({{search.Data.length}} resultat)
{{settings.Localization.Data.SearchResult.EmptySearchResultSuggestion}}
En del av
Två personer vandrar en höstdag

Fotograf: Roger Borgelid

Besöksnäringsindex

Förväntningar sommaren 2018

Positiv utveckling i Besöksnäringsindex jämfört med föregående sommar (2017), vilket drivs utav samtliga branscher. Restaurang och caféer är fortsatt den branschen med starkast delindex.

 Restaurang och caféer tror generellt på fler antal gäster under sommaren samt helåret 2018 jämfört med föregående år. Ungefär ett av tre företag förväntar sig även en ökad sysselsättning och nästan två av tre tror på en bättre omsättning för sommaren 2018. En hög andel av restauranger och caféer tror att de kommer att gå med vinst under 2018.

 Även företagen inom Aktivitet/attraktion/sevärdhet ser på en positiv utveckling av besöksvolymen både för sommaren och helåret 2018 – nästan hälften tror på en ökning jämfört med föregående sommar och helår. När det kommer till sysselsättning och omsättning är förväntningarna något mer reserverade än de andra branscherna med en högre andel som ställer sig neutralt, men få företag tror på en negativ utveckling.

 Logi tror på en ökad besöksvolym under året, men till en lägre grad än övriga branscher. Branschen har även en positiv syn på förväntad sysselsättning och omsättning. Nästan hälften av boendeanläggningarna planerar att nyinvestera under 2018. Logi är också branschen där flest företag uppger att de gick med vinst under 2017 och även tror på vinst för helåret 2018.

Besöksnäringsindex 2018 - förväntningar sommaren 2018


Utfall september-december 2017, förväntningar januari-februari 2018

Besöksnäringsindex för januari-februari 2018 visar på något svalare förväntningar hos företagen, jämfört med hur det tidigare sett ut. En majoritet av de tillfrågade företagen tror dock generellt på en bättre period än motsvarande månader under 2017 (övergripande index = 51). Bland de svarande företagen inom restaurang-/kafé-segmentet (24 st) är däremot en majoritet pessimistiska och tror på minskningar jämfört med januari-februari 2017. Vad beträffar utfallet under hösten 2017, svarar en majoritet av de tillfrågade företagen att omsättningen förbättrats gentemot hösten 2016, medan endast 8 % svarar att den försämrats.

Besöksnäringsindex Västsverige - Förväntningar för preioden januari-februari 2018 samt utfall för perioden september-december 2017

Utfall juni-augusti , förväntningar september-december 2017

Företagen i undersökningen uppger i 6 av 10 fall att omsättningen under sommaren var bättre än under fjolårets sommar. Endast 1 av 10 uppger att omsättningen försämrats. Tydligt är att boendeanläggningarna i regionen haft en minst lika bra sommar som under 2016, oftast ännu bättre – med en ökning av antalet gästnätter. Detta slår också igenom i antalet arbetade timmar under sommaren - 4 av 10 uppger en ökad sysselsättning medan endast 1 av 10 uppger en minskning.

 För september-december är företagen något mer försiktiga - 36 % tror på en bättre höstomsättning medan 8 % tror på en sämre. Företagen inom logisegmentet är mest positiva och tror i högst grad på en bättre höst än ifjol. Det är också inom logisegmentet som högst andel av de svarande företagen uppger att de planerar nyinvesteringar inom 12 månader – hela 50 % av dem svarar att så är fallet.

Besöksnäringsindex Västsverge - Förväntningar för perioden septbemer-december 2017 samt utfall för perioden juni-augusti 

Utfall mars-maj, förväntningar juni-augusti 2017

Vårmånaderna innebar högre omsättning än under föregående år för drygt 4 av 10 tillfrågade besöksnäringsföretag i regionen. Ungefär lika många tror att sommarens omsättning kommer att bli högre än under sommaren 2016. Inom aktivitets- och sevärdhetssegmentet är utfallet något svagare - det är ungefär lika många företag som rapporterar om fler besökare som rapporterar om färre besökare.

 Optimismen inför sommaren gäller både besöksvolymer och omsättning - samtliga delbranscher (restaurang/kafé, logi samt aktivitet) har långt fler företag som tror på en bättre sommar än som tror på en sämre. Nästan hälften av företagen menar att de troligtvis kommer att göra nyinvesteringar i sin verksamhet under den kommande 12-månadersperioden.

Besöksnäringsindex Västsverige - Förväntningar för perioden juni-augusti 2017, samt utfall för perioden mars-maj 2017

Utfall jan-feb, förväntningar mars-maj 2017

För perioden januari-februari rapporterar boende-, restaurang- och aktivitetsföretagen om fler svenska gäster än under motsvarande period föregående år. De flesta inom respektive segment uppger att antalet utländska gäster varit mer eller mindre oförändrat. Totalt sett har vintermånaderna inneburit fler gäster inom varje segment. 

Inför våren är det inom branscherna restaurang/kafé samt logi som högst andel av företagen är optimistiska och tror på en bättre vår än under 2016.

Besöksnäringsindex Västsverge - Förväntningar för perioden mars-maj 2017 samt utfall för perioden januari-februari 2017

Utfall höst 2016, förväntningar januari-februari 2017

Besöksnäringsindex Västsverige för vintermånaderna januari och februari 2017 når nivån 64. Boendeanläggningar och restauranger/kaféer tror på ökade besöksvolymer och högre omsättning än under motsvarande period förra året. Det är restaurang-/kafésegmentet som är mest positivt överlag. En majoritet av företagen tror att de kommer nyinvestera i sin verksamhet under den kommande 12-månadersperioden. Vidare tror en klar majoritet inom samtliga segment (boende, restaurang/kafé samt aktivitet/sevärdhet) att de kommer att gå med vinst under 2017 (andelen är störst bland boendeföretagen där 7/10 tror att de kommer att gå med vinst).

Besöksnäringsindex Västsverige - Förväntningar för perioden januari-februari 2017 samt utfall för perioden höst 2016

Utfall sommar, förväntningar höst 2016

Besöksnäringsindex för hösten 2016 når nivån 65. Omsättningsförväntningarna inom restaurang-/kafébranschen sticker ut som höga, 6 av 10 företag inom detta segment tror på en bättre omsättning än under hösten 2015. Även inom attraktion/aktiviteter/sevärdheter är optimismen stor - 4 av 10 tror på högre omsättning medan mindre än var tionde företag tror på sämre omsättning. De flesta av boendeanläggningarna uppger att bokningsläget inför hösten är i nivå med förra året (6 av 10 företag) eller bättre (3 av 10 företag).

Besöksnäringsindex Västsverige - Förväntningar för perioden september-december 2016 samt utfall för perioden sommar 2016

Utfall vår, förväntningar sommar 2016

Besöksnäringsindex för sommarmånaderna 2016 når nivån 70, den högsta nivå som uppmätts hittills. Restaurang- och kaféföretagen står för den allra starkaste optimismen, även om mätningen visar på höga förväntningar för samtliga segment som undersöks (boende-, aktivitet- samt restaurangföretag). En majoritet av företagen som tillfrågats tror på ökad omsättning under perioden. Viljan att nyinvestera är också stark i samtliga branscher.

Besöksnäringsindex Västsverige - Förväntningar för perioden juni-augusti 2016 samt utfall för perioden vår 2016

Utfall vinter, förväntningar inför mars-maj 2016

Besöksnäringsindex för mars-maj 2016 klättrar upp till 65, en nivå som indikerar stark optimism inför våren. När det gäller förväntade besöksvolymer, är det inom aktivitets- och sevärdhetssegmentet som man är mest positiv. Segmentet sticker ut så till vida att en majoritet, hela 52 % av de svarande, tror på ökade besöksvolymer jämfört med förra våren.

Här kan du ladda ner infografiken som sammanfattar ”Besöksnäringsindex Västsverige - Förväntningar för perioden mars-maj 2016 samt utfall för perioden vinter 2015/2016”

Utfall höst, förväntningar inför januari-februari 2016

Förväntningarna för januari-februari 2016 innebär det svalaste besöksnäringsindex hittills. Viktigt att påpeka är dock att det inte gjorts någon mätning för januari-februari tidigare, samt att det fortfarande är fler som tror på en ökning än en minskning, vad gäller besöksvolymer och omsättning.

Undersökningen visar också att utfallet för de sista månaderna under 2015 varit starkt. Sysselsättningen har ökat, hälften av företagen planerar att nyanställa inom de kommande 12 månaderna och två av tre uppger att de gick med vinst under 2015.

Här kan du ladda ner infografiken som sammanfattar ”Besöksnäringsindex Västsverige - Förväntningar för perioden januari-februari 2016 samt utfall för perioden september-december 2015”

Utfall sommar, förväntningar inför hösten 2015

Trots att stora delar av juni och juli regnade bort kan besöksnäringsföretagen i Västsverige se tillbaka på en lyckad sommar. Hela 51 procent av företagen som deltar i Turistrådet Västsveriges undersökning Besöksnäringsindex har ökat omsättningen under sommarmånaderna, gentemot samma period 2014. Endast 13 procent rapporterar om en minskad omsättning. Branschen
är dessutom optimistisk inför hösten. Allra mest positiva är restaurang- och caféföretagen, men även inom de andra segmenten ser det ljust ut.

Här kan du ladda ned infografiken som sammanfattar ”Besöksnäringsindex Västsverige  Förväntningar för perioden september-december 2015 samt utfall för perioden juni-augusti 2015”

Utfall vår, förväntningar sommar 2015

Det råder enligt den fjärde Besöksindexmätningen stor optimism inom besöksnäringen i Västsverige. Boendeanläggningarna är mycket positiva och bokningsläget ser bra ut. Bland boendeanläggningarna var det hela 58 procent som ökade sin omsättning under mars-maj 2015, att jämföra med de 36 procent som förväntade sig en omsättningsökning vid föregående mätning. Även restaurang/café och aktivitetsföretagen gick bättre än förväntat, både när det gäller utfall och omsättning.
 
Här kan du ladda ner infografiken som sammanfattar ”Besöksnäringsindex Västsverige Förväntningar för perioden juni-augusti 2015 Utfall för perioden mars-maj 2015”

Förväntningar vår 2015

Enligt den tredje mätningen är företagen optimistiska inför våren och tror på god utveckling jämfört med våren 2014. Många tror på ökning både när det gäller volymer (antal gästnätter/kunder) och när det gäller omsättning. Mest positiva är aktivitetsföretagen och logiföretagen. Bland logiföretagen är det 36% som bedömer att antalet gästnätter kommer att öka och lika många tror på bättre omsättning. Bland aktiviteter/sevärdheter/attraktioner tror 37% på ökat antal kunder och 39% på bättre omsättning. Även restaurangbranschen är positiv med 29% företag som tror på fler gäster och 32% som tror på ökad omsättning.

Här kan du ladda ner rapporten ”Besöksnäringsindex förväntningar vår 2015”

Utfall höst 2014

I den andra omgången tillfrågades företagen om hur antalet gäster, omsättning och vinst utvecklades under hösten. Det visar sig att företagen hade bättre omsättning och fler gäster under september-december jämfört med samma period året innan. Resultatet blev mycket bättre än förväntningarna då 30 procent av företagen trodde att de skulle öka sin omsättning under hösten, men utfallet blev 49 procent.

Här kan du ladda ner rapporten ”Besöksnäringsindex utfall höst 2014” i sin helhet
 
Här kan ladda ner en sammanställning över förväntningarna och utfallet för hösten 2014

Utfall sommar, förväntningar höst 2014

I den första omgången deltog 220 företag av 440. Det har varit bra sommar för företagen med fler svenska och internationella gäster, bättre omsättning och vinst.
 
Här kan ladda ner rapporten i sin helhet

Här kan ladda ner infografiken