({{search.Data.length}} resultat)
{{settings.Localization.Data.SearchResult.EmptySearchResultSuggestion}}
En del av
  • Hjo /
  • Grebbans Kvarn

Fotograf: Hjo Turistbyrå

Grebbans Kvarn

Hjoån har haft stor betydelse för staden Hjo och bygdens utveckling på många sätt. Kanske är ån orsak till att staden ligger där den ligger. Vi vet att fallen och forsarna i Hjoån sedan medeltiden har utnyttjats till att driva kvarnar och andra verk. En av dessa kvarnar var Grebbans Kvarn.

 

Hur länge har Grebbans Kvarn funnits?

Grebbans Kvarn är en av de äldsta bevarade kvarnbyggnaderna utmed Hjoån - från 1902. Själva kvarnplatsen i sig är ännu äldre. Den fanns redan på sent 1600-tal, då den hette "Såg Qvarn", vilket man kan se på Hjos stadskarta från 1696.

På en senare karta från 1884 (en skifteskarta) kan man vid kvarnplatsen se en liten damm (väster om där kvarnen ligger idag) och en smal byggnad på norra sidan av ån, och vid den väg över ån (som har samma läge som idag) låg ytterligare en mycket liten byggnad. Även en kvarn och såg fanns utmärkta på kartan.

 

Kvarnen idag 

1995 renoverades Grebbans Kvarn och 2006 restaurerades den till sin forna glans. 

Kvarnmiljöns och platsens mycket höga kulturhistoriska värde har dock bidragit till att man varsamt bevarat miljön och byggnaden med så få ingrepp som möjligt, vilket gör att du fortfarande kring kvarnen kan se synliga grunder efter bland annat ladugård och bostadshus från tidigare århundraden. 

 

I närheten av kvarnen 

150 meter nedanför Grebbans Kvarn fanns på slutet av 1800-talet en plats för barkstamp. Här fanns även på den tiden ett hus, vilket man kan se på kartan från 1884. Huset finns inte kvarn, men kartan visar ändå att landskapet i stort är det samma. Nutidens form på ån och holmen vid den här platsen, och den väg som går ner till platsen från kvarnen, stämmer fortfarande idag väl överens med kartan från 1884. 

Vad är en kvarn?

En kvarn kan dels vara en maskin för malning av organiskt eller oorganiskt material till mindre kornstorlek men också vara en byggnad där sådan malning utförs.

 

Stigar och leder

Flera stigar och gångstråk finns i anslutning till kvarnen och naturreservatet. Den största stigen är utgörs av en mindre väg och används enbart som promenadstråk och cykelled.

Mer information om leder i anslutning till naturreservatet hittar du här: 

 

Fotograf: Hjo Turistbyrå

 

Boka Grebbans Kvarn 

Grebbans kvarn bokas och sköts av Grebbans Kvarns Intresseförening.

 

Fågelliv i dalgången 

Av vadare häckar drillsnäppa vid dammen ovan Grebbans Kvarn. Den ovanliga och rödlistade mindre hackspetten har setts under bästa häckningstid utmed ån, vilket tyder på att den häckar i området. Staren, som blir allt mer sällsynt, häckar både i holk och i träd nära Hammarns gård.

 

Flora i dalgången 

Omgivningen är ganska ljusöppen, vilket bidrager till att den yppiga högörtvegetationen blommar rikligt. Här växer exempelvis rallarros, brännässla, tomtskräppa, älggräs, trädgårdsnattviol, pestskråp och besksöta. Ett par fina askar finns strax norr om kvarnen nära stigarna.

 

Fotograf: Visit Hjo