({{search.Data.length}} resultat)
{{settings.Localization.Data.SearchResult.EmptySearchResultSuggestion}}
En del av

BOKNINGSVILLKOR

Dessa allmänna villkor gäller mellan Destination Läckö Kinnekulle AB, nedan angivet som DLK och Resenären, som själv eller genom annan träffar avtal med DLK enligt vad som angetts i bekräftelsen. Avtalet kan gälla boende, köp av andra produkter och tjänster, eller en kombination av dessa.

Vem är ansvarig?
Ansvarig förmedlare och paketarrangör är DLK, Nya stadens torg, Gamla Rådhuset, 531 31 Lidköping. 

När blir bokningen bindande?
Bokningen gäller för såväl DLK som för Resenären så snart DLK bekräftat bokningen och Resenären inom avtalad tid betalt hela summan för bokningen.

Minimiålder för bokning
För att boka/ingå avtal med DLK måste man vara 18 år. Vid boende i större sällskap ska minst två personer vara fyllda 18 år, om ingen högre åldergräns anges på anläggningsinformationen. Legitimering sker vid ankomst. Uppfyllande av åldergräns är ett krav för att få tillträde till boendet.

När ska betalning ske?
• För bokningar via callcenter gäller betalning senast 30 dagar innan ankomst via kreditkort eller bankgiro
• För bokningar online gäller betalning i samband med bokningstillfället via kreditkort
 Har inte Resenären betalat i tid skickas EN påminnelse ut. Bokningen avbokas om inte slutlikviden är DLK tillhanda senast det datum som står på påminnelsen. Om Resenären inte betalar i tid betraktas detta som en avbokning, varvid reglerna om avbokning gäller.

Avbokning
Resenären kan avboka muntligen eller skriftligen till DLK på telefon 0510-200 20 eller e-post: info@lackokinnekulle.se. Notera att avbokning inte är giltig förrän resenären erhållit en skriftlig bekräftelse från DLK.

Ändring av bokning
Om möjlighet finns att ändra på delar av bokningen tillkommer en ändringsavgift på 150 kr per bokning och tillfälle. OBS! Ändring av ankomst eller avresedag räknas som avbokning. Gäller dock ej förlängning av befintlig bokning.

Avbeställningsskydd
Resenären kan skydda sig mot avbokningskostnader genom att köpa ett avbeställningsskydd i samband med bokning av stuga eller paket. Med avbeställningsskydd kan Resenären i vissa fall avboka fram till dagen innan ankomst, vid senare avbokning utgår full avgift. Avbeställningsskyddet gäller endast vid avbeställning på grund av akut sjukdom, olycksfall eller dödsfall, som drabbat resenär eller nära anhörig. Detta skall kunna styrkas med ett läkarintyg som ska vara DLK tillhanda senast 10 dagar efter avbokning. Avgiften för avbeställningsskydd, ändringsavgift samt bokningsavgift återbetalas ej.


Avbeställningsskydd paket
Avbeställningsskydd kan endast tecknas i samband med bokningstillfället till 300 kronor per bokning. Avbeställningsskyddet gäller endast i samband med uppvisande av läkarintyg som ska vara DLK tillhanda senast 10 dagar efter avbokning. Avgiften för avbeställningsskydd, ändrings- och bokningsavgift återbetalas ej. Observera att avbeställningsskyddet ej gäller för bokad aktivitet eller evenemang i paket.

OBS! För bokningar vid sällskap med 10 personer eller fler gäller särskilda regler kring avbeställningsskydd. Kontakta DLK för besked, tel. 0510-200 20.

Avbokningsregler
(Då avbeställningsskydd ej tecknats eller ej gäller). Vid bokning med kombination av olika produktkategorier är det alltid hårdaste avbokningsregeln som gäller.

• Gällande bokning av paket med aktivitet, arrangemang eller biljetter
Avbokning 2-0 dagar före ankomst: 100 % av bokningens pris
OBS! Vid avbokning av paket med aktivitet och/eller evenemangsbiljetter gäller att bokad aktivitet eller evenemangsbiljett ej återköpes.


OBS! Avbokning via Turistbyrån måste ske inom ordinarie öppettider.
Avgifter för avbeställningsskydd, ändrings- samt bokningsavgift återbetalas ej.

OBS! För bokningar vid sällskap med 10 personer eller fler gäller särskilda avbokningsregler. Kontakta DLK för besked, tel. 0510-200 20.

Villkor för överlåtelse av paketbokning
Resenären får vid förhinder överlåta avtalet till annan person som kan utnyttja bokningen, men får då stå för eventuella tillkommande kostnader. När avtalet överlåts är överlåtaren och förvärvaren solidariskt ansvariga gentemot arrangören för avtalets fullföljande.

Bokningsavgift
Bokningsavgift tillkommer med 50 kr per bokning vid bokning över telefon.

Om något går fel
Om hela eller delar av bokningen inte kan levereras enligt bokningsbekräftelsen och om inget ersättningsarrangemang kan ordnas (vars skillnader mot det som är bokat är så små att det saknar betydelse t.ex. hotell eller stuga i samma klass) så har Resenären rätt att avboka. Resenären får då tillbaka allt som är inbetalt, med avdrag för värdet av de delar av bokningen som ev. redan hunnit utnyttjas samt avbeställningsskydd, ändrings-och bokningsavgift. Om Resenären har klagomål måste detta framföras till DLK inom 3 dagar från ankomstdagen. Fel som uppstår under vistelsen skall rapporteras omedelbart, detta görs i första hand till ex. hotellet. Om Resenären underlåtit att söka rättelse under hyrestiden och därmed ej givit hotellet möjlighet att rätta till eventuella brister, kan Resenären inte i efterhand kräva ersättning. Om Resenären ändå inte är nöjd med kompensationen/ersättningen skall detta framföras skriftligen senast 30 dagar efter avresa. Om vi inte kommer överens kan Resenären vända sig till Allmänna Reklamationsnämnden. Den består av en opartisk ordförande och representanter för researrangörer och konsumenter. Nämndens adress är: Box 174, 101 23 Stockholm.

Som arrangör är DLK skyldiga att se till att:
• Resenären får en skriftlig bekräftelse på bokningen.
• Resenären får handlingar och övriga uppgifter i god tid.
• Köpta tjänster stämmer med beskrivningen. DLK ansvarar inte för löften som ägaren eller dennes kontaktperson kan ha gjort direkt till Resenären utan DLKs vetskap och som DLK inte känt till. (Om Resenären överenskommit om något som inte omfattas av arrangörens avtal, se till att få det skriftligt och undertecknat av ägare eller kontaktperson).
• Resenären informeras om alla väsentliga förändringar, som rör bokningen.
• Om Resenären inte är nöjd med hela eller delar av bokningen så är det DLK Resenären skall vända sig till.

Vad har Resenären för skyldigheter?
• Resenären har skyldighet att själv kontrollera bokningsbekräftelsen så snart den erhålls. Eventuella felaktigheter måste påtalas omedelbart. Utfästelser gjorda av bokningspersonal vid manuell hantering som är av väsentlig betydelse för Resenären skall vara noterade i färdhandlingarna för att kunna åberopas.
• Resenären ansvarar själv för kontroll och ev. införskaffande av reseförsäkring via sin hemförsäkring eller alternativt försäkringsbolag.
• Om Resenären har något klagomål gällande objektet skall Resenären i första hand kontakta värden/hotellet så att eventuella oklarheter kan lösas under Er vistelse.
• Resenären skall vid bokningstillfället uppge om Resenären lider av någon typ av allergi så DLK som förmedlare har möjlighet att hitta rätt objekt.
• DLK reserverar oss för lagändringar och prisändringar som ligger utanför vår kontroll.Personuppgifter
Genom att betala samtycker Resenären till att personuppgifter får behandlas av DLK. Syftet med detta är att möjliggöra sedvanlig gästadministration, att tillförsäkra att DLK har tillgång till tillförlitlig persondokumentation i händelse av olycksfall, att uppfylla villkoren för avbeställningsskyddet samt att administrera och behandla eventuella skador. Uppgifterna kan också komma att användas för att informera om försäkrings- och betalningstjänster samt reserelaterade erbjudanden. Vid onlinebokning erhåller kund mailbekräftelse samt efter avresa ett uppföljningsmail med frågor. Gästens synpunkter och svar är till stor hjälp för oss. Som gäst kan Resenären närsomhelst välja att tacka nej till utskick per post samt avregistrera sig från nyhetsbrev, detta ska ske skriftligen till DLK.

Force Majeure
För det fall resan inte kan genomföras på grund av ett hinder utanför arrangörens kontroll som arrangören inte skäligen kunde förväntas ha räknat med när avtalet ingicks och vars följder denne inte heller skäligen kunde ha undvikit eller övervunnit är arrangören fri från skadeståndsskyldighet eller andra påföljder. Detsamma gäller även om resans ställs in beroende på någon som arrangören anlitat eller annan i tidigare led. Vi reserverar oss för lagändringar och prisändringar som ligger utanför vår kontroll.