({{search.Data.length}} resultat)
{{settings.Localization.Data.SearchResult.EmptySearchResultSuggestion}}
En del av

Fotograf: Lars Eric Fjellman

Naturreservat Heråmaden och Bastedalen
Dals-Ed

Söder om Tresticklans nationalpark

Heråmaden omfattar opåverkade myrmarker och skogar längs Heråälven. Naturreservatet är nästan fem kvadratkilometer stort. Delar av Heråmaden utnyttjades för myrslåtter så sent som på 1960-talet och rester av slåtterladorna finns kvar än idag. I dag har maden mist sin betydelse som fodermark, men är desto viktigare för fågelliv och vattenhushållning.

Våtmarkerna i reservatet utgör häckplats för många fågelarter, exempelvis grönbena, trana och ljungpipare På myrholmarna och i omgivande äldre barrskogar finns arter som pärluggla, sparvuggla, nattskärra och spillkråka. Vintertid finns vargspår och övervintrande kungsörnar som bidrar till områdets vildmarksprägel.  

I området finns också torpet Bastedalen som i fortsättning ska kunna tjäna som raststuga för vandrare.

Mer information hittar du här och  på Naturresrvatsskylt.

Föreskrifter för allmänheten

Känn er välkomna att besöka naturreservatet Heråmaden men tänk på att det inte är tillåtet att

  • framföra motordrivet fordon, med undantag för uttransport av fällt vilt. Markskador skall undvikas,
  • störa djurlivet till exempel genom att klättra i boträd eller medvetet uppehålla sig nära boplats,
  • fälla eller på annat sätt skada levande och döda träd och buskar.

Naturvårdsförvaltare: Västkuststiftelsen
Text: Västkuststiftelsen

Kontaktinformation

Naturreservat Heråmaden

Dals-Ed


Telefon: +46 534 19022


E-post: Skicka E-post

Hemsida: Till hemsida