({{search.Data.length}} resultat)
{{settings.Localization.Data.SearchResult.EmptySearchResultSuggestion}}
En del av

Fotograf: Lars Eric Fjellman

2. Furustad med Bokullen, Grå kulle och Rävenäset – En oas vid Stora le

  • Källa: Dalslands Miljö & Energiförbund

Omgivna av höga, barrskogsklädda kullar på tre sidor vänder sig Furustads blommande, gräsgröna ängar mot sjön. Den gamla gården är ett inbjudande undantag vid Stora Les östra strand, där grått urberg och mörk barrskog annars härskar nästan oinskränkt.

Från vattnet ger Stora Le ett mäktigt intryck av ödemarkssjö. Stränderna reser sig höga och till synes ogästvänliga. Det är ett stycke fjordlandskap, mitt i skogen. Särskilt längs östra sidan härskar urberg och vresiga gammeltallar. Naturen har inte lämnat rum för mänskliga bosättningar på många ställen längs den nästan fyra mil långa strandlinjen mellan Ed och Värmlandsgränsen.

Ett generöst undantag
Furustads skyddade vik och blommande äng är ett generöst undantag. Här växer brudsporre, rödklint, johannesört, stor blåklocka och många fler. De gamla odlingsmarkerna omges av lövskog med lundväxter som ormbär och trolldruva. Liljekonvaljen blommar rikligt här och var. I försommarkvällarna drar morkullan över ängarna, samtidigt som smålommarnas vilda rop hörs utifrån sjön.
Längre upp på höjderna tar barrskogen över. Den är i stort sett opåverkad av modernt skogsbruk. I den trånga och branta ravinen norr om Yxetjärnet finns riktigt gammal skog med lavar och mossor som hör sådana miljöer till.

När jordbruket på Furustad lades ner på 1960-talet hade gården varit bebodd och brukad i mer än 400 år. Gårdens ålder och forna betydelse framträder tydligt om man kommer från öster, landvägen. Sista biten går man på en synbarligen mycket gammal hålväg, djupt nernött i marken av fötter, kärrhjul och hästhovar genom århundraden. Vägen leder till en stenpir nere vid sjön. Här hade gårdarna i Valsebo och andra byar öster om sjön sin bästa och bekvämaste förbindelse med omvärlden, via Stora Le.
Vid stenpiren mynnar en bäck i sjön. Här låg ett sågverk under några årtionden i slutet av 1800-talet. Stenfundamenten finns ännu kvar.
Den gamla vägen fortsätter söderut längs stranden till granngården Kollsbo. Den går delvis genom igenvuxna odlingsmarker, men av gården återstår annars inte mycket.

Strandhugg i storskogen
Från Nössemark och någon mil söderut är Stora Le ganska rik på öar, sund och vikar. Barrskogsklädda gråbergshöjder reser sig längs stränderna, och det är glest mellan gårdar och hus. Lägerplatsen vid Furustad är en utmärkt utgångspunkt om man vill upptäcka detta landskap från sjösidan – varför inte i en kajak? Sjösätter gör man lämpligen vid gästhamnen eller badplatsen i Nössemark.


Furustad är naturreservat, 52 ha (plus vattenområden i Stora Le). Lägerplats med vindskydd finns i sundet innanför Furustadön. Där är det också tillåtet att tälta. En liten strand med botten av rundslipat grus finns. Detta är en av få bra och skyddade tilläggsplatser för kanoter och mindre fritidsbåtar i denna del av Stora Le.

Hitta hit:
Furustad ligger ca 5 km söder om färjeläget vid Sund. Reservatet är lättast att nå från sjön. Har man inte tillgång till båt får man gå eller cykla från vägen mellan Nössemark och Håbol. Följ skyltning från Valsebo, ca 7 km söder om färjeläget (N59.082557  O11.939524). Begränsade parkeringsmöjligheter ett litet stycke in på vägen.


Bokullen
Någon kilometer söder om Furustad och på motsatta stranden av Stora Le höjer sig Bokullen mer än 100 meter över sjöns yta. Den gamla, orörda skogen på halvön är skyddad som naturreservat. Stränderna är steniga och branta, men på uddarna längst i sydost går det att komma iland med kanot eller båt. (Det är dock inte tillåtet att campa här.) Utsikten från toppen är fin, men vandringen dit går genom tuff terräng. Stigar finns inte.

Bokullen är naturreservat, 122 ha. Även de båda Navarsöarna ingår i reservatet.

Hitta hit:
Från landsidan nås området från Bomarken. Följ skyltning från vägen Ed–Nössemark och kör tills vägen tar slut vid en bom. Begränsade p-möjligheter här. Fortsatt promenad till reservatet kräver karta och kompass – skylting och leder saknas.

Grå kulle
Grå kulle är precis som Bokullen en brant höjd av gråberg, bevuxen med gammal barrskog. Från Furustad kan man nå reservatets norra gräns via stigar och skogsbilvägar, men inne i reservatet finns bara obanad terräng. Kommer man från sjösidan finns ett par små vikar där man kan dra upp sin kanot – om man vill försöka sig på att nå toppen. Men här är det ännu brantare än vid Bokullen.

Grå kulle är naturreservat, 197 ha.

Hitta hit:
Från landsidan kan reservatet nås från samma utgångspunkt som Furustad. Ta till vänster där skogsbilvägen delar sig ca 0,7 km efter vägbommen. 
Promenaden/cykelturen in till reservatet är ca 6 km lång. Stigar och vägvisning saknas. Tältning är tillåten, men i praktiken knappast möjlig nere vid stranden.

Rävenäset
Rävenäset vid Stora Les västra strand nås bäst från sjösidan. Det är ett jämförelsevis lättillgängligt och inbjudande strandparti. Här finns några klippor, där man kan rasta och bada och till och med en liten sandstrand i en vik på halvöns norra sida. I sluttningarna innanför yttersta udden finns en lövskog med en del äldre ekar. En del ekar är riktigt grova. Här växer rikligt med hassel och lind. Det förekommer ormbär och vätteros och det finns en ren björkskog. Här finns också lämningar efter ett torpställe och resterna av en gammal slåtteräng.

Rävenäset är privatägd mark och saknar formellt naturskydd. En informationsskylt med karta finns nära sjön.

 

Karta över området

 

Tillbaka till www.naturidalsland.se