({{search.Data.length}} resultat)
{{settings.Localization.Data.SearchResult.EmptySearchResultSuggestion}}
En del av
Vandring vid Hornborgasjön

Fotograf: Jonas Ingman

Ekonomiskt stöd

Turistrådet/Västra Götalandsregionen erbjuder möjlighet att söka ekonomiskt stöd till investeringar, konsulthjälp och utvecklingsinsatser. Dessa stöd ska ha en tydlig koppling till hållbarhet och därmed bidra till att ytterligare stärka Västsveriges position som en hållbar destination samtidigt som det enskilda företaget blir mera hållbart och därmed bättre rustat att möta framtida utmaningar.

Investeringen måste vara avslutad och slutbetald senast 2022-12-16.

Med hållbarhet avses ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet.  För att ha möjlighet att erhålla ekonomiskt stöd ska insatsen stämma överens med Hållbarhetsklivets grundläggande principer. 

Vem kan söka stöd?

Besöksnäringsverksamheter som uppfyller nedan kriterier har möjlighet att söka stöd:

 • Privatägd verksamhet (ej ideella föreningar)
 • Säte i Västra Götaland
 • Befinner sig på Norden- eller Världennivå i Turistrådets klassificeringssystem Sverige-Norden-Världen
 • Max 50 årsarbeten under 2020 (koncerner betraktas som en och samma enhet)
 • Lönenivå som minst är likvärdig med eller följer kollektivavtal
 • Verksamheten får ej vara belagd med allvarliga ekonomiska anmärkningar
 • Stödet skall möjliggöra en satsning som hade varit svår att genomföra med egna medel

Till vad kan man söka stöd?

 • Kostnader för extern hjälp avseende produktutveckling, företagsutveckling, digital utveckling eller andra liknande ändamål.
 • Investeringar i
  • Byggnader eller anläggningar som är avsedda för stadigvarande bruk
  • Maskiner eller andra inventarier
  • Båtar som är nödvändiga för drift av företag i skärgården. Dessa måste behållas i verksamheten under minst 5 år, annars kan man bli återbetalnings-skyldig för hela eller delar av bidraget.

Begränsningar

 • Stöd till investeringar i fastigheter förutsätter att den besöksnärings-verksamhet som söker stöd också äger fastigheten.
 • Man kan ej heller erhålla stöd till obligatoriska åtgärder och anpassningar som kommunen kräver.
 • Stöd till investeringar i fordon, t.ex. cyklar, bilar och bussar medges ej
 • Stöd till investeringar i lösöre, t.ex. inredningsdetaljer, porslin, flytvästar mm medges ej

Beloppsgränser

 • Extern utvecklingshjälp: Max 150 000 SEK per företag. Max 50% stöd.
 • Investeringar; Max 250 000 SEK per företag. Max 25% stöd. För Dalsland, som ingår i EUs stödområde B gäller max 35% stöd.
 • Möjligt för ett och samma företag att söka både konsultstöd och stöd till investering
 • Minimibelopp: Ansökt stödbelopp måste vara lägst 20 000 SEK (dvs. investering minst 80 000 SEK (25%) och utvecklingshjälp minst 40 000 SEK (50%))
 • Ansökan måste inkomma och godkännas innan arbetet med verksamheten eller projektet inleds

Ansöknings- och bedömningsförfarande 

Ansökningsperiod från 20 juni 2022 och så länge avsatta medel räcker, dock längst till och med 30 september 2022.

 • Ansökan sker genom att fylla i digital ansökningsblankett (se nedan) och bifoga nödvändiga dokument
 • Ansökningar behandlas och beslutas löpande av Turistrådet
 • Bedömningen utgår från vilken skillnad stödet förväntas ge för verksamhetens utveckling och hur väl insatsen stämmer överens med Hållbarhetsklivets grundläggande principer

Ansökningsperioden avslutades den 30 september 2022.