021 med digitala workshops vid tre tillfällen och för olika platser längs kanalen, i Sjötorp, Töreboda och Karlsborg. Föreningar, företag och fastighetsägare var inbjudna för att lämna synpunkter och förslag för en hållbar utveckling. 

Alla som har velat har kunnat bidra genom att lämna synpunkter i den digitala karttjänsten som varit igång på vår webbsida. 

Produktutveckling

Parallellt har arbete pågått med produktutveckling tillsammans med besöksnäringsföretag längs Göta kanal i de tre kommunerna. Detta arbete har letts av Johan Storm, som varit inkopplad som konsult i projektet. 

Studieresa

Studieresa till Sälen för att ta del av arbetet med utveckling av besöksnäringen där.

Exponering

Influencerkampanj för att lyfta fram de paket som är framtagna inom projektet.

Synliggjort Göta kanals betydelse för lokalbefolkningen i samband med attt Göta kanal firade 200 år.

Seminarium

Seminarium för kommunernas politiker och tjänstepersoner kring platsutveckling, samhällsplanering och turism. 

Fakta

Helfinansierat av Jordbruksverket. Projekttid: till 30 juni 2022
Omfattar: Mariestad*, Töreboda och Karlsborgs kommuner (*projektägare).
Partners: Företag och föreningar längs Göta kanal, AB Göta kanalbolag,
Göteborgs universitet, Turistrådet Västsverige, Skaraborgs Kommunalförbund.
Projektledare: Maria Gustavsson, 0501-75 51 39, maria.gustavsson@mariestad.se

Kontakt:

Maria Gustavsson, projektledare
0501-75 51 39, maria.gustavsson@mariestad.se

Erik Söderström, delprojektledare (FÖP)
0501- 75 51 38, erik.soderstrom@mariestad.se

Jarl Karlsson, turistchef/VD Karlsborgs turism, Karlsborgs kommun
0505-173 45, jarl.karlsson@karlsborg.se

Anna-Karin Kjellberg, turistchef, Töreboda kommun
0506-189 40, anna-karin.kjellberg@toreboda.se

Anna Söderman, näringslivsutvecklare besöksnäring, Mariestads kommun
0501- 75 58 53, anna.soderman@mariestad.se

Populärversion av projektbeskrivning i pdf.

Jordbruksverket logga_epiartikel.jpg