({{search.Data.length}} resultat)
{{settings.Localization.Data.SearchResult.EmptySearchResultSuggestion}}
En del av

Fotograf: Kent-Åke Gustavsson - Mindre hackspett

68. Dalbobergen – Vänlig vandring längs Vänern

  • Källa: Dalslands Miljö & Energiförbund

Längst i söder är Dalslands kust mot Vänern ganska dramatisk – brant, söndersprucken och stenig. Ändå vandrar man bekvämt genom lummig lövskog och med fina utblickar över Vänern. Tacka Algot Nylén för det.

Algot Nylén var byggnadschef i Vänersborg på 1940-talet. Han insåg Dalbobergens värde som strövområde och tog initiativ till Dalbostigen, som klänger likt en alpväg i den bitvis vilda och sönderskurna branten mot Vänern. Stigen inbjuder till en bekväm vandring mellan Vänersborgs tätort och badplatsen Ursand, omkring tre kilometer norrut. Nästan hela sträckan går med utblick över Vänern, med Halleberg och Vänersnäs i fonden.
I dag är Dalbobergen naturreservat och ett populärt strövområde för vänersborgarna. Här finns ett rikt förgrenat stigsystem, men promenaden längs Vänerstranden är ändå områdets pärla.
Gran och tall dominerar i Dalbobergens skogar, men inslaget av lövträd är stort. Närmast Vänern finns partier av ekskog med inslag av lind, alm och hassel.  
Lövskogarnas flora bjuder på en del sällsyntheter, exempelvis lundväxter som vårärt, tandrot och myskmadra. På solexponerade klippor kan man finna bland annat blodnäva och bergjohannesört.
Helt nära stigen i södra delen av reservatet växer stora bestånd av skogssvingel.
Under hösten flyttar stora mängder fåglar söderut över Vänern, och vid lämplig väderlek kan sträcket av änder, vadare, rovfåglar och tättingar vid Dalbobergen vara mycket intensivt. Dagssiffror på över 1 000 ormvråkar och 40 000 bofinkar har noterats. Oljehamnen och fågeltornet (strax söder om reservatet) är bra platser för sträckfågelobservationer.
Dalbostigen passerar den näst äldsta fyrplatsen i Vänern, Bastungen, som inrättades 1807. Fyren släcktes 1935, och byggnaden disponeras numera av Friluftsfrämjandet i Vänersborg.

Dalbobergen är naturreservat och omfattar ca 70 ha. Vandringsleden Dalbostigen är väl skyltad och lätt att följa. Den är framkomlig med barnvagn. Det är inte tillåtet att tälta i reservatet och eldning får bara ske på de iordningställda eldplatserna. Strax norr om reservatet ligger Ursand, med bad, campingplats och servering (sommartid). Friluftsfrämjandet har kaffeservering i Bastungens fyr vissa veckoslut vår och höst. I Grönvik vid reservatets nordspets finns en gästhamn.Hitta hit:
Ta norra avfarten mot Vänersborg från E45. För att nå södra entrén fortsätter man ett stycke mot Vänersborg och svänger vänster i korsningen vid bensinmacken. Nedanför backen finns P-plats (N58.384940 O12.307480). Fortsätt längs vägen till fots ca 100 m till reservatstavlan. Reservatets norra entré nås från Ursand. Följ skyltning från E45.

 

Karta över området

 

Tillbaka till www.naturidalsland.se