({{search.Data.length}} resultat)
{{settings.Localization.Data.SearchResult.EmptySearchResultSuggestion}}
En del av

Fotograf: Happy Visuals

Samverkan

Syftet i projektet var att öka samverkan mellan privata och offentliga aktörer i Göteborgsregionen utifrån ett kundperspektiv. Dessutom ville man främja och stödja besöksnäringens affärsutveckling med målet att skapa nyskapande hållbara och internationella produkter.

  Marknadsefterfrågan styrde vilka produkter/inspirerande rutter som skulle tas fram. Utifrån de inspirerande rutterna arbetade projektgruppen parallellt med de deltagande företagen kring produktutveckling och affärsutveckling.

Projektgruppen har genomfört insatser i de enskilda företagen utifrån deras behov av företagsutveckling och vad marknaden efterfrågar i syfte att öka lönsamhet och konkurrenskraft. Insatser har bestått i rådgivning från konsulter, workshops i företaget eller i företagsgrupper inom olika affärsområden, inspirationsseminarier, workshops samt möten med projektledarna.

I samarbetet har Turistrådets verktyg Sverige-Norden-Världen, Digital närvaro Västsverige, Värdskap Västsverige och hållbarhetsmetoden Swedish Welcome använts.  Inom tillväxtprogrammet Expedition Framåt på Business Region Göteborg har verktyg affärsanalys och handlingsplan omarbetats och nyttjats.

För att kunna erbjuda attraktiva hållbara upplevelser som är efterfrågade på marknaden, så behöver företagen sälja inte bara sig själva utan även upplevelser utanför den egna verksamheten. Projektgruppen har medverkat för att företagen ska mötas och knyta kontakter för att skapa relationer och utveckla paket tillsammans. Detta för att kunna samverka i syfte att få gästen att stanna fler nätter. En större aktivitet som skapades på det temat var ett matchmaking-event där Göteborgshotellen fick möta aktivitetsbolagen och besöksmålen att undersöka möjligheter till samverkan.

 

Resultat

Projektgruppen har enats om ett förslag till modell för samverkan mellan Business Region Göteborg, Göteborg & Co och Turistrådet Västsverige. Förslaget har presenterats för styrgruppen.

 Samverkansmodellen kan beskrivas såsom att Turistrådet Västsverige, Göteborg & Co och Business Region Göteborg samverkar kring:

 •  Årlig behovsanalys – förenkla för företagen - samverkan utifrån företagens behov från genomförande till utvärdering – hela processen
 •  Handlingsplan - aktiviteter (nya och befintliga). Till exempel att anordna utbildningar, seminarier och workshops, optimera resurser från alla tre organisationer utifrån behovsanalysen.

 
Förslag att samverka kring

 • Årlig behovsanalys
 • Strategiska utvecklingsprogram ex. mat – kultur – natur – design
 • Definition av kvalitetsnivå ex. Sverige-Norden-Världen
 • Studieresor för inspiration och kompetensutveckling
 • Kompetensutvecklande aktiviteter för besöksnäringsföretag
  ex. värdskapsdag, workshops, utbildningar, seminarier.
 • GR-nätverken – integrerade nätverk
 • Förtydligande av begrepp och formuleringar
 • Förtydligande av erbjudande och tjänster

 

 

Förslag att kommunicera och tydliggöra

Projektgruppen föreslår hur kommunikation kring roller och resurser kan presenteras. Detta kan exempelvis göras med hjälp av text och bilder på hemsidorna med länkar till de andra två organisationerna. Innehållet på hemsidorna skall beskriva både organisationernas uppdrag samt vilken hjälp som erbjuds företagare inom besöksnäringen.

En modell kring samverkan har testats, utvärderats och sammanställts av projektgruppen. Fortsatt arbete framåt sker på ledningsnivå i de tre organisationerna. Det innebär en utvecklad beskrivning på hur arbetet skall utföras, var inom organisationerna samverkansdelarna implementeras samt färdigställande av matris som tydliggör fördelning och samverkan för besöksnäringen i Göteborgsregionen.

Samverkan mellan organisationerna har varit viktigast av allt. Det har identifierats möjligheter och stor nytta i att kunna stötta företagen med strategiska och operativa frågor. Projektgruppen har arbetat med att ha företagen i fokus under hela projektet. Det finns ett stort behov hos företagen av att arbeta långsiktigt med sin företagsutveckling. Man ska lyfta blicken och se över sin verksamhet vad man vill vara om 5-10 år, sätta mål och strategier för hur man ska komma dit. Stort arbete har också lagts ner på att höja företagens medvetenhet om sin egen exportmognadsgrad.

Relationer med de tre organisationerna har skapats och kommer fortsätta framöver, vilket ska leda till vidareutveckling och möjlighet att nyttja de offentliga resurserna på bästa sätt