({{search.Data.length}} resultat)
{{settings.Localization.Data.SearchResult.EmptySearchResultSuggestion}}
En del av

Fotograf: Munkedals kommun

Cykla i Valbo Ryr

Valbo Ryrrundan 33 kilometer

Valbo Ryr ligger i kommunens sydöstra delar. Här blandas jordbrukslandskap med naturskön skog. Viksjöleden är fin att vandra och man kan även ta sig fram på cykel. I området finns Vågsäters bokskog och Strömmarna naturreservat. I Valbo Ryr kan du med fiskekort fiska i Viksjön, Kikerudssjön och Valboån. Tillgången till fisk är stor, med arter som gös, gädda, abborre, brax, mört, sarv, sutare, björkna, gärs och lake.

Valbo Ryrrundan
Starta din tur vid Kvistrum. Där finns också bra möjligheter att parkera eventuell bil.
Cykla väg 924 över Stale och till Kaserna cirka nio kilometer. Fortsätt från Kaserna på väg 924 i 12 kilometer och du hamnar i Valbo Ryr. Sväng höger in på väg 812 mot Saltkällan. Cykla cirka åtta kilometer. Vid skylt Kleva ta höger in på Klevavägen och fortsätt tre kilometer till Stalevägen. Ta vänster och du har en dryg kilometer till Kvistrum.

Munkedal

Munkedals Herrgård
På västkusten mellan Göteborg och Oslo ligger Munkedals Herrgård med anor från början av 1800-talet. Med havet och skogen som grannar erbjuder köket det bästa av vilt och fisk tillsammans med säsongens primörer. Herrgården är ypperlig för firande, middagar och boende.

Kaserna

Kanot
Vid Kaserna ligger Friluftsfrämjandets kanotcentral.  Friluftsfrämjandet hyr ut kanoter och kajaker.

Flottarleden
Vid Kaserna börjar den drygt 4 mil långa Flottarleden , som historiskt har varit en transportled för timmer till Munkedal.                                                          

Flottningssaga - Karl Chilcott
Ett monument över lokal kulturhistoria som på ett givande sätt knyter ihop människan och den rika naturen. Cirka femtio alstockar stående i en halvcirkel med en öppning likt ett högt fönster mot Vassbotten.

Pontus Wiknerstugan
Pontus Wikner föddes på Kikerud i Valbo Ryr 1837. Kikerud var en ganska liten gård, vackert belägen vid Kikerudssjön. När Pontus Wikner föddes fanns bara ett rum och ett kök i den lilla stugan. Efter ett litet tag flyttade familjen till Kaserna. Wikner beskrev flyttningen till Kaserna med egna ord på detta sätt: ”flyttningen skedde från bondstuga till torpstuga och i fattigdomens, brödlöshetens koja, storm och snö och regn nådde ända till den späde i vaggan”

Stugan på Kaserna blev sedermera bättre. Wikner beskrivs som det fattiga och överbegåvade torparbarnet från detschartauanska Bohuslän. När han var tre och ett halvt år gammal lärde han sig läsa och vid sjuårsåldern läste han biblisk historia på tyska. På egen hand av eget intresse läste han också engelska och latinskgrammatik.

Han dog 1888 men innan dess hade han hunnit bli docent och lektor i Uppsala och professor i filosofi i Kristiania (Oslo). Han hade även hunnit skriva en rad böcker bland annat ”Tankar och frågor inför Människones son” och ”Kulturens offerväsen”.   

                                   
Järmunderöd

”Bling bling” -  Lukas Arons
Lukas är en Nederländsk skulptör som studerat monumental skulptur på konstakademin i Rotterdam. Han är numera bosatt i Bohuslän där han har sin verkstad StoneZone i Hällevadsholm, han är även med i ett konstnärskollektiv i Luxemburg. Lukas jobbar förutom med stora offentliga projekt i granit också i mindre skala i sten och brons. Hans skulpturer återfinns i många länder.

Valbo Ryr

Strömmarnas naturreservat
Naturreservatet Strömmarna utgörs av en canyon liknande dalgång kring Munkedalsälven. Här kan du vandra bland jättegrytor, genom lövskogar och barrskogsklädda branter eller glida fram i kanot och bara njuta av stillheten.

Stora delar av området är starkt kuperat och bergssidorna är bitvis mycket branta. Vertikala stup och överhäng ger dalgången en dramatisk inramning.  Mindre grönstensinslag och inslag av skalgrus ger i vissa delar en intressant flora. Munkedalsälven har under tidigare sekler varit en viktig flottningsled där timmer flottades från trakterna av Viksjön via Kaserna ner till Munkedals bruk. Numera utnyttjas området som kanotled och vandringsled.                                         

Valbo Ryrs kyrka
I Valbo Ryr fanns en kyrka redan på medeltiden. Den låg på en udde i Viksjön och ersattes under 1700-talet med en liten träkyrka belägen något längre norrut. Denna träkyrka ersattes i sin tur av den nuvarande kyrkan från 1902-1903, som uppfördes ca 200 m längre österut. Den gamla kyrkogården från 1700-tals kyrkan finns fortfarande kvar och ligger intill Ryrs säteri och platsen för 1700-tals kyrkan är utmärkt med en minnessten.

Det går en sägen om att man fann flera kistor under golvet när man rev den gamla kyrkan på 1700-talet. Sjutton av de kistorna undersöktes och liken i dessa var mycket välbehållna. I en av kistorna hittades en storvuxen man iförd bälghandske och yllesockor, där man kunde se tånaglarna sticka fram. Vid hans huvud stod en tennljusstake. Vem mannen var eller var han kom ifrån förtäljer inte historien. Kyrkan består av ett rektangulärt långhus, utbyggt kor, vidbyggd sakristia på långhusets sydsida och torn i norr. Exteriören är nygotisk, med spetsbågiga muröppningar och strävpelare. Den fasta inredningen är i huvudsak samtida med byggnadens uppförande.

Viksjöleden
Viksjöleden går från Hattefjäll bro till Valbo Ryrs kyrka. Sträckan är ca 4,3 km lång och går genom ett mycket varierat landskap. Leden är något ”krävande” då den går både längs sjökanten och upp på höga höjder. 

Fiska i Viksjön
Viksjöns FVOF ligger i sydvästra delen av Dalsland och sträcker sig in i mellersta Bohuslän. Sjösystemet består av ca 380 ha stor vattenareal. Sjöarna är relativt grunda och näringsrika. Tillgången till fisk är stor. Fiskekort krävs och kan köpas på ifiske.se

En avstickare till Vågsäter

Vågsäter
Läget vid Ängedammen och Vågsätersbäcken utnyttjades tidigt för industriell verksamhet, redan under tidigt 1600-tal fanns det en såg och kvarn på platsen. 1764 ansökte den dåvarande ägaren Arvid Bernhard Virgin om att få öppna ett järnmanufakturverk vid Vågsäter, vilket han också beviljades. Liljenbergsfors manufakturverk kom det att heta, där man gjorde stångjärn samt gjutjärnsbeslag och andra gjutna detaljer. Sedermera skulle också järnmanufaktur, tegelbruk, såg - och kvarnverksamhet drivas här. Virgin fick efter ett tag ekonomiska problem och blev tvungen att sälja flera fastigheter. Egendomen köptes 1782 av Simzon Koch. I hundra år skulle familjen Koch äga och bruka Vågsäter och Liljenbergsfors. Under den tiden berättas det att det var full rörelse på Vågsäter. Enligt mantalsskrivningen vid 1800-talets början bodde det här sammanlagt 161 personer. Efter Carl Simzon Kochs död ca 1880 sålde arvingarna Vågsäter till Munkedals bruk för 250 000 kr. Munkedals bruk fick därmed en hel del skog som de kunde avverka och dessutom fick de möjlighet att utnyttja vattenleden Trestickeln och Munkedalsälven för flottning av timmer via Vågsätersbäcken och Viksjön.

På 1960-talet såldes Vågsäters manbyggnad då den också revs. Vågsäter hade på sin tid flera välbyggda hus bland annat ett corps de logis med 11 rum från 1700-talet, flygelbyggnad, brygghus, bodar, växthus, hönshus, såg, kvarn och smedja. Numera finns bara det gamla kvarnbostället och några äldre hus kvar som troligen varit skogvaktar- och skogskörartorp till Munkedals bruk. Men även familjen Kochs gamla kyrkogård finns kvar, vackert belägen i en eklund vid Viksjön.            

Vågsäters bokskog
Vågsäters bokskog är ett av kommunens för närvarande elva naturreservat och sju Natura 2000-områden. Här finns 20 av kommunens hittills 56 inmätta särskilt skyddsvärda träd, det vill säga mycket gamla, grova eller ihåliga träd. Dessa träd, varav några kallas jätteträd, är levande kulturminnen som bär på en oerhörd rik mångfald av liv. De utgör livsmiljö för en mängd insekter, lavar, mossor och svampar och är även viktiga för fladdermöss och fåglar. Generellt kan man säga att ju äldre ett träd blir desto artrikare blir det. Även i döda träd lever många arter och det är därför viktigt att bevara även dessa.

Vågsäters naturreservat
Reservatet utgörs av en grusavlagring, som har stora geologiska värden. Det ligger vid Viksjön öster om Munkedal. Avlagringen ligger vid änden av Viksjön, där den delar dalgången som en barriär. Den har betydelse för tolkningen av den senaste nedisningen och israndlägena i denna del av Bohuslän.

Avlagringens ytformer visar dels en vacker och lättolkad morfologi och har bearbetats av havsvågorna under landhöjningsperioden. I de ytliga sedimenten på avlagringen kan man med lätthet finna de fossil som gör det möjligt att tolka den mångtusenåriga utvecklingen, vegetationshistoriskt och klimatologiskt, inom denna trakt.