({{search.Data.length}} resultat)
{{settings.Localization.Data.SearchResult.EmptySearchResultSuggestion}}
En del av

Fotograf: Jonas Ingman - M2B AB

Bohuslän på export: Kunskapsöverföring

Inom projektet Bohuslän på Export har insatserna varit indelade i tre huvudområden: Ett enat Bohuslän, Kunskapsöverföring och Produktutveckling. Här nedan följer en beskrivning av de aktiviteter som genomförts inom ramen för Kunskapsöverföring, samt vilka resultat projektet genererade.

Aktiviteter

De satsningar som krävs för kvalitetssäkring och tillväxt innebär att redan exportmogna företag behöver säkra sina positioner samtidigt som företag med potential att bli exportmogna behöver investera för att motsvara de krav som den internationella besökaren ställer på ett bekvämt resande, kvalitativt boende och attraktiva upplevelser. Offentliga aktörer behöver också samspela med företagen för att destinationen ska bli exportmogen. En viktig uppgift inom projektet har därför varit att arbeta med kunskapsöverföring. Syftet och målet har varit att förse både offentlig sektor och näringen med kunskap om våra prioriterade marknader och hur man når ut till dem, främst digitalt.

Sociala medier-seminariet lockade många intresserade gäster
Kunskapsöverföring har skett löpande till företag som deltar i projektets produktutvecklingsinsatser. Input från marknaden kommuniceras systematiskt till dessa företag, dels via turistradet.com, dels genom medverkan vid olika nätverksträffar. En seminarieserie som vänder sig till alla företag på norden och världen-nivå har genomförts och pågår fortfarande. Ett branschråd för Bohuslän träffas också regelbundet för kunskapsöverföring och erfarenhetsutbyte. Seminarieserien har behandlat olika ämnen av vikt för branschen:

TripAdvisor berättade om sin verksamhet
Norgemarknaden, 66 deltagare
Sociala medier och TripAdvisor, 122 deltagare
Tyska och ryska marknaderna, 53 deltagare
Workshop varumärket Bohuslän på fem platser i Bohuslän, totalt 83 deltagare
Digital marknadskommunikation och kreativitet, 53 deltagare
SEO - Kommunicera på konsumentens villkor!, 55 deltagare
Handelsseminarium, 69 deltagare
Brittiska marknaden, 90 deltagare, varav 25 via webinar. Genomfördes tillsammans med Göteborg & Co

Resultat

De seminarier som har genomförts inom kunskapsöverföringsdelen i projektet har varit populära och fått god kritik efteråt. Utvärderingar har gjorts efter alla seminarier och resultatet har varit mycket bra. På frågan vad man tycker om seminariet som helhet (på en femgradig skala) är medianvärdet 91% för de som svarat bra eller mycket bra (4 eller 5 på skalan). 

För att öka kunskapen i hela vår region har vi erbjudit företag och tjänstemän från övriga regionen att delta. Under hösten 2015 erbjuder vi seminarierna också som webinar så att fler ska kunna ta del av dem. En annan effekt av seminarierna är att medverkande företag och tjänstemän har börjat samverka mer, vi har helt enkelt erbjudit ett forum för att knyta kontakter.

Turistisk översiktsplanering

Med utgångspunkt från ett tidigare projekt har även ett visst arbete inom översiktsplanering gjorts i Bohuslän. Syftet har varit att göra en inventering med tillhörande kartmaterial som också utgör grund som faktaunderlag för planerare. Områden och platser som har värde för besöksnäringen kanske bör skyddas från ingrepp eller göras mer lättillgängliga. Genom att peka ut var dessa platser finns är det möjligt att inarbeta besöks-näringens intressen i regionplaner, vägplanering, kommunens planering och näringslivssatsningar.

Även investerare och verksamhetsutövare kan dra nytta av en kartläggning av turistmål inom en region. De kan få överblick över ett område och se var det är lämpligt att förlägga sina verksamheter och om det finns synergieffekter. Om en plats drar till sig många turister och besökare så finns det möjlighet att utveckla t.ex. service och kanske verksamheter som i sig drar än mer turister till sig.

Inom arbetet med TÖP- turistisk översiktsplanering har modellen tagits tillvara inom det arbete som kommunerna i norra Bohuslän har genomfört inom det man kallar för Blå-ÖP, med andra ord översiktsplanering kopplad till havet och de kustnära miljöerna.

Modellen har även spridits utanför Bohuslän med hjälp av samarbetet inom HDU genom att Kiruna har tagit del av och använt sig av modellen.