({{search.Data.length}} resultat)
{{settings.Localization.Data.SearchResult.EmptySearchResultSuggestion}}
En del av

Inkvarteringsstatistik 2016

Från och med år 2014 redovisar vi statistiken för hela Västra Götalandsregionen och delområdena Bohuslän, Boråsregionen, Dalsland, Göta kanalområdet, Göteborgsregionen och Skaraborg samt Vänersborg och Trollhättan separat. I huvudsak redovisas en sammanställning för hotell, stugbyar och vandrarhem. Campingen kommer att redovisas ett par gånger per år på grund av mycket ojämn beläggning under året.

Inkvarteringsstatistik helåret 2016

Rapporten visar att antalet gästnätter i Västsverige under helåret 2016 var rekordmånga. Det är framförallt Göteborgsregionen som står för ökningen, medan antalet gästnätter utanför Göteborgsregionen minskar något. Uppdelat efter inkvarteringsform står det klart att antalet övernattningar på hotell, stugbyar och vandrarhem ökade jämfört med föregående år – medan antalet campingövernattningar var något lägre än föregående år. Minskningen av antalet campingnätter kan nästan uteslutande härledas till svenska besökare, medan campingnätter från utländska besökare ligger kvar på samma nivå som under 2015.

 December 2016 var en mycket stark månad, under vilken antalet gästnätter på hotell, stugbyar och vandrarhem i Västsverige ökade med hela 13 %, jämfört med december 2015. Sedan 2013 har decemberturismen, uttryckt i antal gästnätter, ökat kraftigt.

Antalet decembergästnätter uppgick under 2016 till cirka 420 000, varav svenska gäster stod för 300 000 av övernattningarna. 

Helår 2016

Inkvarteringsstatistik november 2016

Under november 2016 uppgick antalet gästnätter på hotell, stugbyar och vandrarhem i Västsverige till 480 000. Jämfört med motsvarande månad under föregående år innebär siffran en ökning med 10 %. Ökningen i antal gästnätter är procentuellt sett lika stor för utländska som för svenska gäster, och märks av i Bohuslän, Dalsland, Göteborgsregionen och Skaraborg.

 Vad gäller utlandsmarknaderna, är ökningen av antalet gästnätter mest noterbar för Danmark, Storbritannien, Ryssland och Kina. Även om de två sistnämnda marknaderna inte är särskilt stora i absoluta tal, så är ökningstakten i november anmärkningsvärd. 

November 2016

Inkvarteringsstatisik oktober 2016

Under oktober 2016 uppgick antalet kommersiella gästnätter på hotell, stugbyar och vandrarhem i Västsverige till drygt 520 000. Jämfört med oktober 2015 minskar antalet med 1,7 %. Procentuellt sett är det i Borås- och Skaraborgsregionerna som minskningen är störst.

 Antalet svenska och norska gästnätter ligger i nivå med, eller högre än, motsvarande antal under oktobermånaden 2015. En del av minskningen av antalet gästnätter går istället att härleda till övriga europeiska länder såsom Tyskland, Nederländerna, Frankrike, Storbritannien, Italien och Spanien. Tillväxten från dessa utlandsmarknader var mycket stark under 2015, vilket innebär att siffrorna för oktober 2016 är starka siffror i jämförelse med tidigare år. Detta speglas också i de mer långsiktiga diagram som presenteras i rapporten.

 Ackumulerat januari-oktober har det skett något fler kommersiella övernattningar under 2016 än under rekordåret 2015. Både de svenska och de utländska övernattningarna är fler till antalet under perioden 2016. 

Oktober 2016

Inkvarteringsstatistik september 2016

Under september 2016 skedde fler övernattningar (+5,4 %) på hotell, stugbyar och vandrarhem i Västsverige än under motsvarande månad föregående år, vilket innebär den starkaste septembermånaden hittills i Västsverige vad gäller inkvartering på kommersiella boenden. Hittills i år, januari-september, har det också gjorts fler övernattningar än under motsvarande period under 2015.

Ser man till hela regionen, så är det bland inrikes besökare som ökningen genereras i september. De utländska gästnätterna är något färre än under 2015. Ackumulerat över perioden januari-september ökar dock de utländska besökarna procentuellt sett mer än de svenska.

Det är i Göteborgsregionen som septemberökningen huvudsakligen sker. I övriga delområden så är antalet övernattningar antingen mer eller mindre i nivå med förra året (Bohuslän, Boråsregionen), eller så minskar de (Skaraborg och Dalsland) – även om ett antal kommuner i dessa delområden faktiskt ökar gentemot föregående år. 

September 2016 

Inkvarteringsstatistik sommaren 2016

Antalet gästnätter på hotell, stugbyar och vandrarhem i Västsverige var under sommaren 2016 något lägre än under rekordsommaren 2015. Mot bakgrund av en ökning från 2014 till 2015 på 11 %, är det viktigt att påpeka att sommaren 2016 också den var en stark inkvarteringssommar.

Det har gått att skönja vissa mönster i sommarens statistik för hotell, stugbyar och vandrarhem. För det första har antalet öppna, kommersiella anläggningar minskat gentemot föregående år, och med dem den disponibla boendekapaciteten. Att detta påverkar det totala antalet gästnätter blir extra tydligt under sommarmånaderna, då beläggningsgraden på många håll tenderar att vara högre än under övriga delar av året.

För det andra har antalet gästnätter från Norge gått ned något. Den avmattade norska konjunkturen och den försvagade norska kronan är säkerligen två av faktorerna bakom detta. De norska gästnätterna är relativt sett viktigare för Västsverige än för de flesta andra regioner i landet. En del av förklaringen bakom minskningen av antalet gästnätter gentemot 2015 kan därför härledas till dessa faktorer.

Sommaren 2016

Inkvarteringsstatistik augusti 2016

Under augusti 2016 skedde något fler övernattningar på hotell, stugbyar och vandrarhem i Västsverige än under motsvarande månad föregående år. Med tanke på hur stark inkvarteringssommaren 2015 var, är det värt att notera att antalet gästnätter under 2016 alltså är ännu något högre – både i augusti och ackumulerat över året (januari-augusti). Antalet övernattningar från svenska besökare ökar i augusti, medan antalet övernattningar från utländska besökare sammantaget minskar något.

Antalet norska övernattningar ökar med 3,5 % jämfört med augusti 2015. Det är framförallt till Göteborgsregionen som denna ökning kan härledas. Antalet övernattande norska gäster i Bohuslän minskar jämfört med augusti förra året – ett mönster som känns igen från övriga sommarmånader under 2016.

På sidan 4 visas utvecklingen av antalet gästnätter sedan 2010 (oavsett nationalitet), där man både kan se den positiva trenden samt hur 2015 sticker ut som ett mycket starkt år.

Augusti

Inkvarteringsstatistik juli 2016

Inkvarteringsstatistiken för juli 2016 visar på ännu en stark julimånad. Den positiva trenden i antalet gästnätter håller i sig, även om antalet övernattningar i Västsverige i juli inte riktigt når upp till den exceptionellt starka julimånaden 2015. Totalt uppgick antalet gästnätter på hotell, stugbyar och vandrarhem under månaden till cirka 994 000, vilket gör juli 2016 till den näst bästa inkvarteringsmånaden i Västsverige någonsin.

 Antalet övernattningar från Norge ligger på en lägre nivå än under 2015 och minskar med 10 %. Samma mönster kunde skönjas i junirapporten och en del av förklaringen ligger sannolikt i en svalare norsk konjunktur och en försvagad valuta. Naturligt nog är Bohuslän det delområde som visar upp den största minskningen jämfört med juli 2015 – norrmän står för en betydande del av övernattningarna i Bohuslän.

 Att sommaren 2015 var utomordentligt bra ur inkvarteringssynpunkt syns också när man tittar på statistiken för andra nationaliteter än Norge. De svenska och tyska övernattningarna når i juli 2016 inte heller upp till nivån året innan, även om det är starka siffror som presenteras. På sidan 4 visas utvecklingen av antalet gästnätter sedan 2010 (oavsett nationalitet), där man både kan se den positiva trenden samt hur 2015 sticker ut som ett rekordår.

 Antalet öppna anläggningar var lägre under juli 2016 än under juli 2015. Att boendeanläggningar inte längre är i kommersiellt bruk påverkar också antalet gästnätter. Så trots en högre beläggningsgrad på många håll, till exempel i Bohuslän och Skaraborg under juli 2016, räckte det inte för att antalet gästnätter skulle komma upp i 2015 års nivåer.

Juli

Inkvarteringsstatistik juni 2016

Juni 2016 innebar något färre gästnätter på hotell, stugbyar och vandrarhem i Västra Götalandsregionen än motsvarande månad året innan. Totalt uppgick antalet kommersiella övernattningar (HSV) under juni till cirka 630 000, varav ungefär 200 000 skedde utanför Göteborgsregionen.

 Minskningen gentemot juni 2015 beror dels på att juni 2015 var en exceptionellt stark månad för besöksnäringen, dels på att antalet norska besökare minskat. Det sistnämnda påverkar naturligt nog övernattningarna i Västsverige mer än i exempelvis Stockholm eller Skåne. Bakom det minskade antalet norska övernattningar ligger troligtvis flera faktorer, där den försvagade norska kronan torde vara en av de viktigare. Även antalet övernattningar från danska gäster minskar.

 I Göteborgsregionen skedde något fler kommersiella gästnätter (HSV) än under juni 2015, medan övriga delområden i Västsverige backar. 

Juni

Inkvarteringsstatistik maj 2016

Under maj 2016 registrerades något färre kommersiella övernattningar på hotell, stugbyar och vandrarhem i Västsverige än under motsvarande månad 2015, enligt den preliminära statistiken. Totalt uppgick antalet gästnätter under maj 2016 till strax över 569 000, varav cirka 400 000 gjordes i Göteborgsregionen. Procentuellt sett är det Dalsland som backar mest, även om huvuddelen av minskningen skett i Göteborg och Bohuslän.

Sammantaget har dock gästnattsutvecklingen varit mycket positiv under januari-maj 2016. Det har under perioden registrerats 5 % fler övernattningar än under motsvarande månader förra året. Det är huvudsakligen Göteborgsregionen och Bohuslän som står för denna ökning, medan det i Dalsland och Göta kanal-området har genererats något färre kommersiella övernattningar.

Totalt har det registrerats nästan 2,2 miljoner gästnätter i Västsverige under januari-maj, att jämföra med exempelvis knappa 1,6 miljoner under 2010. Den positiva, långsiktiga trenden för besöksnäringen under årets första fem månader håller alltså i sig med genomsnittliga ökningar på omkring 100 000 gästnätter per år (januari-maj) sedan 2010.

Maj

Inkvarteringsstatistik april 2016

April 2016 innebar över 450 000 gästnätter på hotell, stugbyar och vandrarhem i Västsverige. Siffran motsvarar en ökning med drygt 7 % jämfört med samma månad föregående år. I april ökade antalet svenska övernattningar procentuellt sett mer än antalet utländska, ett mönster som inte är representativt för årets första månader i stort. Från utlandet skedde stora ökningar i april, procentuellt sett, bl.a. från Holland, Storbritannien, Italien och Spanien.

Värt att notera är att de norska övernattningarna minskar med över 20 % på månadsbasis. Sannolikt har detta till största delen sin förklaring i att påsken, som inföll i april 2015, under 2016 inföll i mars. Minskningen av antalet norrmän i april är tydlig både i Bohuslän och i Göteborgsregionen.

Hittills under 2016 (januari-april) har det gjorts drygt 100 000 fler gästnätter än under motsvarande månader 2015. Ökningen är inte jämnt fördelad över regionens kommuner, utan de olika delområdena utvecklas olika. Göteborgsregionen står för huvuddelen av ökningen, medan exempelvis Dalsland tappar i antal kommersiella gästnätter.

April

Inkvarteringsstatistik mars 2016

Mars 2016 innebar lite drygt 423 000 gästnätter på hotell, stugbyar och vandrarhem i Västsverige. Siffran motsvarar en ökning med nästan 10 % jämfört med motsvarande månad föregående år. Årets första vårmånad går alltså urstarkt, sett till antalet övernattningar. Såväl svenska som utländska övernattningar ökar, de utländska med hela 13,5 % - en siffra som drivs upp av en stark utveckling av antalet övernattande norrmän. Ett ökat antal gäster från Nederländerna, Storbritannien, Frankrike och USA bidrar också till de positiva siffrorna.

 Det är antalet övernattningar i Bohuslän och Göteborgsregionen som driver den starka utvecklingen för Västsverige i mars 2016. En tidig påsk, som inföll sista veckan i mars, spelar förstås in här. I Skaraborg låg antalet övernattningar i nivå med motsvarande månad under 2015, medan Boråsregionen och Dalsland hade färre kommersiella övernattningar än under mars 2015.

Andelen övernattningar som gjordes av utländska besökare ligger i mars månad något högre än under januari och februari. Utländska gäster stod för lite drygt var fjärde kommersiell övernattning i regionen.

Mars

Inkvarteringsstatistik februari 2016

Februari 2016 innebar lite drygt 357 000 gästnätter på hotell, stugbyar och vandrarhem i Västsverige, alltså något färre än antalet gästnätter i januari. Siffran motsvarar dock en ökning med ungefär 4,5 % jämfört med motsvarande månad föregående år. Bohuslän och Göteborgsregionen visar ökningar, medan Dalsland visar på en minskning. Det handlar dock om årets kanske minst turismintensiva månad, vilket man bör ha i åtanke när man tolkar upp- respektive nedgångar i tabellerna som följer. Förändringarna i absoluta tal är ofta små, om man exempelvis jämför med vårmånaderna.

Ungefär var fjärde övernattning i Västsverige under februari gjordes av en utländsk gäst. Ökningen av utländska övernattningar är procentuellt sett större än den för de svenska gästerna. Detta trots att den absolut största utlandsmarknaden, Norge, minskar med 11 % mätt i antal gästnätter. Det är besökare från länderna på kontinenten, samt från Storbritannien, som drar upp ökningen av antalet utländska gästnätter.

Februari

Inkvarteringsstatistik januari 2016

Årets första månad innebar 10 % fler gästnätter i Västsverige än under januari 2015. Göteborgsregionen står för en stor del av ökningen. Även i Bohuslän och Boråsregionen ökar antalet övernattningar, medan övriga områden backar en aning.

Mönstret som kännetecknade 2015 i form av att antalet utländska övernattningar ökade kraftigare än de inhemska, fortsatte under januari 2016. De utländska övernattningarna i regionen ökade med omkring 25 %, medan de svenska övernattningarna ökade med cirka 6 %. Procentuellt sett sticker Storbritannien ut, med en ökning på närmare 50 % jämfört med januari året innan.

Västsveriges exportandel, d.v.s. andelen utländska övernattningar, hamnade i januari på 25 %, att jämföra med 28 % för helåret 2015. Normalt sett ligger exportandelen lägre under vintern.

Januari