({{search.Data.length}} resultat)
{{settings.Localization.Data.SearchResult.EmptySearchResultSuggestion}}
En del av
en stig i skogen med vitsippor bredvid.

Fotograf: Falköpings kommun

Naturreservat på Mösseberg

På Mösseberg finns flera naturreservat med varierad och dramatisk natur så som storslagna bergsbranter, sprickdalar, kärr, alvarmarker och backar med ädellövskog. Här finns också en härlig flora av vackra blommor och växter.

Gröna mad

Reservatet består av ett skogs- och våtmark med varierande och vacker natur. I anslutning till fågeltornet i Gröna mad finns en fin fuktäng där det växer ängsnycklar. Från Burmastigen går en kort spångad led ut till ett fågeltorn. Det finns också grillplats och vindskydd i reservatet. Området nås antingen via de stigar och spår som utgår från Motionscentralen, i första hand Burmastigen och Hundspåret eller från bilvägen mellan Bredablick och Vilske-Kleva.

Fotograf: Falköpings kommun

Bestorp

Bestorps naturreservat är beläget på Mössebergs sydsluttning och omfattar även en del av platån. I reservatet finns en mycket rik flora med många sällsynta arter. Detta beror till stor del på den kalkrika berggrunden och att området har skötts genom bete och slåtter under lång tid. På sluttningarna hittar du fågelbär, lönn, ek, ask och alm. I backana växer blåsippa, ormbär och sällsynta arter som trolldruva, hässleklocka och underviol. Här finns också ett rikt fågelliv med flera ovanliga arter som till expempel Stenknäck och Rosenfink.

Fotograf: Falköpings kommun

Vråhålan

Vråhålan utgörs av en kilformad sprickdal. I området finns ädellövskog, svårgenomträngliga sumpskogar, kärr, dramatiska klippväggar, djupa bergsklyftor och inte minst en vidunderlig utsikt. Uppe på Mössebergs platå finns en välkänd utsiktsplats varifrån stora delar av södra Falbygden kan ses. I övrigt är områdets terräng svårframkomlig. 

Fotograf: Sebastian Streith

Healedet

Healedet ligger väster om Mösseberg på kalkstensplatån. Terrängen är flack och området är på gränsen till alvarmark som i Sverige bara finns på Gotland, Öland och de västgötska platåbergen.  

Healedet är en av de mest värdefulla hagmarkerna av alvartyp på de västgötska platåbergen. Floran är artrik med bland annat växter som brudbröd, blodnäva, krissla, ängshavre och gullviva. Två fornlämningar finns inom området. Den norra utgörs av en stensättning och rester av en domarring och den södra av ett gravfält som består av ett 15-tal fornlämningar, bland annat en domarring och flera stensättningar.

Naturreservatet är lättillgängligt. Området är stängslat och det kan gå betesdjur där men en färist finns uppsatt. En parkeringsplats finns i anslutning till området. 

Fotograf: Falköpings kommun

Mössebergs östsluttning

I Mössebergs branter finns en ädellövskog rik på arter som är typiska för Västergötlands platåberg. Naturreservatet består bland annat av ask, alm, lönn, lind och ek. Du kan även se hassel, måbär och skogstry i området. På våren blommar vackra blåsippor och vitsippor. Arten guckusko som är en orkidé kan du också hitta i området. Flera leder, stigar och utsiktsplatser går genom reservatet.

Fotograf: Falköpings kommun

Jättenekärret

Särskilt intressant i Jättenekärren är den stora förekomsten av sumpnycklar. Denna är av en typ med fläckiga blad som förekommer på några få ställen i extremrikkärr i Västergötland. Övriga växter som du kan se i kärret är majviva, slankstarr, flugblomster, skogsnycklar och kärrknipprot.
 
Reservatets syfte är främst naturvetenskapliga. För att underlätta för allmänheten att besöka området och bedriva naturstudier finns en mindre stig. En parkeringsplats för maximalt fem personbilar finns söder om reservatet utmed vägen mot Hallan.
 

Mer information

Du kan läsa mer om naturreservaten på kommunens webbplats.

Digital friluftskarta

Fotograf: Sebastian Streith

Var rädd om naturen 

Tack vare allemansrätten kan vem som helst njuta av allt det vackra. Det ger oss en härlig frihet – men också ett stort ansvar. När du vandrar i naturen behöver du tänka på att visa hänsyn – både till natur, djur och markägare. 

Tips på vägen: 

  • På våren vaknar naturen till liv och ungar föds. Hålla hunden under extra stor uppsikt, i de allra flesta fall innebär det att hunden ska hållas i koppel.
  • Ta med dig ditt skräp och matrester hem.
  • Tänk på brandrisken. Elda endast på iordninggjorda eldplatser.
  • Skyddade områden kan ha särskilda regler för exempelvis grillning, information om dessa regler hittar du på Länsstyrelsens webbsida eller naturvardsverket.se
  • Det är förbjudet att bryta kvistar och grenar från levande träd.
  • Visa respekt mot de som bor på platsen du befinner dig, undvika att gå för nära bostadshus.
Läs mer om allemansrätten på: naturvardsverket.se