({{search.Data.length}} resultat)
{{settings.Localization.Data.SearchResult.EmptySearchResultSuggestion}}
En del av

Sotenäs Symbioscentrum
Kungshamn

Där det mänskliga mötet utgör grunden för omställningen till en cirkulär ekonomi

Industriell- och social symbios ger både sociala, miljömässiga och ekonomiska vinster, därför har Sotenäs kommun valt att satsa på detta.

Cirkulär ekonomi genom industriell och social symbios

Sotenäs Symbioscentrum är en aktiv mötesplats och ett kunskapscenter som genom industriell och social symbios skapar förutsättningar för nya gröna arbetstillfällen och ett mer resurseffektivt och hållbart samhälle.

Projektsamarbete både inom och utanför Sveriges gränser är en viktig del i arbetet för att genom samverkan utveckla och driva innovativa frågor inom näringsliv, samhälle, forskning, organisationer och föreningsliv.

”Sotenäs Symbioscentrum ska vara en ledande aktör inom maritim utveckling. Vi är ett innovativt nav i en miljö där det mänskliga mötet utgör grunden för omställningen till en cirkulär ekonomi. Med havet som utgångspunkt stärker vi det befintliga näringslivet och skapar möjligheter för nya miljöfrämjande affärsverksamheter.”

Att satsa på cirkulär ekonomi och gröna affärsmodeller genererar vinster för både företag, samhälle och miljö. Det finns flera sätt att bli mer cirkulär. Ett sätt är att öka resurseffektiviteten genom att både se och definiera allt avfall som resurser. Exempel på detta är att öka användningen av återvunna råvaror, utveckla affärsmodeller till att erbjuda tjänster istället för produkter, tillämpa cirkulär produktdesign med minskad resursåtgång eller ökad livslängd och användningsgrad, smartare resurshantering och effektivare energianvändning.

Industriell och social symbios är en strategi för att stärka lokal samverkan och nå win-win situationer. I en industriell symbios blir den enes avfall eller restprodukt en annans råvara. Genom att företag och andra organisationer samarbetar blir hela systemet effektivare än om var och en optimerar sin egen verksamhet. I en social symbios är fokus istället på mänskliga resurser, men på samma sätt blir nyttan större genom samarbete. Exempelvis kan företags kompetensbehov kartläggas, och utifrån behov relevanta utbildningar skapas att människor kan utbildas till attraktiva yrken. Det handlar även om att stärka relationer och samarbeten - för det är människor som får den industriella symbiosen att fungera och vidareutvecklas.

Stärkt lokal samverkan - en väg till ökad lönsamhet

Att satsa på cirkulär ekonomi samt industriell och social symbios genererar vinster för både företag, miljö och samhälle. De flesta företag är redan idag duktiga på att hantera sina resurser effektivt inom företaget. Men för att klara dagens och framtida resursutmaningar behöver vi dock se utanför det enskilda företagets produkter och processer. Ett sådant arbete stärks genom en bättre samverkan mellan företag och andra organisationer– genom värdekedjor och mellan branscher.

Ett exempel är att fiskrens kan användas som råvara till fodertillverkning eller senare i avfallstrappan när kvalitén på det organiska materialet är lägre, som en resurs till en biogasanläggning. Den befintliga industriella symbiosen i Sotenäs visualiseras av symbioskartan i bilden nedan. Den visar hur fysiska flöden utbyts mellan olika företag och organisationer. Vissa av verksamheterna är fysiskt placerade nära varandra, medan andra ligger längre ifrån varandra men har ändå ett gemensamt värde i att samverka.

För mer information om Sotenäs Symbioscentrum, och industriell och social symbios: Symbiosutveckling - Symbioscentrum

Besök oss

I december 2015 invigdes Sotenäs Symbioscentrum som sedan dess är navet för kommunens arbete med industriell och social symbios.

Kommunens symbiosutvecklare driver även utvecklingsarbetet på Sotenäs Marina Återviningscentral (Marin återvinningscentral - Symbioscentrum). Besökare brukar uppskatta att kombinera besöket på Symbioscentrum med ett besök på Sotenäs Marina Återvinningscentral. 

Vi delar gärna med oss av vår resa inom industriell och social symbios, hur verksamheten startats upp och utvecklats, hur symbiosutveckling faciliterad, hur företag i Sotenäs samverkar för att bli mer resurseffektiva och mycket annat.

Välkomna!

”Vi besökte inte Rena hav eller Smögenlax eller Klevs gård vid detta tillfälle, det hade varit kul men fanns inte tid. Inget mot arrangörerna men presentationen av Sotenäs Symbios gjorde oss nyfikna på att se allt!”, Innovatum Science Park den 7 sept 2022

”Personligt, trevligt och kunnigt bemötande. Inspirerande att man vågar satsa.”, Business Region Göteborg den 18 nov 2022

”Sotenäs är en kommun som har kommit väldigt långt i vad den kommunala verksamheten kan stärka näringslivet med och bidra till näringslivsutvecklingen/den kommunala utvecklingen. Och med facit i hand, ca 6 månader efter vårt besök hos er, så har vi fått saker att börja hända på riktigt i de kommuner som var med!”, Energikontoret Östergötland

”Tack för presentationen och att vi fick besöka er. Det var väldigt givande att vara på plats och höra om hur ni har jobbat för att gå från ”servettskiss” till framgångsrik industriell symbios. Och er reflektion om avfall – att det är ”resurser vi inte vet vad vi ska göra med än – är någonting som vi har tagit till oss.”, Cindy, Polarbröd

Information om studiebesöket

Under ett besök kommer ni att få träffa några av Symbiosutvecklarna. Ni kommer att få höra om Sotenäs Symbioscentrum historia, vad som varit framgångsfaktorerna, inspirerande exempel på hur företag och organisationer kan arbeta med industriell och social symbios, samt om några pågående och avslutade utvecklingsprojekt. Utöver detta får ni såklart svar på era frågor och vi anpassar presentationen alltid till ert intresse och agenda – vi delar gärna lärdomar och erfarenheter.

Behöver uppkomna problem enbart vara ett problem eller kan utmaningar vara framdriften till utveckling?

  • Studiebesöket lämpar sig för (Målgrupp): Offentlig sektor, företag, organisationer med ett hållbarhetstänk
  • Rekommenderad tid för besöket: Vanligtvis 1-3h
  • Rekommenderat paket: Kombineras lämpligen med Sotenäs Marina Återvinningscentral och/eller ett företagsbesök

Kostnad och bokning

För bokning och information om priser, se under ”Bokning”     

Önskar du mer information om Hållbar kunskapsturism, se ”Om Hållbar kunskapsturism”.

Kontaktinformation

Sotenäs Symbioscentrum

Hallindenvägen 17

456 80 Kungshamn


Telefon: +46 523 66 40 00


E-post: info@sotenas.se

Hemsida: symbioscentrum.se/