({{search.Data.length}} resultat)
{{settings.Localization.Data.SearchResult.EmptySearchResultSuggestion}}
En del av

Tillväxt Turism 2016-2018

Samverkansprojektet Tillväxt turism pågick mellan 2016 och 2018. Projektet delfinansierades av Tillväxtverket med stöd från Europeiska regionala utvecklingsfonden. Deltagande parter var Business Region Göteborg (projektägare) samt Turistrådet Västsverige och Göteborg & Co.

Bakgrund/syfte/mål

Initiativet till projektet går tillbaka till Svensk Turism nationella målsättning om att fördubbla turismen inom en tioårsperiod fram till 2020.

Deltagande företag

50 företag från 13 kommuner inom Göteborgsregionen har deltagit i Tillväxt Turism

Samverkan

Syftet i projektet var att öka samverkan mellan privata och offentliga aktörer i Göteborgsregionen utifrån ett kundperspektiv. Dessutom ville man främja och stödja besöksnäringens affärsutveckling med målet att skapa nyskapande hållbara och internationella produkter.

Produktutveckling

En central målsättning med projektet var att utveckla fler exportmogna produkter. Urvalet av produkter som utvecklats baseras därför på internationell efterfrågan.

Företagsutveckling

Business Region Göteborgs konsulter har träffat de företag som deltar i projektet för att göra en affärsanalys. I denna affärsanalys har företagen uttryckt sina framtida behov och utmaningar.

Kompetenshöjning

Projektgruppen anordnade flera workshops, föreläsningar och seminarier i syfte att stärka affärsmässigheten och lönsamheten hos de deltagande företagen.

Marknadsföring

Genom internationella kampanjer, bearbetning av media och reseledet bygges kännedom om destinationen och inspirerar till besök.

Resultat

Vi bedömer att projektets aktiviteter (rådgivning, workshops, seminarier med mera) har stärkt samverkan och konkurrenskraften hos deltagande företag och medverkat till ett större attraktivare produktutbud.

Utvärdering/enkät

I Tillväxt Turisms slutskede gjordes under hösten 2018 enkätintervjuer med drygt hälften av de medverkande företagen. 76 procent av de tillfrågade angav att de hade haft stor eller mycket stor nytta av den hjälp de fått.

Om projektet

Business Region Göteborg har varit projektägare och har tillsammans med Turistrådet Västsverige och Göteborg & Co drivit projektet. Projektet har varit bemannat med tre projektledare, kommunikatör, controller och administratör.