({{search.Data.length}} resultat)
{{settings.Localization.Data.SearchResult.EmptySearchResultSuggestion}}
En del av

Fotograf: Lina Ikse Bergman

Natur- och kulturvandra

Mölndal bjuder dig på en stor variation av natur och kultur för både promenader och längre vandringar. Här finns härliga strövområden och leder för motion och rekreation. I Mölndal finns ett flertal naturreservat med orörd natur. Kartor finns att få på Mölndals stadsmuseum, stadshuset samt på webben.

Lackarebäck
Lackarebäck är en bäckravin norr om Gunnebogatan, öster om E6 vid avfarten Lackarebäck. Ravinen kallas även Svejserdalen, eftersom den förr sades vara lika vacker som en dalgång i Schweiz. Bäcken omges av vacker bokskog, som är ovanlig för den här breddgraden. Följer man stigen längs bäcken kan man få se både hackspett och kattuggla. Här finns också Lackarebäcks källa, vars omtalade vatten redan på 1700-talet användes till brännvinstillverkning.
Se på karta

Rambo mosse
Rambo mosse är ett mycket värdefullt myrområde som ger en känsla av vildmark trots sitt tätortsnära läge. På Rambo mosse och i dess omgivning finns mycket sällsynta fåglar och växter. Bland annat har den ovanliga nattskärran observerats där. Området ligger på gränsen till Härryda kommun i närheten av Pixbo.
Se på karta 

Hårssjön
Hårssjön och dess omgivningar är ett av Mölndals finaste naturområden med intressant fauna och flora. Dess medeldjup på bara dryga metern gör den till en bra fågelsjö. Här finns även ett fågeltorn varifrån man kan beskåda bland annat rördrom och enkelbeckasin. Sjön ligger på gränsen till Härryda kommun i närheten av Pixbo.
Se på karta

Mölndals Kvarnby
Kvarnbyn och Mölndalsfallet är hjärtat i det gamla Mölndal. I Kvarnbyn dånar forsen på samma sätt idag som den gjorde när man malde säd på medeltiden. Nu trängs industribyggnaderna med de gamla bostadshusen vid klippkanterna. På kvällarna kan man se Mölndalsfallen upplyst mellan de höga, mörka fabriksväggarna. Fallhöjden är 48 meter. Extra spektakulära är fallen vintertid när frost och istappar förstärker intrycket. I forsen trivs strömstaren.
Läs mer

Konstpromenad i centrala Mölndal
Promenera genom centrala Mölndal med stopp vid några av konstverken på stadens gator, torg och fasader. Konstpromenaden upplever du bäst i webbläsaren i din mobil. Om din GPS är aktiverad så ser du var du själv befinner dig på kartan och det är lätt att hitta till de olika konstverken och utsiktspunkterna. Du kan börja promenaden var du vill och göra nedslag vid så många platser som du själv önskar. Vill du upptäcka alla konstverk så sträcker sig promenaden från Jungfruplatsen i väster till Kvarnbygatan, "Mölndals Kråka", i öster. Flest konstverk på den här promenaden hittar du i Mölndals innerstad.
Läs mer

Femstenarör, Rännareflåg
Fyra kilometer nordost om Lindome gick på medeltiden gränsen mellan Sverige och Danmark. Idag finns ett äldre stenmonument i form av en ring kvar i kanten på Kraftledningsgatan som kallas för Femstenarör eller Sjustenarör. Skogen har under 100 år utvecklats från ljunghed till en gammelskog - en riktig trollskog. I sådan här gammal skog med döda träd, svampar, lavar och mossor trivs insekter och fåglar. I området finns fina svamp- och bärmarker.
Se på karta

Livered
Vildvuxet strövområde mitt i Kållered med stigar, lövskog, fallna stammar och vitsippemattor om våren. På flera ställen stöter man på spår av mänsklig verksamhet i form av stenmurar och husgrunder. Genom området löper idag en stig med skyltar som berättar om områdets historia.
Se på karta

Isaks mosse
Isaks mosse är en mindre mosse strax norr om Lindome centrum. Området består av vacker blandskog värd ett besök för en enklare promenad.
Se på karta

Gunnebo
I Gunnebo finns möjligheter till härliga promenader eller annan motion i fin natur. Naturmiljön kring Gunnebo är vida känd och med flora och kikare kan man hitta både sällsynta växter och fåglar. Rådasjön och Stensjön har fina, barnvänliga badstränder. Sjöarna lockar till spännande upptäcktsfärder med kanot eller långfärdsskridskor.
Gunnebo utsågs 2003 till regionens första kulturreservat och omfattar en lantegendom med slott och trädgårdar samt omgivande landskap, odlingsmark och lövskog. Här erbjuds upplevelser för alla sinnen i ett historiskt landskap. Ängar och hagar sköts i stor utsträckning som på 1700-talet och det pastorala landskapet inbjuder till picknick. Mitt emellan Runde sten, som ligger vid uppfarten till Gunnebo, och uppfartsvägen till Slottsviken finns jättegrytor.
Läs mer

Börsåsberget
Från Börsåsberget i Hällesåker har man vidsträckt utsikt över Lindomeåns dalgång. Uppe på berget finner man en stig som leder ända in i Börsåsgrottan, som bildades någon gång under istiden. Besök i grottan skall endast göras med försiktighet, då rasrisk förekommer. I området finns ekskog och på västra sidan om Börsåsberget finns fina ängar och hagar.
Se på karta

Änggårdsbergen
Naturreservatet Änggårdsbergen och Botaniska trädgården är ett stort grönstråk. Änggårdsbergen är, som namnet antyder, ett bergigt område med omväxlande natur, sällsynta insekter och ett rikt fågelliv. Här finns flera fornlämningar från bronsåldern. Det finns många stigar med varierande längd och höjdskillnad för den som vill motionera.
Se på karta

Peppared
Peppared ligger söder om Astra Zeneca, nära Balltorp. Här finns Peppareds hassellund som naturminnesförklarades 1925. Genom området går en skyltad promenadstig omgiven av trädstora hasslar och stora ekar. Utmed stigen kan man läsa om traditioner och folktro kring en del av våra vanliga växter som t.ex. ask, rönn och vitsippa. Stigen går förbi platsen för Peppareds gård med rester av terrassmurar, husgrunder och äldre trädgårdsväxter. Strövområdet sträcker sig även längre norrut där det finns ett 2 km långt elljusspår.
Se på karta

Safjället
Naturreservatet Safjället är ett 87 hektar stort bergsparti alldeles norr om Mölndals centrum, mellan Toltorpsdalen och Krokslätt.
Berget utgör ett markant inslag i stadsbilden, särskilt med sina branter i sydväst mot Toltorpsdalen. Här finns stigar och upplysta motionsspår.
Safjället är rikt på fornminnen. De äldsta lämningarna är två hällkistor, där man bland annat har hittat smycken och flintaskärvor.
På bergets sydöstra del finns ett gravröse som en gång i tiden har plundrats och högre upp ligger ett röse från bronsåldern som förstörts när stenar plockats till ett kvarnbygge.
På sydöstra änden av Bergåsen finns också rester från en fornborg. Inom området finns tre dammar, Indiandammen, Bergskanalen och Änderdammen eller Ändis. Bergskanalen och Ändis är från början kärr som har dämts upp för att ge lite mer öppet vatten. Enligt skötselplanen skall de tillåtas att åter växa igen till viss del. Tidigare bestod berget av betad hedmark, men plantering och spontan igenväxning har gett det nuvarande utseendet.
Naturtyperna är björkskog, barrskog och ädellövsskog med bok, ek och ask. Här finns gott om rådjur, men även älg, skogshare och morkulla.
Se på karta

Sandsjöbacka Naturreservat och Torrekulla
Naturreservatet Sandsjöbacka ligger i tre kommuner; Mölndal, Göteborg och Kungsbacka. Reservatet sträcker sig ända upp till Sisjön i norr och till Kungsbacka i söder. Man kan nå Sandsjöbacka på vandringsleder från Sisjön och från Torrekulla, eller från Spårhagavägen i Lindome (vid återvinningsstationen).
Naturreservatet är mest känt för sina vidsträckta ljunghedar. Ljungheden är en typisk naturtyp för Göteborgstrakten i äldre tider, då skogen var hårt brukad och betad och skogsbränder härjade med jämna mellanrum. Även dagens ljunghedar sköts med bränning då och då för att de inte skall växa igen. Längre norrut i reservatet dominerar skogen, till stor del barrskog, men även en del lövskog. Här finns också flera mossar och näringsfattiga sjöar.
Den omväxlande naturen ger även upphov till en varierad flora och fauna. Under försommaren står mossarna gula av myrlilja. På mossarna finner man även hjortron, tranbär, rosling och sileshår. Skogen utgörs av tall, en, vide, björk, gran och ek. På marken växer vitsippor, blåsippor och gullvivor. Djurlivet består av bland annat älg, grävling, räv, vessla, hare och mink. Dessutom kan man se upp till 150 fågelarter, bland annat ormvråk och sparvhök.
I nord-sydlig riktning genom den del av Sandsjöbackareservatet som ligger i Mölndals stad går den skyltade vandringsleden Sandsjöbackaleden. Öster om Färåstjärn delar leden upp sig och går mot antingen Torrekulla friluftsområde eller Sisjön.
Ansvarig för Sandsjöbackaområdet är Västkuststiftelsen.
Se på karta