({{search.Data.length}} resultat)
{{settings.Localization.Data.SearchResult.EmptySearchResultSuggestion}}
En del av

Fotograf: Anneli Johansson

Ranahult
Larv

Naturreservat med slåtterängar, fornlämningar och fin flora

Det finns två markerade stigar i reservatet. Den längsta om 1 kilometer börjar vid jordkällaren och går på en gammal väg genom betesmark och in i ädellövskogen. Det finns fornåker, linbrötsgrop och odlingsrösen längs stigen.

Den andra stigen som är cirka 0,5 kilometer börjar vid parkeringen och går åt sydost. Du kommer att gå genom en fuktigare del med orkidéer, genom ett litet skogsparti för att sedan komma till Lindbacken med sina hamlade träd och en ängslada.

Observera att det betar nötkreatur under sommaren på markerna. Undvik att ta med hundar.

Kulturlandskap

I Ranahult finns spår av århundrandens odlingshistoria i form av fornåkrar, fägata och stenmurar. Ta dig tid att upptäcka gamla jordkällare, potatisgropar och odlingsrösen. Ett flertal stigar går genom området. 

Gården omnämns första gången i skrift år 1566 och har sedan dess varit frälsehemman, kronogård och i privat ägo. På 1960-talet köpte Sveaskog marken och planterade skog, och år 1988 blir Ranahult Sveriges första kommunala naturreservat som idag sköts av Vara Naturskyddsförening

De äldsta spåren är fornåkrarna där dåtidens bönder plockat sten och sedan lagt dem i odlingsrösen. I närheten av åkrarna syns linrötningsgropar som användes som en del av processen att tillverka garn av det odlade linet. På Lindbacken växer träd som hamlas, d.v.s. får sina grenar beskurna till vinterfoder åt djuren. Idag hamlas träden var fjärde-femte år.  

Slåtterängar, flora och fauna

På slåtterängarna i Ranahult växer bland annat  slåtterfibbla, slåttergubbe och svinrot. När blommorna fröat i början av augusti slås ängen med lie. På fuktängen hittar du istället orkidéer som jungfru Marie nycklar och klockpivol. Andra intressanta växter vid Ranahult naturreservat är vätteros, vårärt, darrgräs, hirsstarr och gullpudra.

Ranahult har även ett rikt fågelliv, du kan ha turen att se bland annat nötkråka, mindre hackspett, stenkäck och sparvuggla. Även sexfläckig bastardsvärmare, skogsnätfjäril och makaonfjäril syns i naturreservatet.

Vårärt

Darrgräs

Hitta hit

Reservatet ligger i kronoparken Edsmären ca 1 mil söder om Larv, nära Fåglavik. Det är skyltat från vägen mellan Larv och Fåglavik. Koordinater (RT 90) 6446892, 1342776.

Kontaktinformation

Ranalhult sköts av Vara naturskyddsförening

Har du frågor om Varaslätten som besöksmål? Välkommen att höra av dig till Vara kommuns kontaktcenter.E-post: kommun@vara.se

Hemsida: Till hemsida


Upptäck mer inom kultur & natur