({{search.Data.length}} resultat)
{{settings.Localization.Data.SearchResult.EmptySearchResultSuggestion}}
En del av

Fotograf: JanOlof Karlsson

Kynnefjäll
Hedekas

Naturreservat

Skog och sjö Kynnefjäll är ett platåområde som begränsas av Bullaresjöarnas sänka i väster och Örekilsälvens dalgång i öster. Den mycket jordfattiga platån genombryts av parallella sprickdalar med vattendrag och på många ställen långsmala sjöar.

 

Skogsallmänningen utgör ett viktigt dokument över Bohusläns skogshistorik. En lång skogshistoria Under 1700- och 1800-talen var Kynnefjäll ett nästan skoglöst land, som starkt präglades av bete och svedjebruk och där ljunghedar, myrar och hällmarker utgjorde ett dominerande inslag. Under slutet av 1800-talet och början av 1900-talet upphörde hävden successivt och markerna beskogades genom självsådd eller plantering. Skogens ålder varierar mellan 70-80 år. Det botaniska intresset ligger framför allt i förekomsten av mossor, lavar och svampar. Fåglar som annars missgynnas av det moderna skogsbruket kan man se här, t.ex. skogshöns, fiskgjuse, gråspett och nötkråka. Området ingår i EU’s ekologiska nätverk av skyddade områden, Natura 2000. Föreskrifter för allmänheten Det inte är tillåtet att - göra upp eld annat än på av förvaltaren anvisad plats, - framföra motordrivet fordon, - färdas med båt, kanot eller motsvarande i andra än av förvaltaren anvisade sjöar, - tälta annat än på av förvaltaren anvisad plats, - gräva upp växter samt insamla mossor och lavar. Naturvårdsförvaltare: Västkuststiftelsen

 

Flera av lederna på Kynnefjäll utgår från Kasebo en bit norr om Hedekas.
Du har möjlighet att ansluta till Bohusleden.

Vandringsleder på Kynnefjäll.

Kontaktinformation

Munkedals Turistinformation


Telefon: +46 52418000


E-post: turistinfo@munkedal.se