({{search.Data.length}} resultat)
{{settings.Localization.Data.SearchResult.EmptySearchResultSuggestion}}
En del av

Forshems kyrka
Kinnekulle

Den enda gravkyrkan i Norden

Som enda gravkyrka i Norden är Forshems kyrka invigd till "vår Herre Jesus Kristus och den Heliga gravens ära" och pryds av sex romanska reliefer. Kyrkan blev tidigt ett pilgrimsmål.

1100-tal

I anslutning till kyrkan ligger Forshems stenmuseum med gravkonst från sju sekler.

Kyrkan med omgivningar

”ISTA ECCLESIA SIT IN HONORE DOMINI NOSTRI IHESU CHRISTI ET SANCTI SEPULCRI”

"Denna kyrka är invigd till vår herre Jesus Kristus och Den Heliga Gravens ära"

Kyrkobyggnaden är uppförd i sandsten. Äldst är långhuset som härrör från 1100-talets mitt. De största förändringarna skedde på 1760-talet när korsarmarna tillkom. Kyrkan har restaurerats flera gånger, bl.a. 1939 då vägg- och takmålningar från 1600-talet upptäcktes under vitkalkningen.

Trälämningar med ornamentik har påträffats på platsen, eventuellt kan tidigare en stavkyrka funnits på samma plats där den nuvarande kyrkan står.

Koret revs dock redan på 1200-talet och ersattes med ett nytt med ribbvalv på konsul kolonetter, troligen inspirerade av domkyrkan i Skara eller från den gotiska klosterkyrkan i Varnhem.

Kyrkan är unik då det är den enda kyrkan i norden som är tillägnad Den heliga graven i Jerusalem. En inskrift på latin med budskapet ovan finns att läsa på en av de romanska relieferna. Tre av de romanska stenrelieferna utgör en beskrivning av Jesu lidande historia, dvs passionshistorien. Dessa tre reliefer kan en gång ha utgjort en sarkofag som användes i passionsspel och som symbol för Kristi grav. Pilgrimer kan ha valt att vallfärda till Forshem under tider då vägen till Jerusalem var för svår och farlig. Det finns flera teorier om vem grundaren till Forshems kyrka kan ha varit. Kanske finns svaret i Vatikanens Sekreta Arkiv i Rom. Ett unikt samarbete inleds nu mellan Skara stiftshistoriska sällskap och Vatikanen avseende bygdens tidiga kyrkohistoria.

Kyrkan har varit föremål för ombyggnad flera gånger, 1765 på midsommarafton invigdes de tillbyggda korsarmarna, materialet till dem sägs enligt sägnen vara hämtat från det numera försvunna Forsholms Slott, men några bevis för att detta skall vara sant finns inte - ännu.

På kyrkans södra sida finns Sankt Martin och Sankt Nikolaus avbildade, de var pilgrimernas och kyrkans skyddspatroner. Hela det latinska alfabetet finns inhugget på en av relieferna. Stenrelieferna på kyrkan är unika och några liknande finns bara i Skara domkyrka, men det kanske inte är så konstigt eftersom de i Forshem var inhuggna av Skaramästaren Scarensis. Ingen av relieferna sitter på sin ursprungliga plats utan har flyttats om.

För övrigt finns där ett stort triumfkrucifix från 1300-talet, en medeltida mässhake, två brudbänkar samt värdefulla silverskatter. De rika valvmålningarna togs fram vid restaureringen 1912 och härleds till början av 1600-talet, troligen utförda av Gullich Gullichsson som tillhörde den äldre Läckö-skolan.

På andra sidan vägen finns ett stenmuseum med liljestenar och äldre gravhällar. Stigen förbi stenmuseet leder till pilgrimshärbärget och örtträdgården. Härbärget är avsett för dem som under vandringar söker frid och vila, och kanske ett enkelt nattlogi på loftet.

En pilgrimsled går mellan Forshem och Husaby.

Kyrkguiden

I appen Kyrkguiden kan du läsa mer om kyrkorna och använda den som vägvisare när du är på plats, läs mer och ladda ner den här.

Kontaktinformation

Kinnekulle Församling

Forshems kyrkby

53394 Hällekis


Telefon: +46 501 420 10


E-post: Skicka E-post

Hemsida: Till hemsida