({{search.Data.length}} resultat)
{{settings.Localization.Data.SearchResult.EmptySearchResultSuggestion}}
  • Västsverige /
  • Användarvillkor – Västsvenska Turistrådets digitala bild- och mediabank

Användarvillkor – Turistrådet Västsveriges digitala bild- och mediabank

Allmänt om oss

Vi som tillhandahåller och administrerar Västsveriges digitala bild- och mediabank ("Bildbanken") är Turistrådet Västsverige AB, org. nr 556459-4538, Regionens Hus, 405 44 Göteborg ("Turistrådet Västsverige"). Med benämningarna "vi", "våra" och "oss" nedan avses Turistrådet Västsverige.

Vi bildades år 1999 och är ett offentligt finansierat aktiebolag utan vinstintresse. Vi ägs av Västra Götalandsregionen och verksamheten syftar till att informera kring besöksnäringen i Västra Götaland samt driva destinations- och besöksnäringsutveckling för att öka konkurrenskraften hos regionens besöksnäringsföretag. Arbetet sker ofta i samverkan med inhemska och internationella partners. Bildbanken är ny och vi har för avsikt att uppdatera denna kontinuerligt.

Vi förbehåller oss rätten att ändra dessa användarvillkor för Bildbanken ("Användarvillkoren") tid efter annan. Eventuella förändringar av Användarvillkoren kommer att hållas tillgängliga på vår hemsida, www.vastsverige.com

Observera att vissa bilder i Bildbanken kan vara föremål för ytterligare villkor som har företräde framför dessa Användarvillkor. Om så är fallet framgår detta genom följande markering ["Reservations"] i anslutning till aktuell bild i Bildbanken.

Press och Researrangörer

Förutsättningen för att du skall ges tillgång till Bildbanken är att du som användare (person, administratör, organisation eller företag som har för avsikt att använda bild i Bildbanken) från Press eller Researrangör godkänner våra Användarvillkor. Vidare krävs att vi tilldelar dig inloggningsuppgifter till Bildbanken.

Vi förbehåller oss rätten att inte tilldela dig inloggningsuppgifter till Bildbanken.

Ditt godkännande av Användarvillkoren och användande av bild i Bildbanken

För att få använda Bildbanken krävs att du godkänner våra Användarvillkor innebärande att du godkänner att;

- användande av bild i Bildbanken endast får ske för att informera kring och/eller marknadsföra destinationerna Bohuslän, Dalsland och Västergötland i Västsverige eller turistiska produkter i dessa områden och således inte för att generellt marknadsföra destinationen Sverige,

- användande av bild i Bildbanken inte sker för privat bruk eller i kommersiellt syfte (med kommersiellt syfte avses exempelvis reklam för externa företag, enskilda produkter eller tjänster genom exempelvis annonsmärkta trycksaker),

- bilder i Bildbanken alltid används på sådant sätt att det framgår att dessa illustrerar destinationen Västsverige eller delar därav,

- det sker en ny nedladdning av bild i Bildbanken för varje enskilt användande av bild i Bildbanken (detta eftersom det kan ha tillkommit nya villkor och/eller användningsrestriktioner för aktuell bild sedan du senast laddade ned densamma),

- namnangivelse av fotograf/upphovsman till bild alltid sker vid användande på sätt som är vedertaget i aktuell bransch och mediekanal (dock skall alltid förnamn och efternamn på fotograf/upphovsman tillsammans med vastsverige.com anges – för ytterligare information om namnangivelse hänvisar vi till rubriken Namnangivelse nedan),

- du inte på något sätt får överlåta bilder i Bildbanken till tredje man.

Genom att du ansöker om och tilldelas inloggningsuppgifter till Bildbanken på vår webbsida www.vastsverige.com, och vidare loggar in på Bildbanken intygar du att du har läst och godkänt Användarvillkoren.

Bildbanken och de bilder som återfinns i densamma får användas kostnadsfritt för information kring och marknadsföring av destinationerna Bohuslän, Dalsland och Västergötland i Västsverige av Press som givits inloggningsuppgifter för redaktionellt bruk såvida inte något annat framgår i anslutning till enskild bild.

Researrangörer som givits inloggningsuppgifter får använda Bildbanken kostnadsfritt för information och marknadsföring av destinationerna Bohuslän, Dalsland och Västergötland i Västsverige.

Press och Researrangörer får använda bilder i Bildbanken i sociala medier såsom Twitter och Facebook under förutsättning att detta sker med angivande av Västsverige som destination och/eller som avsändare.

Bilder i Bildbanken får inte användas i något sammanhang som är oförenligt med svensk eller internationell rätt eller som kan uppfattas som stötande, vilseledande eller olagligt. Bilder i Bildbanken får inte heller användas i nedsättande sammanhang för upphovsmannen eller för de personer som finns avbildade på bilderna.

Om vi skulle göra väsentliga förändringar av Användarvillkoren har du rätt att säga upp det avtal som du ingår med oss i och med ditt godkännande av Användarvillkoren och vår eventuella tilldelning av inloggningsuppgifter till dig.

Namnangivelse

Upphovsmannens namn skall alltid anges tillsammans med /vastsverige.com vid användande av bilder i Bildbanken. Namnangivandet skall alltid ske så nära bilden som möjligt och på sätt som är vedertaget i aktuell bransch och mediekanal. Dock skall namnangivelsen som minst innehålla efternamn och förnamn på upphovsmannen och hänvisning till vastsverige.com på följande sätt:
Förnamn Efternamn/vastsverige.com

Ansvar

Vi kommer så långt möjligt försöka se till att Bildbanken alltid fungerar på ett bra sätt. Vi ansvarar dock inte för tekniska störningar som begränsar din möjlighet att använda Bildbanken eller för eventuell data som går förlorad på grund av sådana störningar eller andra tekniska problem i anslutning till Bildbanken. Vi ansvarar inte heller för felaktig bildinformation.

Du ansvarar själv för tillgången till de bilder i Bildbanken som du laddat ned. I samband med uppdateringar och liknande av Bildbanken kan vi komma att utan förvarning stänga ner vissa eller alla funktioner i Bildbanken.

Du ansvarar för att dina inloggningsuppgifter inte ges ut till någon annan och inte kommer i orätta händer. Du ansvarar även för all din användning av bilder i Bildbanken och är skyldig att hålla oss fria och skadeslösa från eventuella krav från bilds upphovsman eller från personer som är avbildade i bild i Bildbanken till följd av användning som strider mot dessa Användarvillkor. För det fall du inte anger upphovsmannen på sätt som framgår av dessa Användarvillkor kan du komma att debiteras för den skada som detta åsamkar upphovsmannen.

Rättigheter

Alla bilder och annat material i Bildbanken såsom grafik, bilder, filmer, kod, HTML, JavaScript är skyddat av lagen om upphovsrätt (SFS 1960:729). Kopiering, mångfaldigande, överlåtelse, försäljning, överföring eller varje annan form av utnyttjande av bilder och/eller material i Bildbanken i strid med dessa Användarvillkor är förbjuden och förutsätter tillstånd av oss.

Vi förbehåller oss rätten att återkalla dina rättigheter att använda Bildbanken eller enskilda bilder i Bildbanken och vi kan då komma att utan förvarning ta bort dina möjligheter att logga in på Bildbanken.

För det fall du bryter mot dessa Användarvillkor förbehåller vi oss även rätten att kräva att du raderar de bilder som du laddat ned från Bildbanken från din dator eller från annat kommunikationsmedel som du använder dig av och även att du i möjligaste mån tar bort bilder från det sammanhang där dessa exponeras.

Personuppgiftsbehandling

Vi kommer behandla dina personuppgifter i och med att du tilldelas inloggningsuppgifter och använder Bildbanken. Det främsta syftet med vår behandling av dina personuppgifter är att vi skall kunna uppfylla våra åtaganden gentemot dig som användare av Bildbanken.

Vi har som ambition att informera dig som användare av Bildbanken. Vi behandlar därför även dina personuppgifter i syfte att du skall få relevant information, erbjudanden samt intressanta tjänster från oss eller våra samarbetspartners. I den mån det rör information från någon av våra samarbetspartners kan sådan samarbetspartner även komma att behandla dina personuppgifter.

De personuppgifter som vi främst kommer att behandla är sådana som du direkt eller indirekt lämnar till oss genom din ansökan om inloggningsuppgifter till Bildbanken. Vi behandlar dina personuppgifter under den tid som du använder Bildbanken.

Genom att du godkänner dessa Användarvillkor samtycker du till vår behandling av dina personuppgifter som den beskrivits ovan. Du har rätt att en gång per år, kostnadsfritt, få information om vilka personuppgifter som vi har om dig och hur dessa används. Begäran skall göras skriftligen på ovan angivna adress. Du har också rätt att skriftligen begära rättelse av felaktiga personuppgifter och återkalla lämnade samtycken.

Gällande lag och tvistlösning

Dessa Användarvillkor lyder under svensk lag och eventuella tvister om tolkningen eller tillämpningen av Användarvillkoren skall avgöras av svensk allmän domstol med Göteborgs tingsrätt som första instans.