({{search.Data.length}} resultat)
{{settings.Localization.Data.SearchResult.EmptySearchResultSuggestion}}
En del av
Kvinna i Göteborgs hamn

Fotograf: Jonas Ingman

Inkvarteringsstatistik 2020

Från och med år 2014 redovisar vi statistiken för hela Västra Götalandsregionen och delområdena Bohuslän, Boråsregionen, Dalsland, Göta kanalområdet, Göteborgsregionen och Skaraborg samt Vänersborg och Trollhättan separat. I huvudsak redovisas en sammanställning för hotell, stugbyar och vandrarhem. Campingen kommer att redovisas ett par gånger per år på grund av mycket ojämn beläggning under året.

December/Helår 2020

När vi summerar besöksnäringsåret 2020 kan vi, som siffrorna i denna rapport visar, konstatera att de västsvenska boendeanläggningarna drabbats oerhört hårt under pandemin. Allra värst är det för hotell, stugbyar och vandrarhem, som minskar med 46,8 % jämfört med 2019. Minskningen för camping ligger på 31 % jämför med 2019. En tydlig trend under pandemiåret 2020 är att områden med större städer har tappat betydligt mer än glesbefolkade områden. Lika tydligt är det att kommuner som vanligtvis har en större andel utländska gäster har drabbats hårdare. Norges reserestriktioner för utresor till Sverige har exempelvis påverkat gästnätterna i Strömstad ordentligt. 

Inkvarteringstatistik december/helår 2020

November

Gästnattsstatistiken för november månad visar att pandemins ”andra våg” slog till med full kraft mot Sverige i början av månaden. Från en lite positiv trend i oktober med ”endast” 28% färre gästnätter än oktober 2019 till dystra siffror i november som visar 67 % färre gästnätter jämfört med november året innan. Vi får gå tillbaka till maj/juni för att se liknande nivåer. Västsverige är den region som drabbats hårdast tätt följt av Stockholm (-66 %).

 Av Västsveriges delregioner är det fortsatt Göteborgsregionen som procentuellt tappat flest gästnätter jämfört med november föregående år, - 71,2 %, medan Göta kanal och Dalsland klarat sig minst dåligt med cirka 37 % färre gästnätter jämfört med november 2019.

 Ackumulerat till och med november har antalet gästnätter på västsvenska hotell, stugbyar och vandrarhem nästan halverats jämfört med samma period 2019, - 45,8 %.

Inkvarteringsstatistik november

Oktober 

Statistiken för antalet gästnätter på västsvenska hotell, stugbyar och vandrarhem under oktober visar att det var en positiv trend i början av hösten. - 28,3% jämfört med samma månad 2019 vilket kan jämföras med - 41,7 % för samma jämförelse september 2019/2020. En del av den minskade nedgången kan förklaras med att höstlovet 2019 låg i månadsskiftet oktober/november medan hela höstlovet i år låg i oktober men känslan hos de anläggningar vi var i kontakt med var att det var en uppgång i antalet bokningar med mera. Dock slog ju ”andra vågen” av pandemin till med full kraft i början av november vilket slår jättehårt mot boendeanläggningarna med kraftigt minskat antal nya bokningar och många som bokar av sina planerade vistelser.

Inkvarteringsstatistik oktober

September

Gästnattsstatistiken för september månad visar på ett fortsatt tufft läge för de västsvenska boendeanläggningarna. Totalt har antalet gästnätter på västsvenska hotell, stugbyar och vandrarhem minskat med 41,7 % jämfört med samma månad 2019. Liksom tidigare under pandemin är det framförallt områden runt de större städerna samt de norra delarna av Bohuslän, som vanligtvis har en stor andel norska gäster, som drabbats hårdast. Mer glesbefolkade områden som Skaraborg samt Dalsland har däremot börjat närma sig normala nivåer (12-14% lägre än september 2019) och Göta Kanal-området har klarat sig bäst av alla delområden i Västsverige med 20,6 % fler gäster i september jämfört med samma månad i fjol.

Inkvarteringsstatistik september

 

Sommarrapport

Den preliminära statistiken från SCB för sommaren 2020 visar, helt väntat, på ett jättetapp i antal gästnätter för både hotell, stugbyar och vandrarhem (HSV) samt camping (C). Totalt sett minskade antalet gästnätter med hela 43,5 % (ca 2.153.000) jämfört med sommaren 2019.

 Antalet gästnätter på Västsveriges hotell, stugbyar och vandrarhem minskade med 48 % jämfört med föregående sommar. Av alla regioner i Sverige är det endast Stockholm som drabbats hårdare (- 65,6 %). Som vi nämnt i tidigare gästnattsrapporter är det tydligt att regioner med stora städer drabbats mycket hårdare än mer glesbefolkade områden under denna pandemi. Kommuner som vanligtvis har stor andel utländska gäster, exempelvis norra Bohuslän, har också drabbats hårt. Andelen belagda rum/stugor i hela regionen minskade med 31 procentenheter från 71 % förra sommaren till 40 % under sommaren 2020. Så låg beläggningsgrad är det vanligtvis inte ens under årets minst turismintensiva månader.

 Delområdet Göteborgsregionen, som vanligtvis står för ca 65 % av hela regionens gästnätter i HSV-segmentet under sommaren, har tappat 56,2 % av antalet gästnätter jämfört med sommaren 2019. Att Liseberg tvingats att hålla stängt samt att inga evenemang såsom Gothia cup m.fl. har kunnat genomföras har såklart haft enorm betydelse för besöksnäringen i och omkring Göteborg. Till skillnad från alla andra delområden så visar delområdet Göta kanal på ett ökat antal gästnätter (+ 11,7 %) jämfört med sommaren 2019.

 Den preliminära statistiken för antalet gästnätter på västsvenska campingar under sommaren 2020 visar på en minskning med 38,2 % jämfört med sommaren 2019. Göteborgsregionen har även här drabbats hårdast, -48,2 %, men även Bohuslän, som står för mer än hälften av regionens alla gästnätter i segmentet Camping, har drabbats väldigt hårt, -42,6 %. En normal sommar står de utländska gästerna för cirka en tredjedel av regionens alla campingnätter och norrmännen står för cirka 60 % av dessa. Då norska gränsen mer eller mindre varit stängd och även andra utländska gäster har varit få så har antalet utländska gästnätter på regionens campingar minskat från 725.000 sommaren 2019 till 40.000 sommaren 2020.

Inkvarteringstatistik sommaren 

Augusti

Statistiken för antalet gästnätter på västsvenska hotell, stugbyar och vandrarhem under augusti visar på en minskning på 44,8 % jämfört med augusti 2019. I april i år var nedgången nästan 80 % jämfört med samma månad året innan. Sakta men säkert har utvecklingen gått åt rätt håll och i juli var minskningen nere på drygt 42 % jämfört med juli i fjol. Nu verkar dock denna positiva trend stannat av i augusti, förhoppningsvis tillfälligt.

 Fortsatt är det områden runt de större städerna som drabbas hårdast. Störst minskning jämfört med augusti i fjol har delområdet Göteborgsregionen, -52,8 %. Ett stängt Liseberg och inga evenemang i och omkring Göteborg gör såklart att området drabbas extra hårt. Göta kanal går mot strömmen och visar som enda delområde fler gästnätter i augusti 2020 jämfört med augusti 2019, + 11,6 %.

Augusti är, precis som juni och juli, en oerhört viktig campingmånad för Västsverige. I sommarsammanställningen som publiceras på www.turistradet.com presenteras inkvarteringsstatistik inkl. camping för sommaren 2020

Inkvarteringsstatistik augusti

Juli

Antalet gästnätter på västsvenska hotell, stugbyar och vandrarhem under juli uppgår till ca 644.000 vilket är 42,2 % färre än under juli 2019. För hela Sverige ligger denna siffra på – 32,6 % och värst drabbat är Stockholm med nästan 61 % färre gästnätter än juli i fjol. Det är fortsatt väldigt tydligt att regioner med stora städer drabbats mycket hårdare än mer glesbefolkade områden under denna pandemi. De västsvenska kommunerna runt Göta Kanal visar på ett rekordår för antal gästnätter i juli, + 26,1 % jämfört med juli 2019. Även Dalsland har i stort sett samma antal gästnätter som ett ”normalår” (även om de har 18,2 % färre gästnätter än fjolårets rekordnotering).

 Beläggningsgraden i juli för hela regionen ligger på 50 % vilket kan jämföras med 79 % under samma månad 2019. Det stora tappet beror framförallt på att Göteborg och de kringliggande kommunerna tappat jättemycket jämfört med föregående år. I juli 2019 låg beläggningsgraden i Göteborgsregionen på 85 % vilket kan jämföras med 47 % i juli i år. Att Liseberg tvingats att hålla stängt samt att inga evenemang såsom Gothia cup m.fl. har kunnat genomföras har såklart haft enorm betydelse för besöksnäringen i och omkring Göteborg.

 Viktigt att komma ihåg är att campingstatistiken för sommarens månader ännu inte är sammanställd. Eftersom campinganläggningar normalt sett står för ungefär hälften av sommarens kommersiella inkvartering, är det först när denna statistik är publicerad som den kompletta bilden av sommarens inkvarteringsläge kan utvärderas.

Inkvarteringsstatistik juli

Juni

Statistiken för juni månad för antalet gästnätter på västsvenska hotell, stugbyar och vandrarhem visar att beläggningen fortsätter att återhämta sig om än sakta. Totalt ligger kapacitetsutnyttjningen av rum/stugor på knappt 26 % under juni jämfört med 18 % i maj. I juni i fjol låg beläggningsgraden på drygt 64 %. Totalt har antalet gästnätter i regionen minskat med 63,5 % jämfört med juni 2019. För hela Sverige ligger denna siffra på 60 %.

Göteborgsregionen är den delregion som drabbats hårdast av pandemin med 70,7 % färre gästnätter i juni i år jämfört med samma månad förra året. Eftersom Liseberg inte kan hålla öppet och alla evenemang såsom Gothia Cup mm är inställda lär vi få se fortsatt låga gästnattssiffror över sommaren i Göteborgsregionen. Övriga delregioner har totalt ca 45 % färre gästnätter jämfört med juni i fjol. De lättade reserestriktionerna som kom i mitten av juni gav förhoppningsvis möjlighet till bra beläggning under sommaren som utgör en stor del av många anläggningars totala omsättning under året.

Inkvarteringsstatistik juni

 

Maj

Gästnattsstatistiken för maj månad för hotell, stugbyar och vandrarhem i Västsverige visar på en något bättre beläggning än under april, 18 % i maj jämfört med 13% i april. Totalt har antalet gästnätter i regionen minskat med 74,3 % jämfört med maj i fjol. Av de större delregionerna är det Skaraborg (- 60 %) och Bohuslän (- 62,5 % trots att Strömstad kommun tappat över 80 %) som procentuellt sett tappat minst gästnätter. Hårdast drabbat är fortfarande Göteborgsregionen som tappat 78,7 % av antalet gästnätter jämfört med maj 2019 och andel belagda rum har gått från 74,4 % i maj 2019 till 17,9 % samma månad i år.

Inkvarteringsstatistik maj

 

April

Statistiken för april månad visar att antalet gästnätter på västsvenska hotell, stugbyar och vandrarhem minskat med cirkaa 80 % jämfört med samma månad 2019. Förutom de största skidortsregionerna, Dalarna och Jämtland, är Västsverige den region som procentuellt tappat mest gästnätter.

Av delregionerna har Göteborgsregionen drabbats hårdast som tappat 83,1 % av antalet gästnätter jämfört med april i fjol. Av kommunerna är det Härryda (där Landvetter flygplats ligger), Strömstad (som tappat 99% av de norska gästnätterna) och Göteborg som procentuellt minskat mest.

Inkvarteringsstatistik april 

Mars

Antalet gästnätter på regionens hotell, vandrarhem och stugbyar minskar med över 50% i mars jämfört med samma månad 2019. Orsaken är såklart Coronavirusets spridning över världen. De rapporter som vi fått visar att antalet gästnätter minskar med ca 20% under de första två veckorna av mars för att sedan dyka snabbt och ligger resten av månaden på jättelåga nivåer med nedgångar på ca 80-90 % jämfört med samma period i fjol. 

Av delregionerna är det Göteborgsregionen som drabbats värst med 54,4 % färre gästnätter jämfört med mars 2019. De anläggningar som vanligtvis har stor andel utländska gäster och de som satsar mycket på konferensgäster drabbas såklart extra hårt i dessa tider.

Inkvarteringsstatistik mars

 

Februari

Gästnattsstatistiken för regionens hotell, vandrarhem och stugbyar för årets två första månader visar på en ökning av antalet gästnätter med totalt 8,6 % jämfört med samma period föregående år. Detta kan jämföras med riksgenomsnittet på 2,3 % för samma period.

Tyvärr vet vi ju vid det här laget att hela besöksnäringsbranschen drabbades fruktansvärt hårt när Coronaviruset spreds över världen och i slutet av mars kan vi se en kraftig minskning i antal gästnätter. På vissa håll är minskningen över 90 % jämfört med slutet av mars föregående år.

Inkvarteringsstatistik februari 

 

Januari

Stor ökning i antal gästnätter på regionens hotell, vandrarhem och stugbyar under årets första månad. Drygt 422.000 vilket är en ökning med 7,8 % jämfört med januari 2019. Framförallt är det inhemska gäster som står för ökningen, + 9,3 % på gästnätter från svenskar.

 Januari är en av årets minst turismintensiva månader vilket gör att jämförelsen i % mot föregående år slår väldigt kraftigt i vissa kommuner och även delregioner. Exempelvis delregionen Göta kanal, + 29,2 % jämfört med januari i fjol.

Inkvarteringsstatistik januari