({{search.Data.length}} resultat)
{{settings.Localization.Data.SearchResult.EmptySearchResultSuggestion}}
En del av
Närbild på kugge i Dalslandskanal.

Fotograf: Jonas Ingman

Säkerhet Längs kanalen

För din säkerhet finns  det några föreskrifter vi ber dig att hålla dig till. Vi har listat dem nedan tillsammans med en kort lista med platser längs kanalen där du behöver hålla extra uppsikt.

MAXMÅTT FÖR BÅTAR
Maxlängd för båt: 22.75 m
Maxbredd: 4.05 m
Maxdjup: 1.8 m

Regler & föreskrifter på Dalslands kanal

Flytväst vid slussning

Vi har som krav att alla barn och alla kanotister bär flytväst. Det är något vi inte gör avkall på. Men vi ber alla att använda flytväst under slussning. Ramlar du i vattnet finns risk för att du sugs ner av strömmande vatten i slussen.

Öppen eld och rökning i eller vid slussar är absolut förbjudet

Vid slussning är det, av säkerhetsskäl, inte tillåtet med öppen eld ombord. Det betyder bl.a. att rökning inte är tillåten i slussen. Matlagning får du också vänta med tills du avslutat slussningen.

Bada inte vid sluss eller bro

Ta gärna ett dopp, men för din egen skull är det inte tillåtet att bada närmare än 50 meter från slussar och broar. Det uppstår farlig strömbildning när en slusskammare töms eller fylls vilket kan vara ödesdigert för badare och broarna är rörliga.

Hastighetsgräns

I kanalens konstruerade leder är den högsta tillåtna hastighet tre knop.
I sjöarna och övriga delar av kanalen gäller den hastighetsbegränsning som framgår av sjökortet för farled 956 (Dalslands kanal). Tänk på att alltid anpassa hastigheten och att visa hänsyn till boende, medtrafikanter och djurlivet.

 

Strömmande vatten i farleder

Oftast har du som trafikant inga problem med naturligt strömmande vattnen. Dock vill vi göra dig uppmärksam på att det finns några platser där det vid enstaka tillfällen vattnet är strömmande i sådan omfattning att det krävs extra uppmärksamhet och försiktighet.

Håverud

Norr Håveruds slusstation dvs. ovanför övre slussen finns ett vattenintag till Håveruds kraftstation, bakom en gångbro. Vid enstaka tillfällen kan vattnet vara strömmande. Informationstavla om strömmande vatten finns uppsatt vid bron. Länsa är utlagd. Vid upp- eller nedgång, håll jämn fart i farledens mitt.

Norr Buteruds sluss - Vid länsan

Vid Norr Buteruds sluss finns en länsa utlagd. Här är vattnet alltid strömmande – i mer eller mindre utsträckning. Vid enstaka tillfällen är vattnet strömmande i sådan omfattning att det krävs extra uppmärksamhet. För båtar/kanoter på uppgång lämnar slussvakten i Buterud information. För båtar på nedgång meddelar slussvakten i Mustadfors information om särskild försiktighet. Observera att det inte finns någon varningsskylt uppsatt.

Lennartsfors

Vid gästhamnen, norr om Lennartsfors slusstation, delar sig farleden - den s.k. ”bergkanalen” - och vattenintaget till kraftstationen. Här är vattnet alltid strömmande i mer eller mindre utsträckning. Länsa finns utlagd. Informationstavla om strömmande vatten finns också uppsatt. Generellt gäller att man, förbi länsan, håller så långt till babord som möjligt.

Töcksfors

Vid inloppet, norr om nedre slussen, finns två stenpelare på farledens östra sida. Här delas farleden och inloppet till kraftstationen. Vid enstaka tillfällen är vattnet strömmande i sådan omfattning att det krävs extra uppmärksamhet. Slussvakten ger anvisning om sådana situationer. Länsa och informationstavla saknas.

 

Om olyckan är framme

Alla båtar som trafikerar Dalslands kanal är skyldiga att ha en gällande båtansvarsförsäkring. Skepparen/redaren/ägaren ansvarar för att sådan finns (se ”Allmänna bestämmelser” på kanalbolagets hemsida och på slusskvittot).

Som tur är sker skador mellan båtar eller mellan båt och kanalanläggning mycket sällan. Skulle dock en skada uppstå och det är en skada med annan medtrafikant skall denna situation hanteras utan kanalbolagets inblandning.

Skulle du råka ut för en skada och hävda skadeståndsanspråk mot kanalbolaget – vilket kommer att regleras genom försäkringsbolag – måste du omgående kontakta närmaste slussvakt som hjälper dig vidare. Båtägaren ska därefter skicka skaderapport till Dalslands kanal AB:s tekniske chef.

Trafikföreskrifter & allmänna villkor hittar du här