({{search.Data.length}} resultat)
{{settings.Localization.Data.SearchResult.EmptySearchResultSuggestion}}
En del av
 • Vara /
 • Marknadsknallar Jordgubbens dag
Jordgubbens Dag

Torgplats på Jordgubbens dag

Jordgubbens dag genomfördes första gången 1985 och äger alltid rum helgen efter midsommar. Jordgubbens dag ägs och arrangeras av Vara kommun i samverkan med loka föreningar, näringar och Vara konserthus. Evenemanget har fri entré och består av underhållning, marknadshandel, aktiviteter och tivoli.

Jordgubbens dag är ett hållbart evenemang. För oss är även den sociala hållbarheten viktig, vi arbetar därför med tillgänglighet, säkerhet och trygghet. Detta innebär fri entré, handel och aktiviteter utifrån allas förutsättningar, som besökare ska hen känna sig trygg och inte bli påtvingad produkter hen inte vill ha.

Regler för marknadsförsäljning på Jordgubbens dag

Dessa regler gäller för marknadsförsäljning på Jordgubbens dag i Vara kommun (nedan ”kommunen”).

Ansökan

Ansöka om marknadsplats ska göras via Boka marknad.

I ansökan ska följande anges: 

 • Datum för ansökan
 • Datum för marknaden
 • Önskad platsstorlek
 • Företagets namn, adress och telefonnummer
 • Organisationsnummer
 • Kontaktperson

Det ska tydligt framgå vilket sortiment som ska säljas på platsen. Genom din ansökan om plats har du accepterat de regler som kommunen har upprättat för marknadsförsäljning under Jordgubbens dag. De uppgifter du anger vid ansökan finns sparade av administrativa skäl hos kommunen. Efter evenemanget kan du kontakta kommunen via bokamarknad@vara.se, om du vill att dina uppgifter ska tas bort.

Sortiment

Erhållen plats gäller endast för det sortiment som angetts i ansökan. Försäljning av andra varor än de som angetts i ansökan ger kommunen rätt att avhysa försäljaren. Försäljare som avhysts har inte rätt att få tillbaka platshyran. Försäljare som vill byta sortiment behöver kontakta kommunen och få kommunens godkännande till det. 

Marknadstider

Försäljarens reservering av plats gäller för de tider som marknaden pågår. Kommunen äger rätt att inte upplåta plats vid senare marknadstillfälle åt den som lämnat sin plats före marknadens slut.

Detta gäller emellertid inte om försäljaren i samband med ansökan tydligt meddelat att den inte kan stå tiden ut, och kommunen godtagit detta. Försäljare äger rätt vid speciella väderlekssituationer, risk för storm, åskväder eller dylikt att packa ihop om kommunen först meddelas.

Fakturering

Fakturering sker så snart som möjligt efter att platserna är fördelade via Boka marknad. Fakturan ska innehålla uppgift om platsnummer, datum för marknaden, platsstorlek, pris per plats, samt totalsumma att betala. Fakturans förfallodag ska vara tidigast 30 dagar före marknadens första dag, sista inbetalningsdag ska anges på fakturan och betalningen ska vara kommunen tillhanda senast på förfallodagen.

Marknadens placering

Kommunen ska eftersträva en jämn spridning av sortiment för att skapa en publikattraktiv marknad. En marknad med brett utbud ger också försäljarna bättre förutsättningar ur lönsamhetshänseende. Även om ledig plats finns kan kommunen vägra att upplåta plats till försäljare med sortiment som är överrepresenterat på marknaden.

Försäljare som tidigare haft plats har förtur till platsen. Vid ombyggnation av marknadsområde ska försäljare som blir utan plats i första hand erbjudas annan plats på marknadsområdet om möjligt. Platsöverlåtelse är inte tillåten, detta för att undvika handel med platser. Kommunen har rätt att avstänga den försäljare som lånat en plats samt den som registrerats för densamma när utlåning skett utan kommunens vetskap och godkännande.

Ordning och säkerhet

Kommunen har det yttersta ansvaret för ordning och säkerhet på marknadsområdet.
I enlighet med detta åligger det försäljaren att rätta sig efter kommunens anvisningar i frågor som har samband med ordningen. Upprepad ohörsamhet kan medföra avvisning från marknaden utan att rätt till återbetalning av platshyran föreligger.

Försäljning får endast ske inom upplåten plats. Gångar, gator och genomfarter får inte belamras med varor. Det handlar både om säkerhet och av hänsyn till publik och kollegor. Försäljare som inte följer detta och som inte heller efter tillsägelse rättar sig, ska avvisas och utan rätt till återbetalning av platshyran. 

Stängning av marknad

Kommunen har rätt att stänga marknaden av säkerhetsskäl om ordningsförhållandena är sådana att kommunen bedömer att fara föreligger för försäljarnas eller publikens säkerhet till liv, hälsa eller egendom. Likaså om myndighet kräver stängning av marknaden. I dessa fall råder force majeure och försäljare har därför ingen rätt till återbetalning av platshyra och avgifter.

Återbetalning

Om försäljaren inte har intagit sin plats vid marknadens början och inte heller har meddelat besked om senare ankomst, har kommunen rätt att sälja platsen till annan. Återbetalning av platshyra sker inte i sådant fall, med mindre än giltigt förfall, såsom sjukdom, motorhaveri eller dylikt.

Giltigt förfall ska kunna styrkas. Sjukdom kan styrkas med läkarintyg, motorhaveri eller dylikt kan t.ex. styrkas med kvitto från den verkstad som utfört reparationsarbetet. Kommunen har dock rätt att, trots giltigt förfall, ta ut en kostnad för administration.

El, vatten och sanitär service

Kommunen ska tillhandahålla elström på marknadsområdet. Försäljare ska ha minst 25 meter egen godkänd kabel för anslutning i kommunens elskåp. Försäljaren måste i alla lägen ha sitt elmaterial och sina apparater m.m. godkända för utomhusbruk av Elsäkerhetsverket. Om så inte skulle vara fallet äger kommunen rätt att bryta eltillförseln för försäljaren utan ersättning.

Kommunen ansvarar för att försäljare har tillgång till tjänligt dricksvatten under marknadstider.

Kommunen ansvarar för att försäljare har tillgång till toaletter under marknadstid. Försäljare som säljer livsmedel ska ha tillgång till toalett under marknadstid som endast är avsedd för livsmedelsförsäljare enligt svensk lagstiftning. 

Städning

Jordgubbens Dag i Vara är ett event med hög miljöprofil. Ambitionen är att minska eventets miljöpåverkan. Du som försäljare är en viktig kugge och förutsätts ha samma ambition.

Försäljaren ansvarar för att hålla rent inom sitt område. Med hjälp av kommunens egna miljövärdar ska försäljaren sortera sina sopor i fraktionerna; Plastförpackningar, Kartong/Wellpapp, Brännbart, Glas, Metall och Pant. Kommunen ska förse försäljaren med sopsäckar. Vid marknadens slut och vid behov hämtas dessa upp av miljövärdarna.

Beredning och försäljning av livsmedel

Vid försäljning av livsmedel gäller i tillämpliga delar bestämmelserna i livsmedelslagen (2006:804) och livsmedelsförordningen (2006:813) samt föreskrifter meddelade med stöd av dessa.  

Vid hantering av livsmedel krävs det att försäljaren har tillgång till vattendunk med kran, tvål och handsprit för att en god handhygien ska kunna upprätthållas. 


Förbjudet sortiment

Följande produkter är förbjudna på Jordgubbens dag:

 • Produkter som inte är lämpliga på ett familjearrangemang för alla åldrar, t.ex. drogrelaterade eller produkter som har ett pornografiskt innehåll.
 • Produkter som hetsar mot folkgrupp, t.ex. då de har ett rasistiskt budskap.
 • Knivar, andra stick- och skärvapen och andra föremål som är ägnade att användas som vapen vid brott mot liv och hälsa. Detta förbud gäller inte, om föremålet enligt särskilda föreskrifter ingår i utrustning för viss tjänst eller uppdrag eller om innehavet annars med hänsyn till föremålets art, innehavarens behov och övriga omständigheter är att anse som befogat, och föremålet är väl förpackat.
 • Knogjärn, kaststjärnor eller andra föremål särskilt ägnade att användas som vapen vid brott mot liv eller hälsa samt springstiletter, springknivar och liknande.
 • Smällare, fyrverkeripjäser, stinkbomber och liknande, inkluderande TRICKY-smällare, slangbågar och andra projektiler, knallpulverpistoler etc med hög ljudvolym samt alla slags arenatrumpeter, sprayer av alla slag, inkluderande doftsprayer.
 • Produkter som inte uppfyller samtliga lagkrav (enligt exempelvis produktsäkerhetslagen) eller som på något annat sätt strider mot gällande rätt.