({{search.Data.length}} resultat)
{{settings.Localization.Data.SearchResult.EmptySearchResultSuggestion}}
En del av

Fotograf: Kjell Holmner

Cykla i Sörbygden

Sörbygdenrundan 48 kilometer

I de norra delarna av Munkedals kommun finns den natursköna Sörbygden. Naturen är bergig och rik på sjöar, mossar, skog, vildmark och historia. Tätort i Sörbygden är Hedekas som är en naturlig utgångspunkt för utflykter i området. Sörbygden är rik på historia och på gården Sörbo lär den omtalade norske Kung Sverre ha krönts år 1177. ”Sverres saga” beskriver hur 300 upprorsmän, så kallade birkebeinare, höll ting och valde till kung en dittills okänd man, Sverre Sigurdsson från Färöarna. Vid Sannesjön en bit nordöst om Hedekas finns en kommunal badplats för den som vill svalka sig. Munkedals kommun är rik på små vägar att utforska på egen hand eller så väljer du någon av rundorna Svarteborg, Sörbygden och Valbo Ryr.

Sörbygdenrundan
Starta i Hedekas och ta väg 928 norrut via Krokstad, Söbbön och Håfors. Efter 18 kilometer tar du höger i en trevägskorsning. Du kommer nu in på väg 2101. På denna vägen passerar du Gesäter. Efter knappt två kiometer tar du höger in på väg 2090. Fortsätt till Lerdal cirka sex kilometer. I Lerdal cyklar du vidare på väg 945. Du cyklar 19 kilometer och passerar Kåtebol, Sanne och Ulkeröds Gård. När vägen möter 941 tar du höger mot Hedekas och når tätorten efter tre kilometer.

Nedan följer information om besöksmål längs Sörbygdenrundan.

Hedekas
Hedekas är tätorten i Sörbygden. I Hedekas hittar du Min Butik med antik och loppis. Trogens Place vid torget erbjuder mat eller fika. Behöver du proviantera finns Handlarn Sörbygdens snabbköp.

Det dansande ägget
Träskulptur, placerad bakom bygdegården vid elljusspåret i Hedekas. Äggformen ska ses som en symbol för livets ursprung. Den har fått namnet Det dansande ägget eftersom det ser ut som det svävar lite på platsen.

Krokstad

Krokstads Kyrka
Krokstads kyrka ligger på en plats som varit betydelsefull sedan lång tid tillbaka. En kyrka med begravningsplats har funnits här redan på medeltiden, men platsen har sannolikt varit centralpunkt längre än så. De två storhögarna från järnåldern belägna vid kyrkan minner om dessa tider.                     

Storhögarna vid Krokstads kyrka
I Krokstad socken vid Krokstads kyrka ligger två stora gravhögar från järnåldern, så kallade storhögar. Den ena storhögen är belägen intill kyrkan och den andra vid Sörgården strax sydväst om kyrkan. Något som tyder på att det här var en mycket viktig plats är att storhögarna uppfördes först och huvudkyrkan senare på samma plats. Båda storhögarna är placerade i krönlägen och är byggda på naturliga moränkullar så att de ter sig större än vad de egentligen är. Detta var ett knep som man ofta använde sig av då man reste storhögar vilka, genom sitt läge och sin form, ofta ligger så att de kan skönjas på långt håll i landskapet.

Avstickare till Kasebo
Vid Söbbön tar du av till vänster mot Kasebo. 

Kasebo
Kasebo är en av de få fjällgårdar som ännu brukades långt in på 1900-talet. Invånarna livnärde sig på avkastningen från de små åkerlapparna och mager mosseodling och drygade ut kosten med fisk samt skogens vilt och bär. Vid Kasebo ligger Lilla Holmevattnet och där finns ett vindskydd med grillplats. Från Kasebo utgår också ett antal vandringsleder med olika längd.

Håfors

Porten – Karl Chilcott 
Ett monument över lokal kulturhistoria som på ett givande sätt knyter ihop människan och den rika naturen. Tre brända ekstockar bildar en portal till Munkedals kommun där Örekilsälven ringlar sig rätt igenom. Älven nyttjades som flottningsled från Ed och stockarna utgör ett monument från en svunnen tid där stockarna färdades till slutmålet Munkedals Bruk.

Galleri Håfors
Sedan 2013 avsätter Johanna Wallin på Galleri Håfors ett antal sommarveckor för ett konstprojekt på ett givet tema. Besökare och deltagare blir medskapare. Kreativitet, mod, öppenhet och delaktighet är bas för en rolig sommar och ett gott liv enligt Johanna med familj på Håfors.                                                                                            

Gesäter
Gesäters socken ligger sydväst om Ed kring Örekilsälven och Töftedalsån. Socknen har odlingsbygd vid åarna och är i övrigt en skogsbygd.

Gesäters kyrka
En träkyrka av okänd utformning fanns redan på medeltiden. Nuvarande korskyrka av trä uppfördes 1795. Kyrkan har en stomme av liggtimmer och består av långhus med tresidigt kor i öster och torn i väster. Korsarmar sträcker sig ut från långhusets norra och södra sida.

Ingång finns vid vapenhuset i tornets nedervåning. Ytterligare en ingång finns vid ett litet vapenhus vid södra korsarmen. Ytterväggarna är täckta med vitmålad stående panel. Taket är belagt med skiffer. Tornet har två takutsprång belagda med skiffer. Ovanför takutsprången finns en lanternin med en kopparklädd tornspira som kröns med ett kors. Kyrkorummets tak har tunnvalv av trä.

Lerdal
Lerdals socken ligger söder om Ed kring Lerdalsälven. Socknen har odlingsbygd vid ån och är i övrigt en kuperad skogsbygd. En boplats och en hällkista från stenåldern har påträffats. 
Från järnåldern finns ett gravfält, stensättningar och en fornborg.

Lerdals kyrka
Tidigare kyrkobyggnad på platsen var sannolikt en träkyrka uppförd på medeltiden. Nuvarande stenkyrka byggdes i två etapper. Långhus med tresidigt kor uppfördes 1771–1772 och ett kyrktorn av trä byggdes till 1775. Kyrkans huvudingång går genom vapenhuset i tornets bottenvåning. Ännu en ingång finns på södra långsidan. I ett rum bakom korets östra vägg är sakristian inrymd. Ytterväggarna är belagda med spritputs. Långhusets tak är belagt med lertegel medan torntaket är belagt med kopparplåt. Kyrkorummet har ett högt tunnvalv av trä. Korgolvet är ett trappsteg högre än golvet i övriga kyrkorummet.

Kåtebol
Kåtebol är en by i Munkedals kommun i nordöstra Bohuslän som ligger i Sanne socken.

Bronsåldersröse i Sanne
I Kåtebol finns ett långröse. Det ligger på ett berg öster om landsvägen på en plats som benämns Kultarna. Långröset som vilar på bergets krön och är 20x10 meter och 1,2 meter högt. Området är idag igenväxt men från röset kan man genom träden skymta Sannesjön.

Rösen är en gravform som traditionellt dateras till bronsålder, 1800 f. Kr-500 f. Kr. De är i regel fria från jord med fyllning av stenar med en markerat välvd profil. Under den äldre bronsåldern begravdes den döde obränd. Man har därför i många rösen påträffat en kista i botten vilken ofta är uppförd av stenhällar. I denna har den döde vilat. Röset i Sanne har inte varit föremål för någon arkeologisk utgrävning så därför kan vi idag inte veta exakt vad som döljer sig under stenarna.

Sanne

Sannesjön
Kommunal badplats.

Sanne kyrka
Sanne kyrka ligger vackert belägen på en höjd ovanför Sandsjön. Kyrkan nämns först i skrift på 1390-talet i ”Biskop Eysteins Jordebog”. Den nuvarande kyrkan uppfördes 1847 efter ritningar av Johan Fredrik Åbom. Tvärs över vägen norr om kyrkan finns det enligt tradition en ”självspillningskyrkogård” och öster om kyrkotjärnet en kolerakyrkogård. Nedanför kyrkan ligger det gamla prästbostället, ”Prästebol”. Den ena manbyggnaden är från 1880-talet och det andra sannolikt från sekelskiftet 1800.

Käcke Påls Grotta
I Björnåsberget i Sanne socken ligger en grotta som går under namnet Käcke Påls ugn eller Käcke Påls omm. Grottan ligger vid den södra sluttningen av Björnåseberget och har bildats av ett antal nedrasade klippblock. Någon gång under 1880-talet skall en tjuv vid namn Käcke Pål ha hållit till i grottan. Käcke Pål hette egentligen Paul Olofsson och var född den 30 mars 1827. Enligt traditionen höll sig folk i allmänhet borta från grottan så länge Käcke Pål bodde där, han påstods nämligen vara beväpnad. Han gav sig ut på stöldräder och gäckade folk både i Sanne och i Färgelanda. Det finns många berättelser om Käcke Pål. Bland annat skall man vid skogsplantering vid Boterud i Färgelanda ha påträffat en nedgrävd samling silversaker i skogen. Dessa hade stulits i bygden under Käcke Påls tid och man trodde därför att han hade grävt ner dem och sedan glömt bort platsen. 

Käcke Pål lyckades under många år hålla sig undan lagen men han jagades länge av länsmän och fjärdingsmän. Slutligen åkte han fast och dömdes till ett långvarigt fängelsestraff på Karlskrona fästning där han även kom att sluta sina dagar.

Ulkeröd
Området vid Ulkeröd i Sanne socken är en välbevarad och vacker odlingsbygd med bebyggelse från 1800-talets slut fram till sekelskiftet. Ulkeröds gård består av två äldre, vackra hus. Det yngre är ett dubbelhus från 1893. I vinkel mot detta står det äldre huset, från sent 1700-tal. När det nya huset uppförts användes det gamla som smedja i köket, snickarbod i rummen och magasin på loftet. Tidigare hade köket jordgolv och putsade väggar på timmer. På andra sidan byvägen, som på gammalt sätt skär rakt genom gårdstomten, står en äldre ladugård från 1887. Den har en ”gång” längs långsidan mot vägen och rundade portöppningar.

Ulkeröds Gård
Mitt emellan Bohusläns bergiga kustlandskap och Dalslands djupa skogar ligger Sanne socken och Ulkeröds Gård. Ulkeröds Gård erbjuder besökaren avkoppling, naturupplevelser och jakt. Här finns bland annat hotell, restaurang och en gårdsbutik.

 

Kontaktinformation


Telefon: +46