({{search.Data.length}} resultat)
{{settings.Localization.Data.SearchResult.EmptySearchResultSuggestion}}
En del av
  • Fotograf: Roger Borgelid

  • Fotograf: Roger Borgelid

  • Fotograf: Skara Turistbyrå

Vallebygdens naturreservat
Skara

Gammalt kulturlandskap format av inlandsisen

Mot sluttningen av berget Billingen i öster har inlandsisen lämnat efter sig det särpräglade Valleområdet, ett sjörikt och mjukt böljande landskap.

Varierat landskap

När inlandsisen smälte bort för 10 000 år sedan blev det kallare under några århundraden. Isen låg därför kvar och stora älvar i isen och lossbrutna isberg bildade med hjälp av grus och sand, ett starkt kuperat landskap, kamelandskap (uttalas kejm). Ett virrvarr av grusåsar, kullar, moränryggar, åsnät och platåer inramar sänkor där det ofta ligger en sjö eller ett kärr. Landskapet är mycket varierat på det sättet att ängar, betesmarker och åkrar växlar med sjöar och ädellövskog. På en liten yta, ca 1100 ha, finns sex naturreservat med olika flora och fauna. Gammalt kulturlandskap med hagar, odlingsrösen och stengärdsgårdar, lundar med ädellövskog, kalkkärr med orkidéer, prunkande blomsterängar och rofyllda fiskesjöar.

Många naturreservat

Bockaskedeåsen - Björnabacken

Bockaskedeåsen är en markant och framträdande höjdrygg, som bildades i samband med inlandsisens avsmältning för 10 000 år sedan. Den är ca 600 meter lång och ca 35 meter hög och därmed den högsta och mest markanta åsbildningen i Valle-området. Den täcks av betesmarker av hagmarkskaraktär.

Eahagen - Öglunda ängar

Eahagen-Öglunda ängar ligger mitt i Valleområdet, vid sjöarna Ämten och Flämsjön. På näset mellan sjöarna - ett ed - ligger den egentliga Eahagen, som är en lund med ädla lövträd som till exempel ek, alm, lind och vildkörsbär. Växtligheten är frodig och floran, som gynnas av kalken i marken, är rik. På våren blommar markerna med bland annat vårärt, lungört och tandrot.I reservatet finns även två gravfält från järnåldern och enstaka gravar. Även fågellivet är rikt, du kan till exempel få se och höra göktyta, grönsångare, näktergal och flera arter hackspett.

Höjentorp - Drottningkullen

I den nordöstra delen, finns landets mest utpräglade kamelandskap. Reservatet innefattar de mest kuperade och sjörika delarna i Vallebygden. Möjlighet till vandring finns på markerade strövstigar längs slingrande, betade åsar i den södra delen av naturreservatet.

Gamla Höjentorps slottsruin, med anor från 1200-talet, ligger i det största av de sex naturreservaten i Valle. I mitten av 1600-talet skänkte drottning Kristina slottet som brudgåva till Magnus Gabriel de la Gardies hustru, Maria Eufrosyne. År 1722 brann slottet ner och det berättas att drottning Ulrika Eleonora då var på besök. Hon såg branden från en närliggande kulle som sedan fått sitt namn därefter - Drottningkullen. Idag återstår endast källarruiner av det ursprungliga slottet, men platsen vittnar om traktens betydelse under medeltiden, då också Skara hade sin storhetstid. I den förvildade slottsträdgården finns vackra askar och lindar och i sluttningen ned mot Trädgårdssjön doftar det av ramslök och andra sällsynta växter. Under sin västgötaresa 1746 var Carl von Linné här och han skriver då bland annat. Höjentorp låg på den behageligaste ort och ägde den artigaste situation".

Jättadalen - Öglunda grotta

För den som söker en mer "krävande" naturupplevelse rekommenderar vi Jättadalen, en djupt nedskuren bäckravin omgiven av diabasstup. Vandringen upp till Jättadalen är brant och lite ansträngande. Du kan stanna till och pusta ut vid en källa med gott vatten som porlar fram ur lerskiffern. Väl uppe på kanten av berget möts du av utsikten över Vallebygden med sin mosaik av sjöar, lövskogar och hagmarker och med ett blånande Kinnekulle i fjärran. Väl värt mödan!

Från utsiktspunkten ovanför Jättadalen fortsätter stigen söderut. Om du fortsätter kommer du till slut till Öglunda grotta där enorma diabasblock i rasmarkerna bildar grottliknande rum. Vid "grottan" finns också fristående pelare av diabas.

Lycke - Lilla höjen

Naturreservatet domineras av ett ålderdomligt kulturlandskap med åkrar, öppna betesmarker, hagmarker och lövskogar. Från höjdryggen kan man få en vacker utsikt över omgivningarna.

Torprännan

Reservatet är en välbevarad och representativ del av Billingens västra sluttning, med en markerad djup dalgång, Torprännan, nedanför sluttningen. Torprännan och en del mindre dalar uppe i sluttningen, har bildats av mäktiga vattenflöden i samband med inlandsisens avsmältning. I sluttningen finns några torp, husgrundar och ödetomter från tidigare torpbebyggelse.

Mangårdsbyggnaden till Torps gård uppfördes under 1700-talet och har bevarade inredningsdetaljer i empirestil från början av 1800-talet. Under indelningsverkets tid, fungerade gården som ryttmästarboställe för Kungliga Västgöta regemente, som var placerat vid Axvalla hed. Gården är byggnadsminnesmärkt.

Ökull - Borregården

Ökull var en kungsgård under medeltiden. Hit kom kungen ridande med sitt följe och på kungsgården bodde kungens representant i trakten. Markerna kring Borregården har förmodligen tillhört Varnhems kloster innan de togs över av enskilda ägare.

I det här reservatet hittar du kalkfuktängar, rikkärr, naturbetesmarker och ädellövskog. Här finns också en rik svamp- moss- och kärlväxtflora. I sjöarna finns kransalger, som kräver klart vatten. Missa inte heller dödisgroparna vid Ökull - farscinerande spår av inlandsisens framfart. På plats längst ner i någon av groparna är himmel allt du ser.

Vingängen

Vingängen karakteriseras av en ek- och björkdominerad hagmark som betas med nötdjur och hästar. Åtta av ekarna är så kallade ”jätteträd”. För ek innebär det att omkretsen större än 6 meter. På de gamla grova träden trivs flera sällsynta arter av lavar och mossor. På marken kan du hitta backtimjan, slåttergubbe, ängsvädd, ormrot, stagg och kattfot.

Under sommarhalvåret betar nötkreatur i den östra delen av naturreservatet. Denna del är mycket rik på fornlämningar och andra kulturhistoriska lämningar i form av fornåkrar, förhistoriska, gravar, husgrunder, odlingsrösen med mera.

Användbara kartor

Vandra i Valle
Billingen runt

Kulturväg Skaraborg

Rakt igenom detta underbara naturlandskap sträcker sig den slingrande Kulturväg Skaraborg. Den sträcker sig från Karleby, förbi fornlämningar och klosterruiner, passerar Hornborgasjön med sitt rika fågelliv, förbi Varnhem och genom Vallebygden, förbi vackra dalar och storslagna bergsbranter och slutar i Tidan där du kan uppleva allt från loppisar till fornlämningar.

Ladda ner appen Kulturväg Skaraborg på AppStore eller Google Play

Kontaktinformation

Skara Turistbyrå

Biblioteksgatan 3

53230 Skara


Telefon: +46 511 325 80


E-post: turistbyran@skara.se