({{search.Data.length}} resultat)
{{settings.Localization.Data.SearchResult.EmptySearchResultSuggestion}}
En del av

Kråkebo naturreservat
Ulricehamn

På Åsundens västra sida ligger detta artrika naturreservat.

Höga naturvärden vid Kråkebo med många olika lövträd, buskar och blommor.

 

Fotograf: Cykla och vandra i Sjuhärad

Artrikt naturreservat

Kråkebo är beläget på västra sidan om Åsunden mellan Brunn och Tvärred. Tag av vänster från stora vägen vid skylt Åsakullen strax efter att ni kört ut ur "samhället".

Brantskogarna i Kråkebo naturreservat hyser många arter av lövträd och buskar som bok, alm, ask, lind, ek och hassel. I skogarna trivs en rik lundflora med stora bestånd av blåsippa, gulsippa, lungört, doftande myskmadra, vippärt och vårärt. 
Tandroten bär mörkt violetta groddknoppar i bladvecken.

Korallblylav, grov baronmossa, lunglav, skinnlav och ett stort antal andra lavar, mossor och även svampar har hittats i området.

Mollusker, insekter och andra djur

Kråkeboberg och Åsakullen är hemvist för ett trettiofemtal landlevande mer eller mindre ovanliga mollusker, det vill säga sniglar och snäckor.
Barksnäcka och bokskogssnäcka är två av de mycket sällsynta arterna.

Också fågellivet är rikt och man kan få se eller höra flera olika hackspettarter.

Även kattugglan är hålhäckande och i reservatet har det observerats nötkråka och stenknäck. Små stjärtmesflockar ses ibland dra fram på näringssök bland träd och buskar och med lite tur kan man bland snår och rotvältor se gärdsmygen hoppa omkring.

Kontaktinformation

Ulricehamns Turistbyrå

Järnvägstorget 2B

523 30 Ulricehamn


Telefon: +46 321 595959


E-post: turist@nuab.eu

Hemsida: Till hemsida