({{search.Data.length}} resultat)
{{settings.Localization.Data.SearchResult.EmptySearchResultSuggestion}}
En del av
interreg logga

Om Interregprojektet

Projekt ”Gränslös Fiskedestination” har på ett mycket tydligt och naturligt sätt varit både en fortsättning och en avslutning på de så kallade Fiskelandsprojekt som bedrivits i Östfold/Akershus och Dalsland åren 2003-2008. Den första Fiskeland.se lanserades 2013 och nu har vi flyttat in den i befintliga CMS-system vi använder för resten av Västsverige.

En sammanfattning av projektet 

Det av Interreg finansierade projektet Gränslös Fiskedestination har haft en tydlig övergripande målsättning, nämligen ”att i alla delar etablera den gränsöverskridande sportfiskedestinationen Fiskeland”. I arbetet har ingått fyra huvudsakliga verksamheter:

 

 • Färdigställa en norsk/svensk gemensam webbaserad marknadsförings-, sälj- och bokningsfunktion för destinationen ”Fiskeland” under ett gemensamt varumärke.
 • Bedriva ett aktivt affärs- och produktutvecklingsarbete i syfte att skapa ett bredare och attraktivare utbud av sportfiskeprodukter i ett utvidgat geografiskt område.
 • Arbeta fram gemensamma strategier och regelverk gällande förvaltning och drift av resursen sportfiskevatten.
 • Sammanställa en dokumentation och arbetsmodell för utveckling av gränsregional sportfisketurism.

 

Arbetet med att utveckla en kommersiell säljplattform som är såväl regions- och landsgränsöverskridande visade sig vara betydligt mer omfattande än beräknat. Eftersom det inte fanns befintliga system att utgå ifrån som motsvarade de kravspecifikationer som projektet hade, i kombination med det faktum att alla befintliga system var tydligt låsta inom geografiska och administrativa gränser, måste allt arbete bokstavligen starta ”från noll”. Trots dessa svårigheter är bedömningen att projektet nu tagit fram en säljplattform för sportfisketurism som är en av de absolut bästa på marknaden. Via ett avtal med Dalslands Turist AB (DTAB) har också den framtida driften av säljplattformen säkerställts och diskussioner förs nu om att inom en snar framtid utveckla och använda säljplattformen till fler typer av turistprodukter från gränsregionen. Plattformen var igång under mars månad 2013. 

Inom ramen för projektets affärs- och produktutvecklingsarbete har två olika inventeringsarbeten genomförts. Dels har utbudet av nya så kallade basprodukter (stuga-båt- fiske) inom destinationen undersökts. Dels har det gjorts en ny inventering av utländska researrangörer och liknande aktörer med inriktning på sportfisketurism.   

I samband med produktinventeringen togs också ett kvalitetsdokument för stugboende, uthyrningsbåtar och fiske fram som ett utvecklingsstöd för lokala turistföretag och stugägare/värdskap (bilaga x). Arbetet har resulterat i att ett stötte antal nya basprodukter har kunnat läggas till produktutbudet. Flertalet av de nya produkterna är också från geografier som inte tidigare varit representerade inom destinationen.

Det affärs- och produktutvecklingsarbete som bedrivits har i många delar utgått från den arbetsmodell – ”Utveckling av en gränsregional fiskedestination” – som tagits fram i projektet.

Förutom att försöka etablera nya och förstärka de befintliga kontakterna med utländska researrangörer, har även bearbetningen av branschrelaterad media varit viktigt. Under projekttiden har destination Fiskeland besökts av researrangörer och media från flera europeiska länder vilket resulterat i både konkreta affärer samt massmedial uppmärksamhet.  

Inom ramen för Fiskelandsprojekten har tagits fram förslag på gemensam gränsöverskridande fiskepolicy, genomförts utredningar kring naturlig fiskereproduktion kontra inplantering av fisk samt initierat och tagits fram sportfiskeutvecklingsplaner. Projektet har också startat upp och medverkat i olika samarbetsprojekt med inriktningen att samverka kring gemensam resursförvaltning och gemensamma fiskeregler. 

Arbetet i projekt ”Gränslös Fiskedestination” har också kontinuerligt dokumenterats och sammanställts i en sammanfattande tiostegs modell för utveckling av gränsregionel sportfisketurism.

Projektets bakgrund

Projekt ”Gränslös Fiskedestination” har på ett mycket tydligt och naturligt sätt varit både en fortsättning och en avslutning på de så kallade Fiskelandsprojekt som bedrivits i Östfold/Akershus och Dalsland åren 2003-2008. Projekten, två större projekt och en förstudie, har varit inriktade på att stegvis, via lokala aktörer, från grunden bygga upp en sportfisketurism i de geografiska områdena kring Dalslands kanals sjösystem och vassdragene i Östfold och Akershus. På norsk sida har Utmarksavdelningen for Akerhus og Østfold varit projektägare och huvudman på svensk sida har varit Bengtsfors kommun. 

I utgångsläget konstaterades att de stora fiskrika sjösystem som finns på båda sidor av gränsen innebar goda förutsättningar för att utveckla fisketuristiskt företagande och därmed på sikt en attraktiv sportfiskedestination. Fisketurismen ansågs vara en näringsgren som i framtiden hade betydande potential att bidra till ökad sysselsättning och bättre ekonomi i gränsområdet. 

I det första Fiskelandsprojektet gjordes bland annat flera grundläggande inventeringsarbeten. Produktinnehåll i form av fiskevatten, stugor, båtar och guider inventerades. Därutöver identifierades ett antal värdskap/entreprenörer/företag med potential att arbeta med fisketurism. Dessa fick sedan ta del av anpassade utbildningar i form av skeppar- och språkutbildningar, samt utbildningar i värdskap och kundvård. Grundinvesteringar i form av bryggor, sjösättningsramper, djupkartor, grundmarkeringar och skyltning genomfördes också. En paketerings- och kvalitetssäkringsprocess startade och kontakter och marknadsföringsinsatser riktade mot i första hand utländska agenter/återförsäljare påbörjades. Arbetena intensifierades och vidareutvecklades sedan i de kommande projekten.  

Från 2006 och framåt låg tyngdpunkten i projektarbetena i större utsträckning på affärs- och produktutveckling samt på uppbyggnad av mottagningsfunktioner. Allt fler produkter färdigställdes och såldes på båda sidor gränsen. Inför projektstarten av projekt ”Gränslös Fiskedestination” 2008 noterades över 10 000 gästnätter kopplade till stugpaket och andra fiskeprodukter och utvecklingen har fortsatt att vara positiv på båda sidor gränsen.

I förstudien ”Här nappar det” 2006-2007 skulle också förutsättningarna för att under det gemensamma varumärket ”Fiskeland” bygga en gemensam utvecklings-, marknadsförings-, sälj- och bokningsfunktion för den gränsregionala fisketurismen undersökas. Förutom att kraftfullt förbättra destinationens tillgänglighet skulle detta arbete också vara det sista steget för att fullt ut och i alla delar etablera den gemensamma sportfiskedestinationen. Förstudien visade att detta var fullt möjligt och projekt ”Gränslös Fiskedestination ” startade.

Projektbeskrivning, målgrupp, resultat, och resultatindikatorer samt effekter

Inom ramen för projektet skulle fyra huvudsakliga verksamheter och aktiviteter genomföras.

 • Färdigställa en norsk/svensk gemensam marknadsförings-, sälj- och bokningsfunktion för destinationen ”Fiskeland” under ett gemensamt varumärke.

 • Bedriva ett aktivt affärs- och produktutvecklingsarbete i syfte att skapa ett bredare och attraktivare utbud av sportfiskeprodukter i ett större geografiskt område än tidigare (norsk sida Östfold och Akershus – svensk sida Dalsland samt Årjängs kommun).

 • Arbeta fram gemensamma strategier och regelverk gällande förvaltning och drift av resursen sportfiskevatten.

 • Sammanställa en dokumentation och arbetsmodell för utveckling av gränsregional sportfisketurism.

De företag som varit intressenter i projektet kan delas upp i följande undergrupper:

 • Anläggningsföretag: Företag vars verksamhet i huvudsak utgår från en anläggning till exempel stugby, camping, vandrarhem, hotell, värdshus. På norsk side er det i hovedsak gårdbruk med ledige husvær og hytter. 
 • Aktivitetsföretag: Företag vars verksamhet i huvudsak är uppbyggd kring olika typer av arrangemang. Dessa företag kan benämnas aktivitets- eller upplevelseföretag. 
 • Anläggnings-/Aktivitetsföretag: Företag som kan kallas både anläggningsföretag och aktivitets-/upplevelseföretag. Dessa förfogar över egna anläggningar, men det är företagets arrangörsroll som utgör tyngdpunkten i verksamheten. 
 • Guide- och turföretag: Företag vars verksamhet främst är inriktad på guidning av fiskare. 
 • Övriga företag: Det kan vara redskapsbutiker, transportföretag, serveringssted, ekonomiska föreningar, eller andra som i någon del bidrar till totalprodukten.

När projektet ”Gränslös Fiskedestination” avslutats kan konstateras att projektets målsättningar uppfyllts i alla delar. Den gränsregionala sportfiskedestinationen ”Fiskeland” har etablerats på ett mycket tydligt sätt. 

Destinationen har också gemensamt tagit fram och ska driva en säljplattform innehållande funktioner för information, försäljning, bokning och ekonomi. Detta kommer att säkerställa en hög tillgänglighet och en fortsatt positiv utveckling av den gränsregionala fisketurismen.