({{search.Data.length}} resultat)
{{settings.Localization.Data.SearchResult.EmptySearchResultSuggestion}}
En del av

Fotograf: Fredrik Lilja

Bokningsregler

Bokningsregler

Vem är ansvarig?
Ansvarig förmedlare är:
Visit Trollhättan Vänersborg AB
Kungsgatan 9, 462 33 Vänersborg
Tel 0521-135 09

Som förmedlare är vi skyldiga se till att:
Du får en skriftlig bekräftelse på din bokning, att du får handlingar och information om hotell/paket/aktivitet/evenemang.
Visit ansvarar inte för löften som ägaren eller dennes kontaktperson kan ha gjort direkt till dig utan Visits vetskap och som Visit inte känt till. (Se till att få sådan överenskommelse skriftlig och undertecknad av ägare eller kontaktperson). Du informeras om alla väsentliga förändringar, som rör din bokning, du får disponera stugan/lägenheten/rummet från det klockslag som angivits på din bekräftelse.
Om du inte är nöjd med hela eller delar av det du bokat, så är det Visit du skall vända dig till. Läs mer om detta nedan.

Vad gäller om jag vill avboka?

Du kan avboka muntligen eller skriftligen till Visits på tel 0521-135 09 eller e-post: info@visittv.se. Avbokningen gäller endast efter mottagen bekräftelse från Visit.

Avbeställningskostnader
Avbokning 14-2 dagar före bokat ankomstdatum 20 % av bokningens pris
Vid senare avbokning utgår full avgift.

Ändringskostnad 150 kr per bokning och tillfälle.

Vad har jag för skyldigheter?

Du har skyldighet att själv kontrollera bokningsbekräftelsen så snart du erhållit den. Överensstämmer den inte med vad du har beställt måste du omgående kontakta Visit Trollhättan Vänersborg.

Allmänna villkor

Dessa allmänna villkor gäller mellan Vist Trollhättan Vänersborg AB och Dig som själv eller genom annan träffar avtal med Visit enligt vad som angetts i bekräftelsen. Avtalet kan gälla boende, köp av andra produkter och tjänster, eller en kombination av dessa.

Personuppgiftslagen
De personuppgifter, exempelvis namn, personnummer, adress, e-postadress och telefonnummer, som du lämnar i samband med bokning via Visit Trollhättan Vänersborg AB behandlas endast för den avsedda ändamålet.
Genom din bokning samtycker du att Visit Trollhättan Vänersborg får lagra dina uppgifter.
Personuppgifterna lagras som underlag för bokning och ekonomihantering enligt bokföringslagen. Visit Trollhättan Vänersborg AB, Kungsgatan 9, 462 33 Vänersborg, orgnr 556606-2419 är personuppgiftsansvarig och hanterar dina uppgifter enligt GDPR lagen.

Krig, naturkatastrofer, strejker m.m.:
Både du och vi har rätt att träda ifrån hyresavtalet om stugan/lägenheten inte kan tillhandahållas på grund av krigshandlingar, naturkatastrofer, arbetsmarknadskonflikt, längre avbrott i vatten- eller energitillförseln, eldsvåda eller andra liknande större händelser, som varken du eller vi kunnat förutse eller påverka.
Vi är i så fall skyldiga att fortast möjligt betala tillbaka vad du betalat, med avdrag för den nytta du haft av stugan/lägenheten.

För det fall resan inte kan genomföras på grund av ett hinder utanför arrangörens kontroll som arrangören inte skäligen kunde förväntas ha räknat med när avtalet ingicks och vars följder denne inte heller skäligen kunde ha undvikit eller övervunnit är arrangören fri från skadeståndsskyldighet eller andra påföljder. Detsamma gäller även om resans inställelse beror på någon som arrangören anlitat eller annan i tidigare led.

Vad händer om vi inte kommer överens?
Vänd dig direkt till oss med eventuella klagomål. Tänk på att dina möjligheter att få rättelse kan minska om du dröjer med att klaga. Om vi inte kan komma överens, kan du vända dig till Allmänna Reklamationsnämnden. Den består av en opartisk ordförande och ett antal representanter för researrangörer och konsumenter.
Konsumentvägledaren i din hemkommun kan hjälpa dig. Adressen är:
Allmänna Reklamationsnämnden, Box 174, 101 23 Stockholm (www.arn.se)

Vi reserverar oss för lagändringar och prisändringar som ligger utanför vår kontroll.

Särskilda villkor vid bokning av evenemangsbiljetter
Vi bokning av evenemangsbiljetter gäller omgående betalning. Köpt biljett bytes eller återköpes ej. Vid inställda evenemang återbetalas inte bokningsavgiften.