({{search.Data.length}} resultat)
{{settings.Localization.Data.SearchResult.EmptySearchResultSuggestion}}
En del av
Sällskap på träbåt

Fotograf: Roger Borgelid

Bohuslän på export: Ett enat Bohuslän

Inom projektet Bohuslän på export har insatserna varit indelade i tre huvudområden: Ett enat Bohuslän, Kunskapsöverföring och Produktutveckling. Här nedan följer en beskrivning av de aktiviteter som genomförts inom ramen för Ett enat Bohuslän, samt vilka resultat projektet genererade.

Aktiviteter

Avsiktsförklaring och handlingsplan

En av de största framtidsutmaningarna inom svensk besöksnäring är att etablera en tydlig rollfördelning mellan privata och offentliga aktörer. En framgångsrik destinationsutveckling med fokus på exportmognad kräver ett nytt sätt att tänka kring kommunernas och den lokala turistorganisationens roll och den roll som det enskilda företaget tar i utvecklingen.

När vi inom Bohuslän på export tog oss an denna utmaning bjöds ledande förtroendevalda från Bohusläns samtliga kommuner in för att diskutera förutsättningarna för att fatta beslut om en gemensam avsiktsförklaring kring besöksnäringen i Bohuslän – Ett enat Bohuslän.

Målsättningen var att kommunerna skulle ställa sig bakom en gemensam avsiktsförklaring för offentlig samverkan kring besöksnäringen. Samtliga kommuner visade intresse för att ta detta steg och arbeta för ett enat Bohuslän i besöksnäringsfrågor.

En avsiktsförklaring arbetades fram av styrgruppen för Bohuslän på export. I denna text tydliggör kommunerna den politiska viljan och den övergripande inriktningen. Målet som fastställs i avsiktsförklaringen är att öka det ekonomiska värdet av besöksnäringen och ge företagen ökad lönsamhet samt att öka sysselsättningen. Då krävs och förutsätter det att kommunerna stärker och driver samverkan mellan kommuner, företag, organisationer och myndigheter. Avsiktsförklaringen fastställer inom vilka områden, kopplat till besöksnäringen, som kommunerna ska samverka: Planering och infrastruktur, Affärs- och företagsutveckling, Kommunikation och marknadsföring samt Utvecklingsarbete.

Den 11 november 2013 samlade vi på nytt kommunstyrelsens ordförande och oppositionsråd från alla kommuner i Bohuslän för att fatta beslut om det förslag till avsiktsförklaring som styrgruppen hade tagit fram. Därefter antogs avsiktsförklaringen i kommunfullmäktige i samtliga kommuner. För att befästa vikten av avsiktsförklaringen signerades den också vid en officiell ceremoni i samband med Swedish Maritime Day i Göteborg den 8 april 2014.

Här kan du ladda ner avsiktsförklaringen för Ett enat Bohuslän

För att lättare omsätta avsiktsförklaringens intentioner i konkret handling var nästa steg i processen att arbeta fram en handlingsplan. Som ett första steg i handlingsplanarbetet utredde vi frågan om den framtida rollfördelningen inom besöksnäringen mellan kommuner, Turistrådet, lokala turistorganisationer och besöksnäringsföretagen. Detta arbete pågick under våren 2014 och avstämningsmöten hölls med flera olika grupperingar. Den 26 maj presenterades resultatet av rollfördelningsarbetet för både projektets styrgrupp och för den politiska dialoggruppen som består av KS-ordföranden och oppositionsråd från samtliga kommuner.

Detta arbete kom att utgöra basen i Handlingsplanen som därefter arbetades fram.

Handlingsplanen är upplagd efter principen att ansvar och åtaganden specificeras för respektive aktörsgrupp: Turistrådet, Kommunerna, Lokala turistorganisationer och Företagen. Grundtanken är att en rollfördelning och ett gemensamt ansvarstagande gynnar hela Bohuslän. Processen för att arbeta fram Handlingsplanen bestod i att Turistrådet var processledare och hade möten och workshops med samtliga kommuner. På mötena medverkade kommunstyrelseordförande och oppositionsråd, kommunchef, näringslivschef, turistchef och företag.

Läs Handlingsplanen här

När Handlingsplanen färdigställts presenterades slutresultatet vid ett stormöte den 17 november 2014. Vid detta möte medverkade politiker, kommunchefer, näringslivschefer, turistchefer och företag. Under mötet genomfördes också en gruppövning där respektive grupp diskuterade hur man konkret skulle ta sig an arbetet med att förverkliga Handlingsplanen. Samtliga kommuner har fattat formella beslut om att arbeta enligt Handlingsplanen. Besluten togs i antingen fullmäktige eller kommunstyrelsen.

Resultat

Resultaten av arbetet med Ett enat Bohuslän har redan börjat ta form, trots att det bara har gått ett halvår sedan handlingsplanen formellt togs upp för beslut i alla kommuner. Att arbetet har kommit igång så bra beror troligen på det omfattande förankringsarbete som har lagts ner på att ta fram handlingsplanen och att alla aktörer var delaktiga redan från start. Under våren hölls ett uppstartsmöte med kommunala politiker och tjänstemän. Vid detta möte prioriterades insatsområden för det fortsatta arbetet under året. Man bestämde sig då för att under 2015 prioritera följande insatsområden: kommunernas arbete med varumärket Bohuslän, tillståndsgivning inom besöksnäringen och besöksnäringen inom översiktsplaneringen.

I maj hölls det första mötet och temat var varumärket Bohuslän. Stenungsunds kommun var värd för mötet då kommunernas kommunikationsansvariga, turistchefer och de kommunala kontaktpersonerna träffades för att diskutera hur kommunerna kan kommunicera varumärket Bohuslän t.ex. genom sina kommunala hemsidor, skyltar, broschyrer m.m. Konkreta förslag till handling togs fram och kommunerna är nu i full gång med att genomföra förslagen.

Möte två hölls i oktober med Orust kommun som värd. Temat var tillståndsgivning. De tjänstemän inom kommunerna som arbetar med olika typer av tillstånd; miljö och livsmedel, serveringstillstånds, bygglov, marklov och räddningstjänst samlades. Under dagen diskuterades förbättringsmöjligheter inom den egna kommunen och möjligheter till samarbete mellan kommunerna. Även här kom man fram till ett antal konkreta förslag som man nu arbetar med att förverkliga. Sotenäs kommun är värd för årets sista möte. Det kommer att hållas i december och temat är översiktsplanering.

För de lokala turistorganisationerna har handlingsplanen inneburit ett förtydligande av rollen och några kommuner i Bohuslän har under året organiserat om sin lokala turistorganisation. Då har handlingsplanen varit ett viktigt verktyg för att beskriva vilka uppgifter som ska genomföras.

Även företag har börjat arbeta med handlingsplanen. Ett konkret resultat av projektet är att de stora boendeanläggningarna i Bohuslän har gått samman och bildat något som man kallar Storhotellgruppen. Inom den här grupperingen arbetar man tillsammans med handlingsplanens rekommendationer till företagen, till exempel gemensamma marknadsföringskampanjer.

På Turistrådet har vi redan kommit igång med arbetet för att förverkliga våra delar av handlingsplanen. Som exempel kan nämnas att vi har tillsatt en ny tjänst som produktutvecklare med fokus på Bohuslän. Vi har även tilldelat en medarbetare ansvaret som webbredaktör för bohuslan.com. En annan viktig punkt inom Turistrådets ansvar enligt handlingsplanen är att arrangera värdskapsutbildningar för branschen. Under våren genomfördes två värdskapsutbildningar. Dessa håller nu på att kompletteras med en digital värdskapsutbildning enligt e-learningkoncept. Turistrådet ska, enligt handlingsplanen, också delta aktivt i de företagsnätverk som finns i Bohuslän. Även detta arbete har kommit igång på ett bra sätt och storhotellgruppen diskuterar nu gemensamma marknadsföringsaktiviteter tillsammans med oss. En annan, mycket omfattande, del av Turistrådets åtaganden enligt handlingsplanen är att arbeta med varumärket Bohuslän. Här har vi på Turistrådet lagt ner ett stort arbete på att dels projektleda framtagandet av varumärkesplattform och den där tillhörande verktygslådan och på att implementera varumärket hos kommuner och företag.

Handlingsplanen har nu börjat spridas utanför Bohusläns gränser. När man organiserade om arbetet med besöksnäringen i Halland använde man Bohusläns handlingsplan som modell. I Östergötland arbetar regionen för närvarande med en ny strategi för besöksnäringen i länet och har besökt oss för att ta del av vårt arbete med handlingsplanen i Bohuslän. Även Skåne har nyligen tagit del av handlingsplanen och Skaraborg har visat intresse för att göra ett arbete liknande det i Bohuslän. Förutsättningarna för Skaraborgs del kommer att utredas under våren 2016.

Varumärkesplattform

En avgörande faktor för att få arbetet med ett enat Bohuslän att fungera har också varit att arbeta fram en varumärkesplattform för destinationen Bohuslän. En viktig del i att skapa en året runt destination är att bygga ett tydligt varumärke där kommunikation och produktutveckling går hand i hand. Ju mer tydligt, välkänt, unikt och attraktivt Bohuslän blir, desto större chans till ökad och hållbar turism. Eftersom allt fler platser konkurrerar om att locka besökare är det de som är skickligast på att kommunicera sina fördelar som lyckas bäst. En grundläggande uppgift är att skilja ut det unika man har jämfört med konkurrenterna, som ingen annan kan kopiera.

Varumärkesarbetet påbörjades redan 2012 och många aktörer inom turismnäringen, inte minst kommuner och företagare, har varit med och tagit fram varumärket Bohuslän. Guiden till bilden av Bohuslän var klar i slutet av 2013 och nästa steg i processen blev att ta fram en logotyp och grafisk manual. Detta arbete blev klart under våren 2014.

Implementeringen av varumärket Bohuslän inleddes i juni 2014 då vi anordnade en varumärkesdag. Här deltog både företag och turistorganisationer i Bohuslän. Nästa steg var implementering i de nätverk som vi redan arbetade i, inom exempelvis produktutvecklingen. Vad vi relativt snabbt insåg var att det behövdes verktyg såsom varumärkesbyggande bilder, filmer och texter som företag, turistorganisationer och kommuner kunde använda i sitt implementeringsarbete. Därför samlade vi allt detta samt de grafiska profilerna och logotypen för Bohuslän i en digital verktygslåda som var klar våren 2015. Den digitala verktygslådan är öppen för turistföretag, turistorganisationer och kommuner som arbetar utifrån varumärkesplattformen och användarna skall ha genomgått en workshop eller på annat sätt tagit del av varumärkesarbetet.

I maj samlades kommunens kommunikatörer till ett möte i Stenungsund för att diskutera implementeringen av varumärket Bohuslän i kommunens kanaler. Vidare har Turistrådet Västsverige fortsatt implementeringen bland företag och turistorganisationer under hösten i form av regelbundna dragningar av varumärket Bohuslän vid cirka 10 olika tillfällen. Här har företag och turistorganisationer fått hjälp och inspiration kring hur just de kan skapa en tydligare bild av Bohuslän via sina kanaler. Vi har även implementerat varumärkesplattformen Bohuslän internt på Turistrådet Västsverige och den är nu en naturlig del i all vår marknadsföring och kommunikation kring Bohuslän. Den används också som ett verktyg inom produktutvecklingen. Det finns flera goda exempel att visa upp och dessa läggs upp kontinuerligt i den digitala verktygslådan www.varumarket.bohuslan.com

InfoPoints

Ett viktigt steg i att förändra rollfördelningen inom besöksnäringen är att företagen tar en mera aktiv roll när det gäller besöksservicen på plats på destinationen. Eftersom möten mellan människor är det som uppskattas mest av besökare vid sidan av reseanledningen, är ett gott värdskap grunden till merförsäljning inom besöksnäringen. Genom att inrätta så kallade InfoPoints som besökaren kan vända sig till för att få turistinformation kan man utöka antalet ställen dit besökaren kan gå för att få tips och hjälp. Det gör att man inte blir lika beroende av turistbyråer och tillgängligheten blir bättre när man kan ha flera ställen med riktigt bra öppettider. Definitionen på en InfoPoint är enligt Visita: ”En InfoPoint är en enklare, bemannad turistinformation (turistserviceplats), knuten till ett auktoriserad Tourist Information/Tourist Center. En InfoPoint kan vara en fast eller rörlig plats dit besökare naturligt söker sig.” En InfoPoint är alltså en förlängd arm av en turistbyrå, den auktoriseras av den auktoriserade turistbyrån på orten. Den kan finnas på t.ex. hotell, restauranger eller resmål. Inom projektet har vi arbetat med att inrätta InfoPoints i Bohuslän.

Kopplat till detta ämne har vi också arrangerat värdskapsutbildningar för företag, InfoPoints och turistbyråpersonal. Vid två tillfällen anordnades halvdagsseminarier med interaktiv medverkan i form av en föreläsning samt scener ut fiktiva händelser med skådespelare. Dessutom anordnades en bussresa för InfoPoints och turistbyråansvariga i början av sommaren 2015. Fokus under denna heldag var att visa upp intressanta resmål och öka den lokala kännedomen om Bohuslän idag och dess historia.

Under året som gått har vi blivit alltmer övertygade om att vi behöver en digital utbildning inom värdskap. En utmaning inom branschen är att många är säsongsanställda och säsongen är kort. Det innebär svårigheter att komma ifrån för att gå på utbildning. Vi ser en stor vinst för alla parter med en e-learning utbildning och har ingått ett samarbete med ett företag inom området - StageIT. Utbildningen omfattar cirka 1 timmes material och många nya grepp med film och quiz m.m. Den ska vara klar för lansering i februari 2016.

Inom arbetet med värdskap och InfoPoints har det startat 48 InfoPoints i 8 kommuner av 11. De övriga tre kommunerna förväntas komma igång under nästa år. En utvärdering har gjorts i form av en enkätundersökning bland de som har varit Infopoint under sommaren. Efter den första säsongen/första året som InfoPoints svarar åtta av tio företag att de är nöjda/mycket nöjda med att vara en InfoPoint. Över hälften uppger att de är mycket nöjda. 75% kan också tänka sig att rekommendera andra att bli en InfoPoint. 32% svarar också att de synts bättre, dvs. fått bättre marknadsföring och 13% upplever fler besökare. Nio av tio vill fortsätta vara en InfoPoint 2016. Som exempel på förbättring inför nästa år hoppas man bl.a. på att InfoPoint blir ett mer inarbetat varumärke som gör kännedomen högre. Det var första året som företag i Bohuslän hade möjlighet att agera InfoPoint.