({{search.Data.length}} resultat)
{{settings.Localization.Data.SearchResult.EmptySearchResultSuggestion}}
En del av
  • Hjo /
  • Om Europa Nostra, Hjo och Tre Trästäder
Människor som tittar på Europa Nostra plakett på torget i Hjo.

Fotograf: Jesper Anhede

Europa nostra

  • Hjo Turistinformation

1990 belönades Hjo stad med Europa Nostras hedersmedalj "... för det beaktansvärda bevarandet av den samlade trästaden Hjo, vilket inneburit ett bibehållande av dess särprägel och charm". Här kan du läsa mer om Europa Nostra och vår prisbelönta trästadsbebyggelse.

 

Om Europa Nostra

Europa Nostra är latin och betyder ”Vårt Europa”. EN är en paraplyorganisation som under sig samlar över 240 medlemsorganisationer och 120 statliga organ, lokala myndigheter med flera. Sedan 1978 delas utmärkelsen Europa Nostra Awards ut till ”exemplariskt genomförda projekt” inom fyra kategorier: conservation, research, dedicated service och education, training and awareness-raising. Hjo har fått utmärkelsen Europa Nostra inom kategorien ”conservation”.

Europa Nostra-priset får ses som en utmärkelse till husägare, byggmästare, hantverkare och alla invånare som i praktiskt arbete, eller på annat sätt, arbetat för ett bevarande av våra trästäder.

Europa Nostras logotyp innehåller sju symboler som representerar vår natur och kultur; ett berg, en flod, ett träd, en katedral, en kyrka, ett slott och en rad med hus.

Riksintresset Hjo Stad  

Ett riksintresse innefattar en plats, ett område eller ett objekt som är skyddat och anses vara av intresse för hela Sverige. Kulturhistoriska miljöer kan utses till riksintresse. Av de över 1 500 objekt i Sverige som är av riksintresse för kulturmiljövården är Hjo stad ett av dessa.

Hjo stads särprägel ligger bland annat i det oregelbundna medeltida gatunätet med småskalig träbebyggelse, stadsgårdar och små stugor vid infarterna. Den medeltida stadskärnan kan fortfarande upplevas i kvarteren runt Stora torget fram till Hjoån i norr och väster samt ett stycke nedanför Sjögatan och till Strandpromenadens början i söder. Utbyggnadsområdet norr om Hjoån, Nya staden från 1800-talets senare del, representerar å sin sida de stadsplaneringsideal som var dominerande under den här tiden. Rutnätsstaden med sina raka, breda gator, kvarter omgivna av träd samt beredning av parker och öppna ytor skulle uppfylla människors behov av rörelse, utrymme, skönhet, ljus och frisk luft. Den skulle också skydda staden och dess befolkning mot utbredda eldningsolyckor. Stadsparken med sina stora villor i tidstypisk träarkitektur hör samman med vattenkuranstalten. Allt går än i dag att uppleva och utläsa som årsringar i staden.

Övriga kulturmiljöer av riksintresse i Hjo kommun är Grevbäck samt Norra och Södra Fågelås.

Karta över Riksintresset Hjo Stad hittar du här >>

Om den medeltida staden 

Fotograf: Jesper Anhede

Det var i den medeltida staden som Hjos förnämsta kvarter låg fram till 1800-talets andra hälft, med rådhus, verkstäder och handels- och hantverksgårdar och med bostadshus som ofta var byggda i två våningar. Inne på gårdarna fanns uthus, fähus och stall, och portlider genom husen gjorde det möjligt att transportera saker från gatan in på gårdarna. Ju längre bort man kom från torget, desto lägre och enklare blev husen, och allra längst bort bodde arbetskarlar och fiskare. De vackra portarna kring torget kan du fortfarande uppleva när du vandrar utmed huvudgatorna Hamngatan och Långgatan, och inne på gårdarna finns många av uthusen och stallen kvar, men har idag på vissa håll byggts om till charmiga lägenheter.

Karta över den medeltida staden hittar du här >>

Fotograf: Hjo kommuns arkiv

I stadsplanen från 1877 kan man tydligt se skillnaden mellan stadskärnans medeltida gatunät och den nya stadens rutnätsplan.

Om Tre Trästäder och deras utmärkelser Europa Nostra 

Om vi backar tillbaka till 1600- och 1700-talets Sverige var brand det största hotet för våra städer. I Hjo har vi varit förskonade, sånär som på branden 1794. Nästa stora hot skedde under 1960-70-talet då mer än 40 procent av de äldsta bostäderna i Sveriges städer revs. För att samverka kring bevarandet av genuin trästadsarkitektur bildade Eksjö, Hjo och Nora 1997 därför nätverket Tre Trästäder. Nätverket, som vänder sig till både trästädernas invånare och besökare, och genom folkbildande utställningar och böcker, föreläsningar och guidade turer som berättar stadens historia har arbetet nu fortskridit i över 20 år och intresset för trästaden, ja, det ökar!  

Olika men ändå så lika 
De tre städerna har var och en sin alldeles speciella karaktär och ligger i olika regioner. Därtill har städernas näringsliv historiskt sett tett sig olika. Förenklat är Eksjö militärstaden på småländska höglandet, Hjo kurortsstaden vid Vättern och Nora järn- och gruvstaden i Bergslagen. Gemensamt för de tre städerna är dock att de har en lång tradition av att vårda sin trähusbebyggelse samt att alla tre har fått utmärkelsen Europa Nostra. 

Nora stad har fått två utmärkelser av Europa Nostra. Den första kom 1993: ”För det framgångsrika genomförandet av ett långt och komplicerat projekt som bevarat staden Noras historiska och kulturella miljö vilket inkluderar trähusen, industriminnena och järnvägen till Pershyttan”. Det andra kom 2002 för Noras nya församlingshem. Eksjö erhöll sin utmärkelse 1997: ”För utomordentlig renovering av denna betydelsefulla samling av äldre trähusbebyggelse som givit nytt liv till den gamla stadskärnan”.

Hjo och Europa Nostra 
Hjo var först med att belönas med Europa Nostras hedersmedalj 1990, en Medal of Honour, som priset benämndes vid den tidpunkten. Motiveringen löd: ”... för det beaktansvärda bevarandet av den samlade trästaden Hjo, vilket inneburit ett bibehållande av dess särprägel och charm.”


På Stora torget i Hjo finns ett minnesmärke över Europa Nostramedaljen. Skulpturen är skapad av Nils-Erik Mattsson och består av två kalkstensblock lutade mot varandra, placerade på en sjusidig platta med Europa Nostras sju symboler.

Du kan läsa mer om Tre Trästäder på www.tretrastader.se >>.