({{search.Data.length}} resultat)
{{settings.Localization.Data.SearchResult.EmptySearchResultSuggestion}}
En del av

Fotograf: Mats Lind

Korpeboberg lövskogar
Ulricehamn

Naturreservat utmed Åsunden

Naturreservatet Korpebobergs lövskogar ligger utmed Åsundens östra strand och utgörs som namnet anger av lövskogsområden koncentrerade kring gårdarna Näsboholm, Kärrabo och Korpebo. I det kuperade landskapet finns också öppna och igenväxande hagmarker samt en närmare kilometerlång blockrik bergbrant.

Välkommen till Ulricehamn för en kvalitetssäkrad upplevelse på mountainbike! På bild ser du naturreservatet Korpebobergs lösvskogar.

Fotograf: Mats Lind / ulricehamnsturistbyra.se

Rik flora vid Korpeboberg

Berggrundens grönstensinslag och kalk i jordlagren har bidragit till en ovanligt rik flora.

Området hyser ett tiotal olika skogstyper. I de kuperade blockrika delarna är lind och lönn vanligast och i lövträdens skugga hittar man vårärt, väldoftande underviol, trolldruva och andra krävande arter.

Lavar, mossor och sällsynta arter

I de lägre liggande partierna dominerar alm och ask och många av de gamla grova träden bär spår av hamling. Också här är floran rik med arter som lungört och tandrot. Hässleklockan är oftast blå men kan ibland få vita eller strimmiga blommor. I området trivs även blåsippa, lundarv, ormbär, storrams, springkorn och den ståtliga ormbunken strutbräken.

På äldre träd och död ved frodas många lavar och mossor och särskilt intressant är den iögonfallande lunglaven, grå jordlav, västlig husmossa och en rad hotade eller sällsynta arter. Lindskål är ovanlig svamp som växer i stor mängd på lågor av lind.

Banvall och fornlämningar

Den gamla numera asfalterade banvallen som löper genom reservatet fungerar som en del i cykelleden Åsunden runt, Sjuhäradsrundan och vandringsleden Åsundenleden.

Från banvallen slingrar sig en avstickare upp på Korpeboberg där man från rastplatsen har en förtrollande utsikt över trädtopparna, Åsundens blå vatten och det vackra naturlandskapet. 

Kontaktinformation

Ulricehamns Turistbyrå

Järnvägstorget 2B

52330 Ulricehamn


Telefon: +46 321 595959


E-post: turist@nuab.eu

Hemsida: Till hemsida