({{search.Data.length}} resultat)
{{settings.Localization.Data.SearchResult.EmptySearchResultSuggestion}}
En del av
  • Hjo /
  • Naturreservatet Hjoåns Dalgång
En kille med blå jacka och kvinna i orange jacka går på en stig vid en gammal tegelbyggnad.

Fotograf: Rebecca Martyn / Visit Hjo

Naturreservatet Hjoåns Dalgång

  • Visit Hjo, Hjo turistinformation
  • Källa: Naturreservatet Hjoåns Dalgång

Naturreservatet är en grön oas mitt i staden, som bjuder på härliga naturupplevelser året om. Följ gärna naturstigen längs ån ån, ända från Hjo hamn upp till den lilla sjön Mullsjön strax väster om Hjo. Ett lummigt och grönt slingrande stråk som bjuder på en historisk vandring, fantastisk vild natur och ett rikt fågelliv - mitt i staden.

 

DIGITAL KARTA

 

Snabbfakta

Naturreservatet bildat: 2001
Sträcka: cirka 4 km, från Hjo hamn till Stämmorna, Mullsjön
Vandringsled: JA, markerad lätt naturstig längs ån
Mat längs vägen: JA, restaurang Stampens Kvarn 
WC - torrdass: vid Stämmorna, Mullsjön
Öppet: året om 
Naturvårdsförvaltare: Hjo kommun
Skyddat område: ingår i EU:s ekologiska nätverk av skyddade områden, Natura 2000.

 

Kort om Hjoåns dalgång

I närmare tusen år har Hjoån och dess dalgång spelat en viktig roll för stadens utveckling. Först som ankringsplats och hamn, senare för den tidiga industrin och i dag som naturreservat och rekreationsområde med lättvandrade stigar. En vandring utmed Hjoån är därför också en vandring i Hjos historia.

Idag är dalgången ett vackert och lummigt stråk. Så har det inte alltid varit. Hjoåns dalgång har skiftat utseende under seklen som gått. Under flera hundra år betades markerna utanför stadens hank och stör av kreatur ända ned till ån. Dalgången var då ett öppet landskap helt annorlunda än idag. De små kvarnarna och smedjorna vid ån växte så småningom till industrier och med dom växte behovet av kraft, vilket ledde till en utbyggnad av ett antal dammar runt sekelskiftet 1900.

När kvarnarna, stamparna, industrierna och därmed också dammarna förlorat sin betydelse förändrades landskapet återigen. Byggnaderna försvann, dammarna rasade och dalgången började sakta att växa igen och anta det utseende den har idag.

Längs med naturstigen vid ån finns skyltar där du kan läsa mer om dalgångens historia och bildandet av den tidiga industrin, de gamla kvarnarna och dammarna. 

Grebbans Kvarn

Grebbans Kvarn är en av de äldsta bevarade kvarnbyggnaderna utmed Hjoån - från 1902. Själva kvarnplatsen i sig är ännu äldre. Den fanns redan på sent 1600-tal, då den hette "Såg Qvarn", vilket man kan se på Hjos stadskarta från 1696.

Läs mer om Grebbans Kvarn här >>

Fotograf: Rebecca Martyn / Visit Hjo


Dalgångens växtliv

På vissa ställen är dalgången brant och kan upplevas som orörd natur, på andra rinner ån genom områden där spåren av människan är tydliga. Vegetationen varierar beroende på avståndet från ån. Vid åstranden och de låglänta och ibland översvämmade områdena närmast ån finns en frodig vegetation. Trädskiktet utgörs av lönn, och ibland fågelbärsträd. Åstranden kantas av videört, svärdslilja, kabbeleka och andra arter som trivs med fötterna i vatten. I sluttningarna följer en del av strändernas arter med uppåt. Inslaget av ek, asp, rönn och hassel ökar. Högst upp kan på öppna ytor förekomma en hel del arter som är vanliga i ängs- och hagmarker. 

På våren täcks Hjoåns dalgång av vitsippor tillsammans med strutbräken, som sedan följs av liljekonvalj, gullpudra, lungört, gul- och blåsippor, kungsängslilja och besksöta. Vid midsommar blommar lundarven och lägger sig liksom ett spetstäcke över marken. Här finns även de tre balsaminerna som växer vilda i Sverige. Blekbalsamin som växer tillsammans med springkorn och jättebalsamin. En hel del av de vilda arterna är också så kallade "trädgårdsrymlingar" från närliggande villatomter, till exempel sibirisk nunneört, snödroppe, pärlhyacint, gullregn och vinbärsbuskar. Dammarna i dalgången är täckta med vattenklöver och näckrosor. 

Vid Grebbans Kvarn finns en del gamla kulturväxter kvar. I början av 1900-talet var landskapet här helt öppet med enstaka träd och stora ängs- och hagmarker. Här finns till exempel gott om skogsbingel och ormbär samt trädgårdsrymlingen vitfryle. 

Vid Grebbans Kvarn kan man även hitta rikligt med pestskråp. Under medeltiden var stigen längs ån i dalgången en av de viktigaste transportsträckorna. Här vandrade bland annat munkar som kom från Alvastra på andra sidan Vättern. De lät plantera in pestskråp i dalgången - en gigantisk växt med rabarberliknande blad och med svagt rosa blommor som blommar om våren. Den användes under medeltiden som medicinalväxt där roten användes främst mot kramper och ansågs även kunna bota pest. Pestskråp är nära släkt med tussilagon.   

 

Fotograf: Visit Hjo


Fågel- och djurliv i dalgången

Fågellivet är varierat med ett femtiotal häckande fåglar och lika många rastande arter. Närmast Vättern finns andfåglar som knipa och gräsand. I lövskogen är karaktärsarterna svarthätta, härmsångare, rödhake, gärdsmyg, trädgårdssångare, lövsångare och grönsångare. Forsärla häckar i dalgången, liksom uggla. Vintertid rastar strömstare i ån.

De däggdjur som finns i dalgången är bland annat mink, iller, sork, mus, igelkotte, ekorre och fladdermus. Man kan ibland stöta på rådjur, hare, räv och grävling. 

Reproduktionsområde för Harr och öring  

Här finns landets högst avkastande rödingbestånd och Sveriges sydligaste bestånd av harr.

Hjoån är också viktig för reproduktion av insjööring och ovanliga bottendjur och växter. Många arter som återfinns i Vättern är kvarlevor från en kallare tid eller från den tid då Vättern var en del av Östersjön. 

Åns mest uppmärksammade fisk är öringen. Det är en storvuxen fisk med en maximal vikt på 10-12 kg, silverblank med mörk rygg och ljus buk. Sidorna är beströdda med mörka prickar och den är täckt med fjäll. Utseendet gör att den lätt förväxlas med lax. Öringen är en rovfisk och jagar oftast ganska ytnära. Födan utgörs till stor del av siklöja nors och insekter. Den är helt beroende av de tillrinnande bäckarna för sin fortplantning (lek) och ju längre uppströms den kan vandra desto större blir uppväxtområdet för öringungarna. Under hösten från mitten av oktober till mitten av november, när öringen vandrar uppför ån, har du chans att följa med på en öringsafari >>. Då tar din guide med dig på ett kvällsäventyr där du kommer öringen riktigt nära.

Safaris ordnas från mitten av oktober till mitten av november. Mer info och bokning via Hjo Turistinformation.

Fotograf: Hans-Göran Hansson

 

Vandra eller motionera i naturreservatet 

Dalgången är ett populärt motionsområde där du enkelt kan vandra eller springa utmed naturstigen. Hela sträckan från Hjoåns mynning i Hjo hamn upp till den lilla sjön Mullsjön är cirka 5 kilometer.

Naturstigen är markerade med träskyltar "NATURSTIG". 

Starta vid vid Hjoåns mynning i Hjo hamn (den första skylten står vid den Gula Paviljongen). Fortsätt sedan genom att följa träskyltarna längs ån.

Halvvägs passerar du Grebbans Kvarn, en gammal kvarn som ofta visar konstutställningar under den varmare delen av året. Du har nu vandrat eller sprungit cirka 2,5 kilometer från Hjoåns mynning i Hjo hamn.

Efter Grebbans Kvarn fortsätter du din tur upp mot Mullsjön. Längs vägen kommer du att passera riksväg 195 (Karlsborg-Jönköping) via en viadukt. Väl uppe vid sjön når du badplatsen Stämmorna. Här finns tillhörande grillplats samt WC (torrdass).  

Se karta för att se vandringsvägen naturreservatet Hjoåns dalgång upp till Stämmorna och runt Mullsjön.

DIGITAL KARTA

Fotograf: Rebecca Martyn / Visit Hjo

 

Skulpturer längs Hjoån

I anslutning till Grebbans Kvarn finns en skulptur i form av en kanin i trä. Skulpturen är gjord av elever vid Hjo Konstskola. 

Fotograf: Hjo Turistinformation

Vi tipsar också om