({{search.Data.length}} resultat)
{{settings.Localization.Data.SearchResult.EmptySearchResultSuggestion}}
En del av

HÄRSKOGEN - FLODASPÅRET, 10 km
Lerum

Härlig vandringsled på 10 km

I Lerums kommun finns miltals med härliga skogspromenader längs etablerade vandringsleder och naturliga skogsstigar. Härskogen-Flodaspåret är en lättvandrad led.

Flodaleden 10 km

Härskogsområdet är en del av den gröna kil som startar i Delsjöområdet och är av riksdagen klassat som Riksintresse för friluftsliv.

Leden startar vid Härskogens parkeringsplats eller vid Berghultskolan i Floda. (Beskrivningen utgår ifrån start vid Härskogen.(1)

Leden är delvis lättgången utmed mindre grusvägar och utmed några skogsvägar. Skogsstigarna är till största delen jämna och lätta att vandra. Två höjdpartier passeras som bland annat ger fin utsikt över landskapet.

Första delen av leden är grusad och lättgången. Tåskogatjärn (2) som passeras är en typisk skogstjärn. Vid resterna av torpet Hägnan (3) viker leden österut mot Lilla Härsjön. På norra sidan av Lilla Härsjön passerar leden Härsjönäs (4) och Skogatorp (5). Sedan blir det några 100 m på grusväg norrut innan leden åter viker av österut (6,7). Ledstigen letar sig uppför (8), passerar en kraftledning och följer sedan nästa kraftledning norrut mot en fin rastplats med utsikt över Porstjärn (9, 10, 11). Sedan bär det av nedför mot Porstjärns myrkanter. Man passerar en gammal vinterväg (12). Strax innan man når den lilla byn Grönhult kan en avstickare till betesmarken vid Stensjöås (13) vara intressant. Efter Grönhult (14) blir en stunds vandring på grusväg. Strax innan man återigen ser kraftledningarna viker leden av från vägen in mot den gamla torpplatsen Skärbäck. (15).

Leden följer nu en liten stig och man passerar torpet Fåglemosse (16).

Snart letar sig leden ut mot kraftledningsgatan och den privata travbanan (17) som leden följer några 100 m. Sedan blir det skogsstig ända till Floda. Vissa delar av detta ledavsnitt kan vid regniga perioder vara blöta. Cirka 1 km innan man når fram till Berghultskolan kommer leden ut på den gamla Högsboholmsvägen (18). Vid Berghultskolan har leden sin slutpunkt eller startplats.

1. Härskogen

Härskogen är ett mycket gammalt gårdsområde. Resterna av själva gården finns norr om den friluftsgård som finns där idag. Friluftsgården byggdes på 1930-talet och var ett omtyckt utflyktsmål för göteborgare. På senare år har gården haft olika användningsområden.

På södra sidan av parkeringen finns Lerums SOKs klubbstuga.

2. Torp

Som en del av gården Härskogen fanns några torp i området mellan Härsjöarna.

Det som syns idag är bland annat resterna av en jordkällare och flera stenrösen.

3. Tåskogen och Tåskogatjärn.

Tjärnen är en typisk skogstjärn där du kan se knipa och gräsand. På andra sidan tjärnen finns gården Tåskogen som är byggnader från 1910-talet. Idag används det som fritidsboende.

4. Hägnan

Hägnan var ursprungligen ett torpställe men kom att bli bostad för en köpman en bit in på 1900-talet. Ägaren flyttade hit ett trevåningshus. Huset brann ner i början av 1940-talet.

5. Lilla Härsjön och Härsjönäs

I Lilla Härsjön hittar de vanliga insjöfiskarna och du kan höra storlommens ödsliga läte. Vid sjöns utlopp finns en regleringslucka. Utloppsbäcken är stensatt så någon form av vattenverksamhet har sannolikt funnits här. Sjön ingår i Stora Härsjöns fiskevårdsområde.

Härsjönäs är en gård som byggdes upp under första halvan av 1800-talet. Själva huset byggdes på 1840-talet.  De som bodde här kring år 1900 ägnade sig åt trähusfabrikation. I början på 1900-talet hyrde man ut del av huset för skolverksamhet. Under andra halvan 1900-talet övergick gården till att vara föreningsgård. Den drivs idag av Friluftsfrämjandet.

Här finns möjligheter till bad och vid stranden finns ett vindskydd som ägs av Friluftsfrämjandet.

6. Skogatorp

Det var ett torp under Hede säteri. Det brann ned 1939.

7. Bäckmans backstuga

En backstuga var det enklaste boendet under ett säteri eller herrgård. De sista boende här livnärde sig som skomakare.

8. Lompes backstuga Västra Sturveås

Man kan se resterna av gårdens öppna ytor. Den har anor tillbaka till 1600-talet.

9.  Kraftledningar

Leden passerar flera kraftledningar och leden går på en sträcka parallellt med tre kraftledningar.

Svenska Kraftnät är ett statligt affärsverk med uppgift att ansvara för Sveriges stamnät för elkraft. Man har också i uppdrag att utveckla stamnätet för att ge samhället säker och miljövänlig elförsörjning. Den senaste kraftledningen i området kom till för att förstärka elförsörjningen i Göteborgsområdet.

10. Utsikt

Precis innan leden viker av från sista kraftledningsgatan har man mycket fin utsikt över Porstjärn. Det blir en fin rastplats och har man tur kan man få se områdets älgar passera över myrarna i strandkanten.

11. Porstjärn

Sjön omges av mycket myrmarker som ger sjön dess karaktär.

12. Vinterväg
Leden passerar en gammal vinterväg. Vintervägar användes förr i tiden för att vintertid transportera tunga material, ofta timmer, med häst och släde. Vintervägar följde för det mesta myrar och sjöar. De syns fortfarande i skogen och på myrar som en några meter bred ”gräsgata”

13. Skallsjö socken

Skallsjö socken med Floda dominerades från 1600-talet helt av de tre stora säterierna (herrgårdarna) Floda - Högsboholm, Nääs och Öijared. Nästan alla bönder var arrendebönder under säterierna. Med ökad folkmängd under 1700- och 1800-talet tillkom också ett stor antal mindre torp och backstugor.

14. Stensjöås

Har man tid kan en avstickare till betesmarkerna vid Stensjöås var intressant. Här kan man bland annat hitta Jungfrulin, Svinrot, Rödnäva och liten Fetknopp.

I området finns också rester efter torpet Stensjöhall som också kallades Patrikes torp.

Sluttningen mot Stensjön sköts av Naturskyddsföreningen.

15. Grönhult

På platsen byggdes torp och backstuga vid 1800-talets slut. Idag är det en liten by med flera hus.

16. Skärbäck

Torpet byggdes på 1830-talet och tidvis bodde här 20 personer. Förutom att bruka jorden livnärde man sig på skomakeri. Omkring 1900 flyttade man från torpet.

17. Foglemosse

Torpet kom till på 1840-talet och beboddes till 1880-talets slut. Runt torpet fanns lite äng vars skörd drygades ut med myrslåtter för att maten skulle räcka till djuren.

18. Travbanan

Utmed de tre kraftledningarna finns en privat anlagd rak travbana.

19. Gamla Högsboholmsvägen

På en sträcka av knappt 100 m går leden på den gamla Högsboholmsvägen. Vägen användes till slutet av 1800-talet bland annat som postväg för häst och vagn till Borås.

20. Berghultskolan

 

Kollektivtrafik: Härskogen har ingen kollektivtrafik. Förbi Berghultskolan i Floda har Västtrafik busstrafik (nr 531).  

 Allemansrätt

Allemansrätten är en unik möjlighet för oss alla att röra oss fritt i naturen. Men vi behöver också ta ansvar för djur- och växtliv och visa hänsyn mot markägare och andra besökare.

Tänk på att inte störa eller förstöra.

  • Elda bara på de iordningställda eldplatserna. När det är torrt kan det vara eldningsförbud.
  • Det är tillåtet att cykla men cyklandet får inte skada naturen. Cykla inte när det är blött i markerna.
  • Ta med ditt skräp hem. Att skräpa ned är förbjudet.
  • Du får inte bryta grenar från levande träd och buskar.
  • Motorfordon är enligt lag förbjudet att köra i naturen.
  • Undvik att vara i naturen första älgjaktsveckan i oktober.
  • För fiske måste du ha giltigt fiskekort.

 

Källor: Material från Lerums kommun, Skallsjö hembygdsförening, Lerums bygdegille, boende och markägare utefter leden.

Sammanställt av Olle Adolfsson, Lerums SOK

Foton: Olle Adolfsson

Kontaktinformation


Telefon: +46