({{search.Data.length}} resultat)
{{settings.Localization.Data.SearchResult.EmptySearchResultSuggestion}}
En del av

Fotograf: VisitTV

Med fritidsbåt på Trollhätte kanal

Viktig information!
Planerad farledsavstäningningar under 2024 - Se Sjöfartsverkets hemsida här

Trollhätte kanal och slussar
Trollhätte kanal är 82 km lång. Därav är 10 km grävd och sprängd kanal, resten är naturlig farled i Göta älv. På sträckan passerar man 12 broar varav 3 fasta. Nivåskillnaden på totalt 44 m klaras av sex slussar, en vid Lilla Edet där skillnaden är 6 m, fyra slussar vid Trollhättan med en total nivåskillnad på ca. 32 m och en vid Brinkebergskulle på ca 6 m. 
       
Slussarna är, trots sin ålder, av modern konstruktion med el/mekanisk drift av luckor och portar. Dubbla bottnar innebär att vattnet fördelas jämnt över hela slussen. Det ger lugna vattenrörelser vid såväl fyllning som tömning. För en slussning krävs 8000-12000 m3 vatten. Vattendjupet i farleden är minst 6,3 m. I slussarna är djupet på tröskeln 5,7 m vid lägsta vattennivån. I kanalen och älven finns ett stort antal farledsmarkeringar.
       
All slussning och broöppning i kanalen sker under TV-övervakning. De öppningsbara broar som finns i Göta älv fjärrstyrs från olika kanalstationer exempelvis Lilla Edet, Trollhättan och Brinkebergskulle.

Det finns några viktiga telefonnummer som du som båtåkare på kanalen behöver ha med er. Dessa hittar ni på Sjöfartsverkets broschyr och översiktskarta (se nedan).

Sjöfartsverkets översiktskarta

Rapportera faror & fel, brådskande rapport
Om du upptäcker fel på utmärkning, släckta fyrar, drivande föremål eller iakttar annat som kan utgöra fara för sjöfarten vill vi att du genast rapporterar detta till Sjöfartsverket.

Telefon: 020-33 11 66 (dygnet runt, samtalet kostar inget)
VHF: Anropa MSI SWEDEN eller Stockholm Radio på lämplig trafikkanal

Råd och tips inför färden längst Trollhätte kanal

Mörker/dålig sikt:Med hänsyn till sjösäkerheten avråder vi med bestämdhet att fritidsbåtar framförs i kanalen under mörker eller dålig sikt.

Brand: Öppen eld är absolut förbjudet i slussarna.

Använd flytväst: Flytväst är det inget fel att ha och barn SKALL ha flytväst. Ramlar du i vattnet under slussning finns risk att du sugs ner. Tänk på att du färdas i strömmande vatten.
Väntetider
Vid slussar: Nyttotrafik har företräde.
Vid landsvägsbroar: Vid stark landsvägstrafik kan båtar samlas för gemensam broöppning.
Vid järnvägsbroar: Tågtrafiken styr öppningar av järnvägsbroar.
 
Viktigt! Tid för slussning
Farleden mellan Lilla Edet och Gropbron är öppet för fritidsbåtar mellan 09.00-19.00.
 
Avgifter för Trollhätte kanal 2023
Passage av samtliga slussar: 1100 SEK
 
Avgiften avser enkel väg.
Betalning för passage av samtliga slussar sker i Trollhättan vid Kanalcentralen. 
Betalningssätt kreditkort.
 
Förtöjning i sluss:
• Följ slusspersonalens anvisningar 
• Slussen får inte helt fyllas av fritidsbåtar, en fri yta på 25% skall finnas av säkerhetsskäl 
• Ha förtöjningar eller båtshake klar. 
• Fendra av ordentligt på båda sidorna av båten, annars finns risk att båten skrapas mot kanterna 
• Båten hålls bäst på plats genom att ta tag i lejdare eller krokar som finns i slussväggen 
• Du kan använda båtshake eller avhåll med tamp
• Låt aldrig barnen slussa ensamma
• Lämna aldrig båten utan tillsyn i slussen
Här kan du läsa Sjöfartsverkets informationsbroschyr och se på Översiktskartan som innehåller telefonnummer till slussar och broar.