({{search.Data.length}} resultat)
{{settings.Localization.Data.SearchResult.EmptySearchResultSuggestion}}
En del av

Inkvarteringsstatistik 2019

Från och med år 2014 redovisar vi statistiken för hela Västra Götalandsregionen och delområdena Bohuslän, Boråsregionen, Dalsland, Göta kanalområdet, Göteborgsregionen och Skaraborg samt Vänersborg och Trollhättan separat. I huvudsak redovisas en sammanställning för hotell, stugbyar och vandrarhem. Campingen kommer att redovisas ett par gånger per år på grund av mycket ojämn beläggning under året.

Helåret 2019

Statistiken i helårsrapporten visar att antalet gästnätter i Västsverige under 2019 för första gången överstiger 10 miljoner, cirka 450.000 fler än tidigare rekordår 2018. Framförallt beror ökningen på att allt fler svenskar väljer att semestra i Västsverige.

Uppdelat efter inkvarteringsform står det klart att både antalet övernattningar på hotell, stugbyar och vandrarhem samt antalet campingövernattningar återigen är ”all time high”. Förutom den stora ökningen av antalet svenska gästnätter kan vi se att antalet gäster från närmarknaderna Tyskland, Holland, Danmark samt Storbritannien ökar jämfört med föregående år.

 Procentuellt sett står Dalsland för den största ökningen – här har antalet gästnätter ökat med 11,4 % om man slår ihop hotell, stugbyar och vandrarhem med camping. Förutom Sjuhärad, som minskar marginellt, visar övriga delregioner på ett ökat antal gästnätter totalt.

Antalet gästnätter på västsvenska hotell, stugbyar och vandrarhem ökade med ca 261.000
(3,8 %) jämfört med det tidigare rekordåret 2018. Göteborgsregionen, som är den överlägset största delregionen för hotell, stugbyar och vandrarhem, ökar antalet gästnätter med 4,6 % eller ca 218.000 jämfört med föregående år. Procentuellt sett står Göta kanal för den största ökningen, 7,5 % jämfört med fjolåret.

Vad beträffar utvecklingen på campinganläggningarna runtom i Västsverige, visar den preliminära statistiken på ca 188.000 (+ 6,2 %) fler gästnätter än under föregående år. Procentuellt sett är utvecklingen starkast i Dalsland (+ 15,7 % jämfört med 2018). I Bohuslän, som står för över hälften av Västsveriges campingnätter, var ökningen 4,7 % eller nästan 83.000 fler gästnätter än under 2018.

Inkvarteringsstatistik för helåret 2019

November

Gästnattsstatistiken för hotell, stugbyar och vandrarhem i Västra götalandsregionen visar att det i november månad gjordes 2,6 % fler övernattningar jämfört med samma månad i fjol. Framförallt är det gäster från Sverige (+ 4,6 %) samt utländska besökare från ”närmarknaderna” Norge (+ 13,4 %), Danmark (+ 8,7 %) och Storbritannien (+ 25,1 %) som står för ökningen av antalet gästnätter jämfört med november 2018. Totalt sett minskar utländska gästnätter med 4 %.

Den ackumulerade statistiken över perioden januari-november tyder på att 2019 är ytterligare ett rekordår för besöksnäringen i Västsverige, utifrån ett inkvarteringsperspektiv. Under perioden januari-november gjordes det på hotell, stugbyar och vandrarhem 3,9 % fler övernattningar än under motsvarande del av rekordåret 2018.

Nästa månadsrapport ger en samlad bild av de kommersiella gästnätterna, inklusive campinggästnätterna, i Västsverige under helåret 2019.

Inkvarteringsstatistik november 

Oktober

I oktober gjordes det cirka 578.000 gästnätter på hotell, stugbyar och vandrarhem i Västra götalandsregionen vilket är 6,2 % fler än tidigare oktoberrekordet från i fjol. Framförallt är det gästnätter från svenska resenärer som ökar, +10,7 % jämfört med samma månad i 2018, medan antal utländska gästnätter minskar med 6,3 % jämfört med oktober i fjol.

 Ackumulerat över årets tio första månader ökar gästnätterna i regionen med 4,1% jämfört med rekordåret 2018.

Inkvarteringsstatistik oktober

September

Antalet gästnätter på västsvenska hotell, stugbyar och vandrarhem under september uppgår till cirka 583.000 vilket är nästan 20.000 (+ 3,5 %) fler än under september 2018. Ackumulerat över årets nio första månader ökar gästnätterna i regionen med 3,9 % jämfört med 2018.

Antalet gästnätter i september ökar framförallt från svenska besökare (+ 4,5 %) medan gästnätter från utländska besökare ökar marginellt (+ 0,5 %). Av de utländska gästnätterna är det Storbritannien som står för den största ökningen (+ 37,2 %) medan antalet norska gästnätter minskar med 11 % jämfört med september i fjol.

Trenden att samtliga delregioner ökar jämfört med fjolåret håller i sig även i september och starkast går Sjuhärad som ökar antalet gästnätter med 8,7 % jämfört med september 2018.

Inkvarteringsstatistik september

Sommaren - juni, juli och augusti

Den preliminära statistiken från SCB för sommaren 2019 visar återigen på rekordsiffror i antal gästnätter för både hotell, stugbyar och vandrarhem (HSV) samt camping (C). Totalt sett ökar antalet gästnätter med 3,7% jämfört med sommaren 2018.

Antalet gästnätter på Västsveriges hotell, stugbyar och vandrarhem ökade med 5,8 % jämfört med tidigare rekordsommaren 2018. Samtliga delregioner visar ett ökat antal gästnätter och procentuellt är ökningen störst i Dalsland med hela 9 %.

Ökningen av antalet gästnätter kan härledas till både svenska (+5,8 %) och utländska gäster (+5,6%). Norrmännen står fortsatt för överlägset flest gästnätter av de utländska besökarna men i sommar är det gästnätter från Holland (+31,5 %) och Storbritannien (+31,2 %) som ökar mest jämfört med sommaren 2018*.

Den preliminära statistiken för antalet gästnätter på västsvenska campingar under sommaren 2019 visar också på nytt rekord. Jämfört med den slutgiltiga statistiken för juni-augusti 2018 är ökningen 1,6 %. Viktigt att ha i åtanke i samband med tolkning av campingstatistiken är eftersläpningen i inrapporteringen. Siffrorna kommer att revideras av SCB/Tillväxtverket året ut. 

Antalet gästnätter från inhemska besökare ökar med 4,8 % medan antalet utländska campingnätter minskar med totalt – 4,7 % jämfört med sommaren 2018. Framförallt minskar antalet norska gästnätter (-15,7 %) medan tyskar och holländare står för de största ökningarna antalsmässigt (+24,3 % respektive + 20,9 %).

Inkvarteringsstatistik sommaren

Augusti

Under augusti gjordes fler än 840.000 gästnätter på hotell, stugbyar och vandrarhem i regionen vilket är 5,7 % fler än under augusti 2018. Ackumulerat januari-augusti har det gjorts nästan 5 miljoner gästnätter vilket är över 180.000 (3,8 %) fler än under samma period i fjol.

Antalet gästnätter i augusti ökar både från svenska och utländska besökare (+6,3 % respektive +4,2 %). Framförallt ökar antalet gästnätter från Storbritannien (+62,4 %) och Holland (+25,6 %). Samtliga delregioner visar ett ökat antal gästnätter (mellan 5,1% - 6,9%) jämfört med augusti i fjol.

Augusti är, precis som juni och juli, en oerhört viktig campingmånad för Västsverige. I sommarsammanställningen som publiceras på www.turistradet.com presenteras inkvarteringsstatistik inkl. camping för sommaren 2019.

Inkvarteringsstatistik augusti

 

Juli

Under regionens mest turismintensiva månad, juli, gjordes över 1,1 miljoner gästnätter på hotell, stugbyar och vandrarhem. Det är ”all time high” och slår det tidigare julirekordet från 2015 med nästan 50.000 gästnätter. Totalt ökade antal gästnätter med hela

7,5 % jämfört med juli 2018. Ackumulerat för året är ökningen av antalet gästnätter 3,4 % jämfört med samma period under rekordåret 2018. Trenden som vi sett under första halvåret där utländska gästnätter minskat och att det framförallt varit svenskar som stått för ökningen bröts under juli. Även om antalet svenska gästnätter fortsätter att öka under juli (+5,9 % jämfört med juli 2018) så är det procentuellt sett utländska gäster som stått för den största ökningen (+11,4 %) jämfört med juli i fjol. Därmed är även de ackumulerade utländska gästnätterna fler (+1,7 %) än de var under samma period 2018. Framförallt ökar antal gästnätter från Holland (+23 %), Danmark (+13,5 %) samt Tyskland (+11 %). Enligt statistiken framstår det som att USA står för nästan 100 000 gästnätter (vilket skulle göra landet till den tredje största marknaden efter Sverige och Norge) för perioden januari-juli, vilket i så fall skulle vara en ökning med 45,4 % jämfört med samma period 2018. Som vi skriver på föregående sida är vi dock tveksamma till om alla dessa gästnätter registrerats på rätt nationalitet (se sida 1).

Sett till delregioner i Västra götalandsregionen så visar samtliga på en ökning av antal gästnätter både för juli månad och för hela perioden januari-juli vilket är extra roligt att se. I juli är den procentuella ökningen störst i Dalsland (+12,1 %) och Göteborgsregionen (+9,4 %) jämfört med juli 2018.

Viktigt att komma ihåg är att campingstatistiken för sommarens månader ännu inte är sammanställd. Eftersom campinganläggningar står för ungefär hälften av sommarens kommersiella inkvartering, är det först när denna statistik är publicerad som den kompletta bilden av sommarens inkvarteringsläge kan utvärderas.

Inkvarteringsstatistik juli

 

Juni

Fortsatt positiv gästnattsutveckling för hotell, stugbyar och vandrarhem i Västsverige under juni månad. Totalt genomfördes cirka 690.000 kommersiella övernattningar i regionen, exkl. övernattningar på campinganläggningar (statistik för dessa redovisas i sommarrapporten, vilken publiceras i oktober) vilket är 3 % fler än under juni 2018.

 Trenden att svenska gästnätter ökar och utländska gästnätter minskar håller i sig även under juni månad. I juni ökade antalet svenska gästnätter med 5,8 % och de utländska gästnätterna minskade med -3,3 % jämfört med samma månad 2018.

Alla delregioner visar på ett ökat antal gästnätter jämfört med juni i fjol. Procentuellt är ökningen störst i Dalsland (+ 14,4 %) medan Göteborgsregionen och Skaraborg står för de största ökningarna sett till antal (ca 10’ respektive 6’ gästnätter).

Ackumulerat för första halvåret 2019 har antalet gästnätter i Västsverige ökat med 2,2 % jämfört med samma period i fjol. Alla delregioner utom Bohuslän (som visar marginellt färre gästnätter, -1 %) visar ett ökat antal gästnätter för första halvåret jämfört med i fjol. Noterbart är dock att Bohusläns ackumulerade antal gästnätter för 2019 slår samtliga tidigare år förutom 2018 som var exceptionellt bra.

Västsveriges 3.043’ gästnätter på hotell, stugbyar och vandrarhem är ca 45’ gästnätter fler än vid samma tidpunkt rekordåret 2018.

Inkvarteringsstatistik juni 

Maj

Gästnattsstatistiken för hotell, stugbyar och vandrarhem visar på en fortsatt positiv utveckling i Västsverige under maj månad. +3,9 % jämfört med maj 2018. För perioden januari-maj är ökningen 2,1 %, ca 22.000 gästnätter, jämfört med samma period i fjol vilket är något över riksgenomsnittet som är 1,9 %.

Framförallt ökar antalet svenska gästnätter, +9,5 % jämfört med maj 2018, medan antalet utländska gästnätter minskar med -10,5%.

Av delregionerna är det Göteborgsregionen (+5,1 %), Skaraborg (+4,5 %) samt Göta Kanal (8,0 %) som ökar med jämfört med maj i fjol. Sett till de ackumulerade siffrorna t.o.m maj är det Göteborgsregionen (+2,8 %), Sjuhärad (+ 3,7 %) och Göta Kanal (+6,5 %) som ökar mest medan Bohuslän (-1,3 %) och Dalsland (-2,6 %) minskar något jämfört med samma period ifjol.

Inkvarteringsstatistik maj

April

Antalet kommersiella gästnätter på hotell, stugbyar och vandrarhem i Västsverige har totalt sett under perioden januari-april ökat med 1,4 % jämfört med samma period 2018. Antalet gästnätter i april 2019 ökade med hela 8,9 % jämfört med april i fjol men 2018 inföll påsken delvis i mars vilket gör det svårt att jämföra. Gör man istället jämförelsen med april 2017 då påsken inföll helt i april på samma sätt som i år är ökningen 4,3 %.

Ökningen av antal gästnätter under 2019 går att härleda till svenska besökare (+2,2 %). Antalet gästnätter från utlandsmarknader under första tertialet 2019 minskar med 1,1 % jämfört med samma period 2018.

 Av delregionerna är det Sjuhärad (+4,4 %) och Göteborgsregionen (+2,0 %) som ökat mest under årets fyra första månader medan Bohuslän (-1,6 %) och Skaraborg (-1,2 %) minskar något jämfört med ifjol.

Inkvarteringsstatistik april 

Mars

Antalet gästnätter på regionens hotell, vandrarhem och stugbyar under årets första kvartal är något färre än under samma kvartal 2018 (-1,3 %). I mars är antalet gästnätter 3,6 % färre än mars i fjol. Att ha i åtanke i denna jämförelse är att påsken delvis inföll under mars 2018 medan den 2019 inföll helt i april. Jämför man istället med 2017 där påsken också inföll i april så har antalet gästnätter ökat med 2,7 % i mars och med 1,9 % för kvartal 1 (jämfört med 2017). Av delregionerna visar Sjuhärad till skillnad från de andra delregionerna ett ökat antal gästnätter under första kvartalet 2019 (+ 3,9 % jämfört med Q1 2018).

Inkvarteringsstatistik mars

Februari

Gästnattsstatistiken för regionens hotell, vandrarhem och stugbyar under årets två första månader visar att de ligger i nivå med föregående rekordår. Antal svenska gästnätter är mer eller mindre oförändrat medan antalet utländska gästnätter ökar något (+ 3,1 %). Framförallt har antalet gästnätter från USA (+ 23,4 %), Storbritannien (+ 11,9 %) och Holland (+ 15,3 %) ökat jämfört med årets två första månader i fjol.

Av delregionerna är utvecklingen under januari och februari starkast i Sjuhärad (+ 3,3 %) och Bohuslän (+ 1,9 %) jämfört med samma period 2018.

Viktigt att ha i åtanke är att januari och februari historiskt sett är de minst turismintensiva månaderna i vår region. 

Inkvarteringsstatistik februari

 

Januari

Antalet kommersiella gästnätter på regionens hotell, vandrarhem och stugbyar under årets första månad var ca 389’ vilket är i nivå med januari 2018. Antal gästnätter från utländska besökare ökar med 11,6 % medan antalet inhemska gästnätter minskar med 2,9 %.

Januari är en av årets minst turismintensiva månader vilket gör att jämförelsen i % mot föregående år slår väldigt kraftigt i vissa kommuner och även delregioner. Exempelvis delregionen Dalsland, + 34,6 % jämfört med januari i fjol.

Inkvarteringsstatistik januari