({{search.Data.length}} resultat)
{{settings.Localization.Data.SearchResult.EmptySearchResultSuggestion}}
En del av
Smögen i vinterskrud

Fotograf: Jonas Ingman

Bohuslän på export

Bakgrund till Bohuslän på Export

Tillväxtverket har i uppdrag av regeringen att göra extra insatser för att stärka och utveckla hållbara turistdestinationer. Sverige behöver fler hållbara turistdestinationer som är internationellt konkurrenskraftiga. Satsningen är totalt på 60 miljoner kronor, varav varje destination bidrar med 10 miljoner kronor var, under åren 2012-2015. Destinationer fick möjlighet att ansöka om att bli en del i satsningen. Turistrådet valde att ansöka om stöd till Bohuslän och Skaraborg. Efter en ansökningsomgång valde Tillväxtverket ut fem destinationer som har potential att utvecklas till hållbara destinationer. Dessa var Bohuslän, Kiruna, Stockholms skärgård, Vimmerby och Åre.
Läs mer om bakgrund, syfte och mål.

Aktiviteter och resultat

Ett enat Bohuslän

Syftet med Ett enat Bohuslän har varit att få samtliga bohuslänska kommuner att ställa sig bakom en gemensam avsiktsförklaring för offentlig samverkan kring besöksnäringen. När denna avsiktsförklaring var undertecknad utgjorde den basen för att arbeta fram en handlingsplan. Handlingsplanen specificerar åtaganden och ansvar för fyra aktörsgrupper: Turistrådet, Kommunerna, Lokala turistorganisationer och Företag.
Läs mer om Ett enat Bohuslän.

Produktutveckling

Produktutvecklingsarbetet inom Bohuslän på Export har tagit avstamp i marknadsundersökningar, trendspaning, analys och konkreta önskemål från de utländska turoperatörer som ingår i Turistrådets nätverk. Utifrån detta har Turistrådet valt ut områden, marknader och målgrupper som vi anser har de bästa förutsättningarna att lyckas ur ett hållbart tillväxtperspektiv. Arbetet har lett till att ett flertal nya säljbara produkter har tagits fram.
Läs mer om produktutveckling.

Kunskapsöverföring

En viktig uppgift inom projektet har varit att samarbeta med genom kunskapsöverföring mellan offentliga aktörer och besöksnäringsföretagen. Därför har har Turistrådet inom ramen för Bohuslän på export-projektet anordnat en rad olika seminarier. Dessa har varit inriktade på alltifrån olika marknader (Norge, Ryssland, Tyskland, Storbritannien) till sociala medier, workshops inom varumärket Bohuslän och mycket mer.
Läs mer om kunskapsöverföring.

Slutsatser och fortsättning

Som målsättning för projektet har angetts att Bohusläns internationella konkurrenskraft ska stärkas och ge högre dygnsutlägg, jämnare beläggning över året samt fler internationellt konkurrenskraftig produkter och reseanledningar. Målet att skapa fler konkurrenskraftiga produkter och reseanledningar har uppnåtts, och det finns goda skäl att tro att antalet produkter kommer att öka framöver.
Läs mer om slutsatser och fortsättning.

Organisation och projektägare

Turistrådet Västsverige har varit projektägare och drivit projektet, under ledning av projektägare Marie Linde. Arbetet har letts av en styrgrupp bestående av personer från såväl privat som offentlig sektor. I gruppen har representanter från Kommunalförbundet och Turistrådet Västsverige samt besöksnäringsföretag, politiker, kommun- näringslivs- och turistchefer ingått.

Inom ramen för projektet Bohuslän på export ordnades en rad olika aktiviteter. I bildspelet ovan syns bilder från såväl pressresor som kunskapsseminarier.
Läs mer om organisation och projektägare.