({{search.Data.length}} resultat)
{{settings.Localization.Data.SearchResult.EmptySearchResultSuggestion}}
En del av
  • Vara /
  • Naturen i Vara kommun

Naturen i Vara

Levene äng

I naturreservatet Levene äng växer grova ekar, björk och hassel. På de magra markerna växer exempelvis vitsippa. Svampfloran är rik och är finns flera hackspettsarter, nötkråka och småfåglar. Det finns också ett gravfält från järnåldern som rymmer ungefär 105 gravar.

Ranahult

Naturreservatet Ranahult är rikt på kulturlämningar och odlingshistoria. De öppna betesmarkerna har en fin flora och artrikt fågelliv.

Rösjö mosse

Längst i öster, på gränsen till Falköpings kommun några kilometer sydväst om Hornborgarsjön, ligger Rösjö mosse som är Skaraborgs största våtmarkskomplex.

Hjortemossen

Hjortemossen är värt ett besök oavsett årstid. Mossen erbjuder härliga promenader och framåt sommar och höst finns det gott om bär och svamp. På en del ställen kan man ana spår efter en kommersiell torvbrytning. Året om går det att njuta av Hjortemossen både till fots och på cykeln.

Oxhagen

Öster om Larv ligger Oxhagen som är en anlagd våtmark med stor betydelse för den biologiska mångfalden. Passande utflyktsmål för den fågelintresserade.

Backavallen

Nordost om Larv ligger Backavallen. Här finns en fin flora med bland annat nattviol, jungfru Marie nycklar, kattfot och gökblomster.

Fler natursköna platser på Varaslätten

Karta från Vara Naturskyddsförenings broschyr ”Natur i Vara kommun, 1992”.

Kedumsbergen

Långsmal bergsrygg med kalkrika bergarter som bidrar till en rik flora. Förslag på utflyktsmål är Ryda friluftsanläggning, Ravelsbacke med sjön (P-plats finns), skogen väster om Arentorp (P-plats utefter vägen mot Främmestad) och Stallberg med öppna betade hagar.

Karla högar

Öppna betesmarker på grusåsryggar. Fornlämningar som bland annat gravhögar och stengärdsgårdar. Här blommar backsippan rikligt på våren. Åk från Vedum mot Bitterna. Söder om Bitterna kyrka mot Lekåsa ses Karla högar på vänster sida om vägen, det är skyltat till platsen.

Löjtnantsholm

Naturreservat där det gamla odlingslandskapet har bevarats. Reservatet är ett av ytterst få områden i landet med bevarade, sammanhängande system med öppna diken i åkermark. Parkering finns vid Dönstorpsbadet.

Tegelbruksdammen

Hålor efter lertäkt vid tegelbruk som gjordes om till en mindre våtmark 1989. Vistelselokal för fåglar som till exempel grönfink, gulsparv, sothöna och kanadagås.

Staffanshagen

Vackert hagmarksområde med mycket lövträd, främst ek och hassel. Varierande landskap med öppnare marker och lundartade miljöer.

Ullstorpasjön

Ullstorpasjön med omgivningar består av ett 20-tal sjöar och vattensamlingar och är Vara kommuns sjörikaste område med många våtmarksberoende fåglar. 500 meter norr om Ullstorpasjön ligger Månsholmen med småkuperat beteslandskap med växter som nattviol, kattfot och brudbröd.

Kvarnö

En av Lidans vackraste sträckningar som bildar en lång forssträcka. Parkeringsmöjligheter finns vid bron.

Skallstadens domänreservat

Naturreservat som till största delen består av naturligt uppkommen gammal lövskog. Skogen är ört- och gräsrik och domineras av gammal ek, de äldsta med en ålder på cirka 200-225 år. Svårtillgängligt.

Allemansrätten

Allemansrätten är en unik möjlighet att röra oss fritt i naturen men vi behöver också ta ansvar för natur och djurliv och visa hänsyn mot andra.