({{search.Data.length}} resultat)
{{settings.Localization.Data.SearchResult.EmptySearchResultSuggestion}}
En del av
Grupp cyklister

Fotograf: Roger Borgelid

Inkvarteringsstatistik 2017

Från och med år 2014 redovisar vi statistiken för hela Västra Götalandsregionen och delområdena Bohuslän, Boråsregionen, Dalsland, Göta kanalområdet, Göteborgsregionen och Skaraborg samt Vänersborg och Trollhättan separat. I huvudsak redovisas en sammanställning för hotell, stugbyar och vandrarhem. Campingen kommer att redovisas ett par gånger per år på grund av mycket ojämn beläggning under året.

Helår 2017

I samtliga delområden som redovisas i denna rapport, ökar antalet gästnätter på hotell, stugbyar och vandrarhem i Västsverige under 2017 jämfört med 2016. Procentuellt sett är utvecklingen sedan 2016 starkare i Bohuslän, Dalsland, Skaraborg och Boråsregionen än i Göteborgsregionen – även om ökningarna i Göteborgsregionen är stora i absoluta tal. En stark uppgång i antalet gästnätter från närmarknaderna Norge, Danmark och Tyskland bidrar till 2017 års positiva gästnattssiffror för regionen – liksom ett ökat antal övernattningar genererade av inrikes besökare.

 Vad beträffar utvecklingen på campinganläggningarna runtom i Västsverige, visar den preliminära statistiken på något färre gästnätter än under föregående år – detta trots att antalet utländska campingövernattningar i regionen ökar. 

Helår 2017

November

November 2017 var en stark inkvarteringsmånad i Västsverige. Antalet gästnätter på hotell, stugbyar och vandrarhem i regionen uppgick under månaden till lite drygt 502 000, cirka 5 % fler än under motsvarande månad 2016. I samtliga delområden som redogörs för i denna rapport, ökar antalet gästnätter. Det är inte minst bland inrikes besökare som antalet övernattningar ökar.

 Den ackumulerade statistiken över perioden januari-november tyder på att 2017 var ytterligare ett rekordår för besöksnäringen i Västsverige, utifrån ett inkvarteringsperspektiv. Under perioden januari-november gjordes det på hotell, stugbyar och vandrarhem 3 % fler övernattningar än under motsvarande del av 2016.

 Nästa månadsrapport ger en samlad bild av de kommersiella gästnätterna, inklusive campinggästnätterna, i Västsverige under helåret 2017.

November

 

Oktober

I oktober 2017 gjordes det något färre kommersiella övernattningar på hotell, stugbyar och vandrarhem i Västra Götalands län än under oktober 2016. I Bohuslän, Boråsregionen, Dalsland och Skaraborg var oktober starkare än under 2016, mätt i antal gästnätter, medan en viss minskning noterades i Göteborgsregionen. Minskningarna i Göteborgsregionen kan härledas till gäster från Sverige, Norge, Storbritannien och Kina. I Bohuslän ökade dock övernattningarna från både Sverige och Norge.

 Ackumulerat över årets tio första månader, ökar dock gästnätterna i regionen jämfört med 2016 (+2,8%). Både svenska och utländska övernattningar ökar.

Oktober

September

September 2017 kan ur inkvarteringssynpunkt konstateras vara en mycket stark månad för Västsverige. Med cirka 590 000 kommersiella gästnätter på hotell, stugbyar och vandrarhem är det den bästa septembermånaden någonsin för regionen. Samtliga delområden som redovisas i Turistrådet Västsveriges månadsrapporter (Bohuslän, Dalsland, Skaraborg, Göteborgsregionen och Boråsregionen) visar på ökningar i september 2017 jämfört med motsvarande månad under 2016. Det är ett ökat antal övernattningar från både svenska och utländska besökare som driver utvecklingen.

Ackumulerat över perioden januari-september har det aldrig tidigare gjorts så många kommersiella övernattningar på hotell, stugbyar och vandrarhem i regionen som under 2017. Allt tyder alltså på att 2017 kommer att bli ett nytt rekordår för besöksnäringen i Västsverige, mätt i antal kommersiella övernattningar.

September

Sommar

Antalet gästnätter på hotell, stugbyar och vandrarhem i Västsverige var under sommaren 2017 högre än under föregående sommar, och ungefär i nivå med rekordsommaren 2015. Tillväxten sedan fjolåret uppgår till 2,3 %, och är driven av ökningar både bland inhemska och utländska besökare. Procentuellt sett är utvecklingen starkast i Skaraborgs- och Dalslandsområdena.

 Antalet övernattningar från Norge på hotell, stugbyar och vandrarhem ökar med drygt 10 %, medan antalet brittiska övernattningar minskar med nästan 9 %. Totalt sett ökar antalet gästnätter från svenska besökare med 2,9 %, medan antalet gästnätter från utländska besökare ökar med 1 %.

 Vad beträffar utvecklingen på camping, så visar siffrorna på en liten minskning sedan sommaren 2016. Detta kan eventuellt ha att göra med SCB:s reviderade nyckeltal avseende campingsällskaps genomsnittliga storlek, samt genomsnittligt antal övernattningar för säsongsgäster (påverkar endast den del av campingstatistiken som utgörs av säsongsgäster). Viktigt att ha i åtanke i samband med tolkning av campingstatistiken är också eftersläpningar i inrapporteringen. Siffrorna kommer att revideras av SCB/Tillväxtverket året ut.

 Sommar

Augusti

Under augusti 2017 gjordes fler kommersiella övernattningar i Västsverige på hotell, stugbyar och vandrarhem än under någon augustimånad tidigare. Det är i inlandet som de stora procentuella ökningarna finns i augusti månad (Skaraborg, Boråsregionen och Dalsland). Augusti är, precis som juni och juli, en oerhört viktig campingmånad för Västsverige. I sommarsammanställningen som publiceras på www.turistradet.com presenteras inkvarteringsstatistik inkl. camping för sommaren 2017.

 Tyskland och Nederländerna står för viktiga ökningar på hotell, stugbyar och vandrarhem i Västsverige jämfört med augusti 2016. Ackumulerat under perioden januari-augusti är det dock återhämtningen i antalet norska gästnätter som driver den positiva utvecklingen av antalet utländska gästnätter. Även vad gäller antalet övernattningar från inhemska gäster är tillväxten positiv.

Augusti

Juli

Under årets mest turismintensiva månad, juli, gjordes det över en miljon gästnätter på hotell, stugbyar och vandrarhem i regionen. Totalt ökade antalet gästnätter med 1,6 % i Västsverige jämfört med juli 2016, och det var de svenska besökarna som stod för den största ökningen i absoluta tal. Ackumulerat över året, januari-juli, uppgår tillväxten i antal gästnätter till 3,3 %.

 Skaraborgsområdet står för en kraftig procentuell ökning av gästnätter i juli jämfört med motsvarande månad ifjol (+ 8,6 %). Även i Göteborgsregionen är antalet juligästnätter fler i år än förra året. I Boråsregionen, Bohuslän och Dalsland noteras små minskningar. Ackumulerat över perioden januari-juli ökar dock samtliga delområden i regionen.

 Viktigt att komma ihåg är att campingstatistiken för sommarens månader ännu inte är sammanställd. Eftersom campinganläggningar står för ungefär hälften av sommarens kommersiella inkvartering, är det först när denna statistik är publicerad som den kompletta bilden av sommarens inkvarteringsläge kan utvärderas.

Juli

Juni

Inledningen av sommaren kännetecknades av fler gästnätter på hotell, stugbyar och vandrarhem i Västsverige jämfört med tidigare junimånader. I juni 2017 gjordes drygt 656 000 kommersiella övernattningar i regionen, exkl. övernattningar på campinganläggningar (statistik för dessa redovisas i sommarrapporten, vilken publiceras i oktober). Detta motsvarar en ökning gentemot juni 2016 på 4,3 %.

Utländska besökare står för en något starkare procentuell utveckling än svenska besökare, och det är Norge och Danmark som står för en stor del av ökningarna. Bohuslän, Dalsland och Skaraborg sticker ut med stora procentuella ökningar jämfört med juni 2016.

Juni

Maj

Maj 2017 innebar en liten minskning av antalet kommersiella gästnätter i Västsverige jämfört med motsvarande månad ett år tidigare (-0,5 %). I Göteborgsregionen, Bohuslän och Skaraborg minskar antalet gästnätter i maj, medan det ökar i Dalsland och Boråsregionen. Minskningarna i regionen som helhet går bl.a. att härleda till den tyska och brittiska marknaden.

Antalet tyska gästnätter ökar dock på ackumulerad basis hittills under året (jan-maj), medan antalet brittiska gästnätter är färre även på ackumulerad nivå. Överlag minskar antalet utländska gästnätter under januari-maj med 0,5 %, medan de svenska gästnätterna ökar med drygt 5 %. Totalt har årets fem första månader inneburit 3,8 % fler gästnätter än motsvarande period 2016 – en ökning som motsvarar över 80 000 gästnätter.

Maj

April

Under april 2017 ökade antalet kommersiella gästnätter på hotell, stugbyar och vandrarhem i Västsverige kraftigt, jämfört med april ifjol. I samtliga delområden utom Skaraborg är antalet gästnätter högre än under april 2016. I Bohuslän och Dalsland är ökningarna procentuellt sett mycket stora, samtidigt som ökningen i regionen också drivs av Göteborgsregionens gästnattstillväxt.

 Nedbrutet per nationalitet står Norge för den största procentuella ökningen bland de viktiga närmarknaderna. I marsrapporten noterades en nedgång bland norska besökare, vilket hängde samman med påskens infallande. I och med de kraftiga ökningarna i april har antalet norska övernattningar ökat med över 15 procent, ackumulerat över årets första tertial. Nedgångar noteras dock vad gäller antalet brittiska och holländska övernattningar.

April

Mars

Mars 2017 innebar 3,3 % fler kommersiella övernattningar i Västsverige än motsvarande månad 2016 – en utveckling driven av inhemsk efterfrågan. Antalet utländska övernattningar var lägre än under mars 2016, främst på grund av betydligt färre norska gästnätter. En del av förklaringen till det minskade antalet norska gästnätter i mars ligger sannolikt i att påsken inföll i mars 2016, medan den inföll i april 2017.

 Ackumulerat över det första kvartalet var antalet gästnätter 5,4 % fler än under motsvarande kvartal 2016. Samtliga delområden i Västsverige ökar. 

Mars

Februari

Antalet gästnätter på hotell, stugbyar och vandrarhem i Västsverige uppgick i februari 2017 till 380 000, varav cirka 300 000 skedde i Göteborgsregionen. Siffrorna innebär en ökning av det totala antalet gästnätter i regionen med nästan 7 %, jämfört med februari 2016. Boendeanläggningar i Göteborgsregionens kommuner står för en stor del av ökningen. Även i Boråsregionen ökar antalet gästnätter. Utifrån ett nationalitetsperspektiv är det svenska gästnätter som står för februariökningen, medan de utländska gästnätterna ligger på samma nivåer som under motsvarande månad 2016.

Antalet norska gästnätter minskar något jämfört med februari 2017, och utvecklingen är ojämnt spriden runtom i regionen. I Bohuslän minskar antalet, medan det ökar i exempelvis Göteborg. Februari är dock som bekant en liten inkvarteringsmånad och brukar stå för 5-6 procent av årets totala inkvartering på hotell, stugbyar och vandrarhem. Stora procentuella variationer i antal gästnätter under de mer lågfrekventerade månaderna är således inget ovanligt.

Februari 2017

Januari 

I och med januari 2017 fortsätter den positiva utvecklingen av antalet gästnätter under årets första månad. Det gjordes hela 6 % fler övernattningar på hotell, stugbyar och vandrarhem gentemot föregående år, och 32 % fler övernattningar jämfört med motsvarande månad för bara fem år sedan.

Jämfört med januari 2016 var antalet gästnätter fler i samtliga delområden, undantaget Boråsregionen. I Bohuslän är ökningen hela 15 %, driven av både svenska och norska gäster. I regionen som helhet är det dock antalet svenska gästnätter som ökar, medan antalet utländska gästnätter minskar. 

 Januari 2017