({{search.Data.length}} resultat)
{{settings.Localization.Data.SearchResult.EmptySearchResultSuggestion}}
En del av

Fotograf: Happy Visuals

Bakgrund, syfte och mål

Samverkansprojektet Tillväxt turism pågick mellan 2016 och 2018. Projektet delfinansierades av Tillväxtverket med stöd från Europeiska regionala fonden. Deltagande parter var Business Region Göteborg (projektägare) samt Turistrådet Västsverige och Göteborg & Co.

Bakgrund

Initiativet till projektet går tillbaka till Svensk Turism nationella målsättning om att fördubbla turismen inom en tioårsperiod fram till 2020. Huvudstrategier som nämns för att nå detta ändamål är bland annat konstruktiv samverkan, företagsutveckling och hållbar besöksnäring, vilket detta projekt kom att omfatta.

Turismen är en viktig näring i Göteborgsregionen - under 2017 omsatte näringen ca 29,5 miljarder kronor och gav helårssysselsättning åt 18 100 personer. Västra Götalandsregionen har en vision om att 2020 vara Skandinaviens mest besökta, uppskattade och inkomstbringande besöks- och evenemangsdestination. Tillväxt turism var en av många insatser för att nå denna vision.

 

Syfte

Syftet med Tillväxt turism har varit att ta fram och implementera en samverkansmodell där det exempelvis tydligt framgår för Göteborgsregionens besöksnäringsföretag vem av de tre organisationerna de ska kontakta i olika frågor. Dessutom ville man med hjälp av företags- och produktutvecklingsfrämjande insatser skapa hållbara, exportmogna produkter som efterfrågas av marknaden, öka samverkan mellan besöksnäringens offentliga och privata aktörer samt öka lönsamheten hos besöksnäringsföretagen.   
 

Målgrupp och mål

Målgruppen för Tillväxt turism har varit besöksnäringsföretag inom Göteborgsregionen (Ale, Alingsås, Göteborg, Härryda, Kungsbacka, Kungälv, Lerum, Lilla Edet, Mölndal, Partille, Stenungsund, Tjörn, Öckerö) som hade förmåga och ambitionen att växa och som var mogna för att öka utbudet av nyskapandet, hållbara produkter på en internationell marknad, i samverkan med andra företag. Projektets mål delades in i övergripande mål, projektmål och delmål, samt förväntat resultat:

Övergripande mål

 • Ökad konkurrenskraft, innovationsförmåga och lönsamhet bland företag.

 Projektmål

 • 20 exportmogna produkter.

 Delmål

 • Ökad samverkan mellan GCO/BRG/TRV och besöksnäringsföretag genom en samverkansmodell som klargör rollfördelning och tillgängliga resurser för företagens affärsutveckling.
 • Öka utbudet av hållbara produkter genom att främja och stödja företagens affärsutveckling.
 • Öka företagens lönsamhet och konkurrenskraft genom förbättrad affärsmässighet och kompetens kring hållbar företagsutveckling.

 Förväntat resultat

 • En beprövad och kvalitetssäkrad samverkansmodell mellan projektdeltagarna.

 

Resultat

Projektets övergripande mål är långsiktigt och svårt att mäta. Tiden som förflutit från det att projektet identifierat behov, pekat på möjligheter och följt upp olika typer av utvecklingsinsatser hos företagen till dess att förändringar fått genomslag och mätningar kan göras är relativt kort.

 Utvärderingen med 25 aktiva deltagande företag visar att av dessa 25 företag uppger samtliga att de haft nytta av projektet. 44 procent har haft stor nytta och 36 procent mycket stor nytta.

 När det gäller ökning av antalet anställda uppger 36 procent av de intervjuade företagen att de ökat antalet anställda medan majoriteten har oförändrat antal och några även sett en minskning.

Fler än hälften av företagen har sett en ökning i omsättningen. Bland dessa uppgår den genomsnittliga ökningen av omsättningen till 34 procent. På motsvarande sätt har också vinsten ökat hos företagen, 44 procent av de tillfrågade uppger en vinstökning.

60 procent av företagen har ökat antalet produkter och 68 procent av företagen uppger en ökning av antalet besökare efter att förändringar genomförts med anledning av projektets insatser.

Projektmålet är uppnått med 20 inspirerande rutter som är framtagna för en internationell marknad.       

Dessa produkter har till delar marknadsförts genom 15 visningsresor för press och reseagenter under 2016-2018, där de deltagande företagen visats upp och lyfts i media.

 50 företag i besöksnäringen har deltagit i projektet och genomfört affärsanalys och insatser enligt handlingsplan med projektgruppen. Företagen har arbetat utefter sina egna behov och utmaningar som kommit fram. Rådgivning har skett med konsulter från Business Region Göteborg och företagsrådgivare på Turistrådet samt med projektgruppen. Aktiviteter för att öka affärsmannaskap, kompetens och hållbarhet har erbjudits till de deltagande företagen.

 Utvärderingen visar att företagen beskriver hur projektet inneburit konkret ökad omsättning och vinst även på kort sikt, men framförallt, vilken nytta projektet inneburit i form av nya lösningar och ny kunskap kring hur verksamheten ska bedrivas framåt. Några citat från intervjuerna får illustrera saken:

 • Händer något varje dag, det gjorde det inte förut. Allt har ökat.”
 • "Lyft hemsidan utifrån sökbarhet. Sista månaden flyttat till ett nytt webbhotell för att få bättre resultat på Google, hjälp med sökmotoroptimering. Utvecklat språk - engelska och tyska. Utökat bildmaterialet med fler och bättre bilder, mer professionell framtoning.”
 • "Särskilt stor nytta av affärsrådgivningen som gett struktur och effektivitet till verksamheten, handfast konkreta råd under eget arbete - jobbet blir gjort. Samt samarbete med de tre organisationerna, att de varit ETT tillsammans ut mot oss företag.”
 • ”Organisationen i företaget har utvecklats, och ska utvecklas ännu mer. Samarbetet med konsulten har fått igång en massa processer, ruskat om, fått oss att börja tänka på annat sätt, sätta korta och långa mål och verkligen börja jobba utifrån det, har varit väldigt värdefullt.
 • "En stor nytta har varit nätverkandet. Speeddatingen var givande. Relationer skapades som har blivit paket och samarbeten, och genererat affärer.”

 Business Region Göteborg erbjuder under 2019 att de deltagande företagen får delta kostnadsfritt i tillväxtprogrammet Expedition Framåt. 25 företag fortsätter arbeta vidare med sin företagsutveckling.

 Projektgruppen har lämnat ett förslag på samverkansmodell till styrgruppen för projektet Tillväxt Turism. Styrgruppen tar frågan vidare till ledningsgrupperna som diskuterar vidare i samverkansmöten gällande den strategiska inriktningen. Detta arbete pågår och kommer att fortsätta under 2019 och framåt. Beroende på utfallet av de strategiska diskussionerna kommer samverkan att kommuniceras vidare till näringslivet med ett tydligt erbjudande till företagen och de näringslivsansvariga/turismansvariga.