({{search.Data.length}} resultat)
{{settings.Localization.Data.SearchResult.EmptySearchResultSuggestion}}
En del av

Alboga kyrka
Alboga, Ljung

Fin kyrka högt belägen i landskapet

Alboga kyrka är placerad med ett mycket högt och dominerande läge i landskapet med en 360-graders vy

Alboga kyrka 

Kyrkan är delvis skymd av skogen som når inpå kyrkogården i norr och väster. Från kyrk-kullen kan man i norr se Mösseberg och Ålleberg vid horisonten. Kyrkogården har medeltida anor men nuvarande utformning planerades 1896 då även nya murar lades i samband med att den nya kyrkan uppfördes. Den romanska 1100-talskyrkan stod söder om nuvarande kyrka vid östra sidan och revs 1893. Stigluckan revs 1853 och ersattes med grindar.

Alboga ny kyrka byggdes således 1895. 

Olika platser föreslogs och slutligt beslut innebar att kyrkan byggdes på den gamla kyrkkullen. Arkitekt Folke Zettervall vid Kungliga överintendentsämbetet gjorde ett ritningsförslag, med bland annat högre kor, vilket dock tillbakavisades som för dyrt. Hellre ville man ha en ny och större klocka. Ritning av byggmästare Johanssons godkändes i mars 1894 och grundläggningen gjordes följande sommar. Byggandet utfördes till största delen av församlingsbor men tre yrkesmurare från Sandhult hyrdes in.

Kyrkan stod klar 1895 med kamin och två kyrkklockor, en troligen medeltida från den gamla kyrkan och en ny. Den medeltida dopfunten flyttades också med. Kyrkan fick en enkel nyromansk framtoning med oputsade kvaderstensfasader och rundbågade muröppningar parad med klassiserande tandsnitt i sten under torntaket. Flera liknande välproportionerade kyrkor med nymedeltida formspråk klätt i natursten byggdes då i det västgötska landskapet.

Den nya kyrkan är uppförd något nordväst om den gamla, ett område där man klagat på att vatten blev stående i gravarna. Somliga gjorde gällande att orsaken till all fukten var att kyrkan byggts på en offerkälla som hade sin plats i den gamla kyrkans vägg. Fuktproblemen var återkommande och löstes aldrig helt förrän vid renoveringen 1997.

Einar Forseth ritade 1955 ett korfönster 

Korfönstret kom att ersätta det ursprungliga altarkorset. Övriga korfönster försågs med antikglas i de ovanliga färgerna gråsvart och ljuslila. Total invändig ommålning gjordes i samma tid, i liknande färgsättning i ljus skala, varvid all tidigare dekormålning försvann.

Sammantaget är dock kyrkan märkligt orörd genom sin historia och uppvisar i stort sin ursprungliga utformning.

Gamla kyrkan

Den tidigare romanska stenkyrkan med rakt kor var troligen från 1100-talets senare del och mätte ungefär 9 x 5 meter. Enligt en sägen byggdes den 50 år efter Ods kyrka. I sydväst var porten med ett vapenhus av trä. Över det satt ett litet fönster strax under takfoten och i sydöst upptogs sedermera ett stort stickbågigt fönster. Läktaren hade träsniderier på barriären och var liksom taket bemålat, förmodligen av den kände kyrkomålaren Detleff Ross. Predikstolen stod i söder. Koret var något lägre än långhuset och hade ett tunnvalv med 1400-talsmålningar i al fresco. Sådana prydde åtminstone även långhusets östvägg. Klockstapel tillkom sannolikt på 1500-talet. Vid den tiden var kyrkan förfallen men den renoverades grundligt. En sakristia tillbyggdes i norr 1841. Sista större reparationen gjordes 1858 men sedan avstannade underhållet. Till slut var förfallet så långt gånget att en ny kyrka 1891 avgjordes som det bästa alternativet. Bedömningen gjordes av en opartisk tillkallad byggmästare, L. E. Pettersson. Den gamla kyrkan inventerades innan den revs 1893. Det krävdes såväl krut som dynamit för att rå på de välbyggda murarna. Inredningen auktionerades ut på sedvanligt vis men åtminstone dopfunten och kyrkklockan flyttades till den nya kyrkan.

Varmt välkommen till Alboga kyrka.

Kontaktinformation

Alboga Kyrka, Svenska kyrkan Herrljunga pastorat

Alboga

52441 Alboga, Ljung


Telefon: +46 051320100


E-post: Skicka E-post

Hemsida: Till hemsida