({{search.Data.length}} resultat)
{{settings.Localization.Data.SearchResult.EmptySearchResultSuggestion}}
En del av

Fotograf: Jonas Ingman @ Bruksbild

Slutsatser och fortsättning

Övergripande resultat

Projektets övergripande mål är långsiktigt och dessutom svårt att mäta. Vi bedömer dock att projektets samverkan och aktiviteter så som rådgivning, workshops, seminarier och samverkansmöten har stärkt samverkan och konkurrenskraften hos deltagande företag och medverkat till ett större attraktivare produktutbud. Utvärderingen har visat att företagen har upplevt en stor kundnytta och vidareutveckling i sina verksamheter.

Projektmålet har uppnåtts, då 20 inspirerande rutter har framtagits för en internationell marknad

15 visningsresor har genomförts under 2016-2018, där de deltagande företagen visats upp och lyfts i media. Nio av resorna varit avsedda för researrangörer, fem för press/media och en visningsresa för InfoPoint- och turistbyråpersonal.

50 besöksnäringsföretag har deltagit i projektet och genomfört affärsanalys och insatser enligt handlingsplan med projektgruppen. Företagen har arbetat efter sina egna behov och utmaningar som kommit fram. Rådgivning har skett med konsulter från Business Region Göteborg och företagsrådgivare på Turistrådet Västsverige samt med projektgruppen. Aktiviteter för att öka affärsmannaskap, kompetensutveckling, digital närvaro och hållbarhet har erbjudits de deltagande företagen. Utvärderingen har visat att insatserna varit mycket uppskattade av företagen. Omsättningen har höjts, fler produkter och tjänster har tagits fram och framtidstron är stark.

Business Region Göteborg erbjuder under 2019 att de deltagande företagen får delta kostnadsfritt i tillväxtprogrammet Expedition Framåt. 25 företag fortsätter delta i programmet där de arbetar vidare med sin företagsutveckling.

 Projektgruppen har lämnat ett förslag på samverkansmodell till styrgruppen för projektet Tillväxt Turism. Styrgruppen tar frågan vidare till ledningsgrupperna som diskuterar vidare i samverkansmöten gällande den strategiska inriktningen. Detta arbete pågår och kommer att fortsätta under 2019 och framåt. Beroende på utfallet av de strategiska diskussionerna kommer samverkan att kommuniceras vidare till näringslivet med ett tydligt erbjudande till företagen och de näringslivsansvariga/turismansvariga.

Fortsättningen på samverkan har redan påbörjats. Nu finns regelbundna samverkansmöten inbokade mellan Turistrådet Västsverige och Göteborg & Co angående webb och sociala medier.

Interna informationsmöten hos företagsrådgivarna inom respektive organisation påbörjades under januari-april 2019 – detta i syfte att lära mer om varandras erbjudande och verksamheter. Under våren 2019 kommer Göteborg & Co och Turistrådet presentera ett gemensamt kommunikationskoncept ”Strax utanför Göteborg” för ett antal utvalda destinationer och besöksmål.

Samverkan och samordning av nätverk i kommunerna inom Göteborgsregionen har skett, gällande nätverk för marknadsansvariga och näringslivsansvariga.

Projektet Göteborgs Skärgård fortsätter arbetet med att utveckla besöksnäringen i skärgården. Även här har en arbetsgrupp bildats som arbetar vidare inom GCO, BRG och Öckerö kommun och näringslivsrepresentant.

 Fortsättning efter projektets slut

När projektet nu är avslutat är det väldigt viktigt att arbetet inte avstannar. Projektets styrgrupp har haft sitt sista och avslutande möte och har fortsatt arbetet i en arbetsgrupp. I den fortsatta arbetsgruppen ingår Fredrik Lindén och Marie Linde från Turistrådet Västsverige, Andrea Jovell och Lars Isacsson från Göteborg & Co och Anna-Lena Johansson från Business Region Göteborg. Projektgruppen har överlämnat förslag på sammanställningen av samverkansmodellen skriftligt att ha som underlag för fortsatt planerande framåt.