({{search.Data.length}} resultat)
{{settings.Localization.Data.SearchResult.EmptySearchResultSuggestion}}
En del av
  • Fotograf: Roger Borgelid

Karsmossen naturreservat
Gullspång/Mariestad

Ett spännande vildmarksområde

Karsmossen är ett stort skogs- och myrområde. Större delen utgörs av mossar och kärr av olika slag.

I de västra delarna av reservatet ingår nästan 200 hektar barrskog i mosaik med blöta sumpskogar. Den gamla barrskogen utgör tillsammans med mossen ett spännande vildmarksområde med ett rikt fågelliv. I myren finns ett antal fastmarksholmar. I skogen är terrängen delvis blockig och svagt kuperad.

Skogen har i princip endast plockhuggits och är därför relativt opåverkad av sentida skogsbruk. Många bestånd är över 170 år gamla och på flera myrholmar är skogen ofta helt orörd med över 200 år gamla tallar. Död ved av både tall, gran och björk förekommer ganska rikligt i form av lågor i olika nedbrytningsstadier. Området är relativt svårtillgängligt för oss människor, men ett paradis för hackspettar, tjäder, kattfotslav, ullticka och många andra arter.

Du är välkommen att besöka naturreservatet Karsmossen men tänk på att det inte är tillåtet att:

  • framföra motordrivet fordon, utom på C-vägen
  • utplantera växt- eller djurart
  • anordna tävlingar och lägerverksamhet för fler än 100 personer.

Föreskrifter gäller inte när förvaltaren, eller den förvaltaren utser, utför åtgärder som behövs för naturreservatets vård och skötsel. Föreskrift 1 gäller inte jakträttsinnehavare vid uttransport av fällt vilt. Den gäller ej heller vid arbete i ledningsgatan. 

Läs mer om Karsmossen på Länsstyrelsens webbplats.

Kontaktinformation

Länsstyrelsen Västra Götaland


Telefon: +46 10 224 40 00


E-post: Skicka E-post

Hemsida: Till hemsida