({{search.Data.length}} resultat)
{{settings.Localization.Data.SearchResult.EmptySearchResultSuggestion}}
En del av

Fotograf: Happy Visuals

Företagsutveckling

Business Region Göteborgs konsulter har träffat de företag som deltar i projektet för att göra en affärsanalys. I denna affärsanalys har företagen uttryckt sina framtida behov och utmaningar. Affärsanalysen bygger på ett befintligt verktyg inom tillväxtprogrammet Expedition Framåt, som har branschanpassats för besöksnäringsföretag.

Resultatet av analysen visades som rekommendationer för företagen att arbeta vidare med. Dessa rekommendationer prioriterades i en tillhörande handlingsplan. Utifrån rekommendationerna ur affärsanalysen har projektgruppen genomfört individuella och gruppanpassade aktiviteter.

Insatser från Turistrådet och Göteborg & Co av branschanpassad rådgivning inom marknadsföring, kommunikation och produktutveckling har genomförts hos 35 företag. Individuella rådgivningsmöten och 24 digitala analyser har skett som stöd i att förbättra företagens digitala närvaro i egna kanaler. Turistrådet och Göteborg & Co har gjort en genomlysning hur verksamheten syns och arbetar med sin hemsida, sökmotoroptimering, bokning online och sociala kanaler. Dessutom har företagen erbjudits hjälp från Swedish Welcome, som är en utvecklingsmetod för turismaktörer. Metoden tar hänsyn till kvalitet och värdskap, samt ekologisk, ekonomisk och social utveckling.

Värdskap Västsverige är en digital värdskapsutbildning som vänder sig till besöksnäringsanställda som möter gäster i sitt arbete. Ambitionen är att ge dessa personer möjligheter att reflektera över sitt värdskap och få nya insikter. 15 av de deltagande företagen har genomgått denna utbildning.

Sverige-Norden-Världen - ett system med marknadsinsatser, där målet är att fler företag i Västsverige ska bli exportmogna har också använts i projektet. Sverige-Norden-Världen beskrivs ytterligare under rubriken produktutveckling.

40 företag har nyttjat individuell rådgivning av Business Region Göteborgs konsulter inom företagsutveckling. Konsulterna har medverkat som ett bollplank till företagsledningarna/ägarna samt genomfört individuella workshops i företagen. Konsulterna har också genomfört ett antal gemensamma workshops, där flera företag samlats för att utbyta erfarenheter och diskutera inom olika affärsområden.

Totalt har 697 timmars rådgivning genomförts inom områdena affärsanalys/mål och strategier, affärsekonomi, ledarskap och organisation, kompetensförsörjning, försäljning och marknadskommunikation.

Resultat

 Att kombinera Turistrådets och Göteborg & Co:s branschkunskap inom turism med Business Region Göteborgs rådgivning inom företagsutveckling har varit mycket lyckat. En insikt som kommit under arbetsgång är att samtliga tre organisationer kan tillsammans erbjuda ett starkare erbjudande till besöksnäringsföretagen än vad man gör var och en för sig. Besöksnäringsföretagen kan genom att ta hjälp av såväl Turistrådet, Göteborg & Co och Business Region Göteborg arbeta parallellt med marknads- och besöksnäringsfrågor samt med företagsutveckling.

 Det har funnits ett stort behov hos företagen av att arbeta långsiktigt med företagsutveckling, och att lyfta blicken och se över sin verksamhet vad man vill vara om 5-10 år, sätta mål och strategier för hur man ska komma dit. Där har möjligheten att få ett bollplank inom frågor som rör strategier och lönsamhet varit väldigt värdefullt. Företagen har fått insikt om att använda extern hjälp för sin företagsutveckling.

 Inom projektet har det också konstaterats att det finns en stor nytta med att företagarna träffas vid samma tillfälle. Workshops har anordnats utifrån behoven som identifierats inom försäljning, ledarskap, kompetensförsörjning, affärsekonomi och hållbart företagande. Genom dessa möten har flera nyttiga kontakter tagits som senare kan skapa fina affärer.

 Stort arbete har investerats genom att höja företagen att bli exportmogna, genom digitala analyser, se över hemsidor och sociala medier, bokning online samt förbättra bilder i marknadsföring och på hemsidorna.