({{search.Data.length}} resultat)
{{settings.Localization.Data.SearchResult.EmptySearchResultSuggestion}}
En del av
Blommande ramslök i en lövskog

Fotograf: NICLAS SILVERSTRAND

Avslutade projekt

Kinnekulle Outdoor

Kinnekulle har fantastiska förutsättning för friluftslivsaktiviteter vilket vi med detta projekt vill ta tillvara på och därmed fortsätta Kinnekulles utveckling till den destination inom detta område som berget innehar potential att vara. Denna utveckling har hållbarhet som fokus  och syftar inte främst till att locka fler besökare utan att de som kommer ska få enklare att hitta runt och uppleva så mycket som möjligt när de väl är här. Götene kommun påbörjade ungefär samtidigt en utredning för hållbar infrastruktur för turism och vi kommer sammanlänka våra insatser med den handlingsplanen för att tillsammans investera i Kinnekulles framtid. För att konkretisera så kommer projektet Kinnekulle Outdoor från 2020 fram till år 2022 att göra följande:

 • Inventera Kinnekulleleden och förbättra skyltningen samt skylta till avstickare såsom tågstationer, caféer och besöksmål
 • Se över möjligheten att separera vandring och cykling på vissa sträckor för en bättre upplevelse för båda målgrupper
 • Skapa en servicestation för MTB där man kan tvätta av cykeln samt göra enklare underhåll
 • Utveckla och genomföra två MTB-träffar med inspiration från framgångsrika Läckö Kajakträff
 • Ta fram koncept för att ge besökarna möjlighet att betala och stödja framtida ledunderhåll
 • Ta fram en ny karta för Kinnekulles Friluftsliv som underlättar för både vandrare och cyklister att ta sig runt.
 • Producera film och foto samt paketera reseförslag

Projektledare
Carolina Hellström
carolina.hellstrom@lackokinnekulle.se
0510-27 406

Online-bokningsbar besöksnäring i Destination Läckö-Kinnekulle

Projektet vänder sig till företag och föreningar som har turistiska produkter som går, eller skulle kunna gå, att boka men som idag inte finns tillgängliga digitalt. De företag projektet ser behovet hos är de som klassas på ”Sverige- och Norden- nivå” enligt Turistrådets kvalificeringsmodell, ”Sverige Norden-Världen” och då inte har tillgång till det stöd som Turistrådet Västsverige erbjuder. Inom besöksnäringen är det småföretagare och föreningar som står för det mesta av destinationens utbud och innehåll i form av till exempel båtturer, guidade natur- och kulturupplevelser, provsmakningar av olika slag, biljetter till evenemang med mera som ännu inte är online-bokningsbara. Det finns en efterfrågan från dessa aktörer att få vägledning och stöttning i att genomföra denna transformation. För att således få sin verksamhet och sina produkter att bli tillgängliga och synliga digitalt. 

Genom en digital produktutveckling för besöksnäringen och föreningslivet i Götene och Lidköpings kommuner vill projektet tillgängliggöra och samla det bokningsbara utbudet i destinationen på ett och samma ställe. Genom andra projekt såsom SNV-supporten har vi sett resultatet av besöksnäringens utveckling och digitala tillgänglighet. Projektet skulle skapa förutsättningar för besöksnäringen att utvecklas och digitaliseras, samla alla bokningsbara produkter på en samlingssida för enkel överblick för besökarna och därmed göra destinationens utbud tillgängligt på det sätt som kunderna idag efterfrågar.

Projektet blev godkänt i juni 2022 och kommer fram tills oktober 2023 att leverera följande:

 • En samlingssida med destinationens bokningsbara utbud
 • Kompetenshöjande insatser har genomförts (inspirationsföredrag och workshops)
 • Minst 15 aktörer har utvecklat sin online-bokning
 • Minst 60 online-bokningsbara produkter har utvecklats och finns tillgängliga i destinationen
 • Kommunikations- och marknadsföringsmaterial har tagits fram och publicerats digitalt

Läs mer och håll dig uppdaterad om projektet här

Projektledare
Paulina Kron 
paulina.kron@lackokinnekulle.se
0510-234 12

image401z.pngimagewa83q.png

 

 

SNV-Supporten

Om projektet
Syftet med projektet är få fler besöksnäringsföretag i Skaraborg att öka sin exportmognad för att kunna ingå i marknadsföringskampanjer mot internationella målgrupper. För att möta kundernas förväntningar på värdskap, digital närvaro, kvalité och hållbarhetsarbete kommer deltagande företag att erbjudas rådgivning, kompetensutveckling och nya nätverk. Genom fler nöjda besökare och ökad lönsamhet i företagen skapas förutsättningar för en fortsatt positiv tillväxt inom besöksnäringen i Skaraborg. Projektet är ett samarbetsprojekt tillsammans med Next Skövde och drivs i hela Skaraborg.

Projektledare
Carolina Hellström
carolina.hellstrom@lackokinnekulle.se
0510-27 406

 

Hållbar besöksnäring i Vänerskärgården med Kinnekulle

Vänerskärgården med Kinnekulle är namnet på det av Unesco utnämnda Biosfärområdet. Utnämningen erhölls av Götene, Lidköping och Mariestad tillsammans år 2010. Biosfärområden är modellområden för hållbar utveckling där hållbar besöksnäring naturligtvis är en viktig del. (Läs mer om Biosfär här: https://www.vastsverige.com/lackokinnekulle/produkter/biosfaromrade/?site=125)

Förutom att hållbarhetsarbete är en central del i Biosfärutnämningen är det också en ökande trend att besökare letar efter hållbara besöksmål, ofta med fokus på naturupplevelser. Under 2018 gjorde Destination Läckö-Kinnekulle tillsammans med Mariestad en förstudie för att undersöka intresset och möjligheterna för att utveckla detta mer, det arbetet är det som ligger till grund för och som också utgör syfte och mål för detta projekt. I arbetet så kommer man att ta utgångspunkt i de befintliga biosfärlederna för vandring och cykel och insatserna i projektet är inom följande områden:

 • Affärsutveckling (utveckla nav, ta fram reseförslag och marknadsföringsmaterial)
 • Kvalitetssäkring av lederna (inventera och ta fram serviceplan)
 • Turistväg (undersöka möjligheterna och ta fram information och marknadsföringsmaterial)
 • Kommunikation (Intern och extern kommunikationsplan tas fram)
 • Nätverk, samarbete och kunskap (för kunskap och information för företag och föreningar)

Projektet genomförs i samverkan med Biosfärkontoret samt Mariestads kommun. Biosfärkontoret är projektägare och det projektleds av Destination Läckö-Kinnekulle. Projektet startade upp i januari 2020 och kommer att pågå fram till och med september 2021.

Projektledare
Carolina Hellström
carolina.hellstrom@lackokinnekulle.se
0510-274 06

SMaRT- Sustainable Mobility Rural and urban Tourism

Projekt för att utveckla hållbart resande på landsbygden tillsammans med kommunerna Lidköping, Skara, Vara, Götene och Grästorp under ledning av Destination Läckö-Kinnekulle och i samverkan med Varbergs kommun och Hjörrings kommun i Danmark.

Syftet med projektet är att öka andelen hållbara resor. Projektmålet är att utveckla, förbättra och skapa enklare tillgång till miljövänliga transportalternativ för besökare. Projektet har som mål att identifiera åtgärder som stimulerar ett förändrat resebeteende. Baserat på resultaten från projektet ska åtgärder genomföras som leder till ett ökat hållbart resande.

De områden där projektet har som mål att identifiera lämpliga åtgärder:

 • Tydliga alternativa möjligheter för hållbarare resande.
 • Incitament att resa mer hållbart
 • Medvetenhet om och enkel tillgång till hållbara resealternativ
 • Hållbara affärsmodeller för resealternativ
 • Tillit bland allmänheten till de tillgängliga hållbara resealternativen

Besök SMaRTs webbsida för mer information om projektet!

Tf projektledare
Helena Torsell
helena.torsell@lackokinnekulle.se
0501–75 50 39

Läs mer här!

 

Epokresan – I geologins fotspår på Kinnekulle

Kort historik
Kinnekulle är ett starkt besöksmålskluster med bland annat såväl historiskt betydelsefulla platser som unik natur och inte minst konsthantverk. Men mängden olika besöksmål skapar också viss förvirring och det väl använda uttrycket ”att inte se skogen för alla träd” kommer väl till pass när besökaren inte förstår varför man ska besöka Kinnekulle för att informationen ger så spridda budskap. Genom en workshop med aktörer såväl som föreningar som är aktiva på Kinnekulle framkom en efterfrågan på en guide som samlar ihop de olika besöksmålen på berget i en guide med ett gemensamt tema. Med det i åtanke föddes projektidén som sedermera blev Epokresan – i geologins fotspår på Kinnekulle.

Om projektet
Ambitionen med projektet är att skapa en tematiserad rundresa vilket gör det enklare för besökaren att ta sig runt och upptäcka fler besöksmål på Kinnekulle, förenklingen gäller också de verksamma aktörerna på Kinnekulle när de ska rekommendera sina besökare vidare. I projektet kommer en rundresa att skapas på Kinnekulle utifrån 7 identifierade epoker som alla härrör till Kinnekulles unika geologi som är det som sammanför de olika besöksmålen. Besöksmålen synliggörs genom skyltning samt både en tryckt och en digital guide. Vidare så investeras i en utställning i tornrummen i Husaby kyrka (i samverkan med Götene Pastorat) samt kulturevenemang och guidningar. Projektet startades upp under försommaren 2017 och alla insatser avslutas under samma period 2020. 

Projektledare
Elin Sjöstedt
elin.sjostedt@lackokinnekulle.se
0510-200 78

Kållandsö 2.0 – Något för alla året runt

Kort historik
Kållandsö är Vänerns näst största ö, belägen drygt en mil utanför Lidköping. Ön ligger i vackra Ekens skärgård i södra Vänern som totalt består av cirka 120 öar. Ön är rik på vacker natur, kultur och historia. Det finns flera restauranger och caféer samt gästhamnar och boenden samt aktiviteter men mycket är småskaligt med tanke på de möjligheter som finns och företag som därmed skulle kunna finnas. Många besökare kommer till Kållandsö för att besöka Läckö Slott som är ett stort besöksmål men Destination Läckö-Kinnekulle AB har tillsammans med aktörer på ön ambitionen att fler ska upptäcka mer av det som finns på ön och därmed stanna kvar längre.

Om projektet
Projektansökan tar sin utgångspunkt i affärsutveckling och knyter an till ett tidigare Leaderprojekt på ön, därav namnet Kållandsö 2.0. Då skapades den grund inom besöksnäring som man nu vill bygga vidare på. Innehållet i ansökan är format efter aktörer på Kållandsö som utgått dels ifrån sin egen men också besökares efterfrågan. Arbetet med projektet kommer att startas upp under hösten 2017 och förutom nätverksträffar och kompetensutveckling ingår att skapa en ordentlig guide för ön som även ska finnas som en digital lösning tillsammans med en karta som förutom vandrings- och cykelleder också märket ut leder för kajak och långfärdsskridsko. Nämnda led för kajak och långfärdsskridsko kommer att skapas i projektet tillsammans med förbättringar och sammanlänkande av befintliga cykelleder. De befintliga vandringslederna ska också kompletteras med skyltning som berättar om historiska händelser kopplade till platserna för att ge ytterligare värde samt med skattjakter för barn för att tilltala en ytterligare målgrupp. Projektet ska också utreda möjligheten att utveckla fisketurismen på ön. Slutligen kommer evenemang med koppling till cykling och kajak skapas samtidigt som Skärgårdsfesten ska fortsätta vidareutvecklas. Projektet startade 2017 och avslutades 2020 med mycket lyckat resultat. 

Klicka här för att komma till EU-kommissionens webbplats för jordbruk och landsbygdsutveckling: https://ec.europa.eu/agriculture/index_sv

Projektledare
Carolina Hellström
carolina.hellstrom@lackokinnekulle.se
0510-274 06