({{search.Data.length}} resultat)
{{settings.Localization.Data.SearchResult.EmptySearchResultSuggestion}}
En del av

Fotograf: Kent-Åke Gustavsson - Skogstry

55. Ranneberget och Årbolsfjället – Blommande branter vid ishavets strand

  • Källa: Dalslands Miljö & Energiförbund

Rannebergets östsida bär tydliga spår av de ishavsvågor som en gång slog mot klipporna här. Bland annat formade de Dalslands största grotta. Men här finns också lummiga lövskogar och en rik flora.

Den spricka i berggrunden som bildar Kroppefjälls östra brant fortsätter också norr om Dals Rostock, men här byter den namn, först till Årbolsfjället och sedan till Ranneberget. Man kan också se dessa höjdryggar som en sydlig utlöpare av Lianefjället, platån mellan sjöarna Åklången och Erve.
Höjdryggarna reser sig högt och brant över Dalboslätten. Årbolsfjället stupar på sina ställen lodrätt ner i sjön Näsölen.
Här är det Dalformationens bergarter som spruckit sönder, och det präglar förstås naturen. På kullarna dominerar vanlig tall- och granskog. I branterna finns högvuxen gran- och lövskog med ädla lövträd som lind och alm. Floran är rik. Längs stigen upp till Tavlekullen växer exempelvis skogsbingel och massor av skogstry – båda arter som indikerar kalkrik, bördig mark. Hässleklocka, myskmadra och skogsknipprot är andra arter som vittnar om den kalkrika berggrunden.
Dalslands sällsynta ormbunke, uddbräken, som har sin mest välkända förekomst vid Svarvaretorpet (24), finns också i Ranneberget.
Det är inte svårt att se att Ranneberget har en dramatisk geologisk historia. Terrängen är brant, med massor av skrevor och sprickor och stora ansamlingar av stenblock. Här slog vågor mot klippiga stränder för sådär 10 000 år sedan, när Lianefjället var en ö i ishavet.
Från Tavlekullens topp har man fin utsikt över det som en gång var havsvikens botten – Dalboslätten – och det som blev kvar av den när landet höjde sig – innanhavet Vänern.
Ungefär 300 meter sydväst om P-platsen, i Jättekullens brant, ligger Jättestôva (Jättestugan), Dalslands största grotta. Särskilt gigantisk kan jätten inte ha varit, men en normalvuxen nutidssvensk kan i alla fall gå upprätt sådär 15 meter in i berget.
Miljön runt grottan är strängt taget mer fascinerande än hålet i berget. Den påminner nästan om ett rauklandskap. Trots att man befinner sig i en skog är det inte svårt att föreställa sig hur havsvågor svallat här. Grottan är i grunden en spricka i berget, men vågorna har säkert bidragit till att gröpa ur den.

Ranneberget är naturreservat, 86 ha. En markerad stig leder upp till Tavlekullen. Jättestôva ligger bara 300 m från parkeringen, men terrängen är brant och besvärlig. En smal, upptrampad stig från landsvägen vid reservatets södra gräns leder dock till grottan.
Årbolsfjället är också naturreservat, 65 ha. Det finns en markerad led upp till en utsiktspunkt i norra delen av området, men i övrigt saknas anordningar för besökare. Området är starkt kuperat och därför svårtillgängligt. Bara den nordligaste delen av reservatet är med på kartan.

 

Hitta hit:
Ranneberget ligger omkring 5 km norr om Dals Rostock. Från E45 norr om Mellerud tar man av mot Åsensbruk, och därefter – efter ca 5 km – mot Bäckefors. Efter knappt 2 km finns P-plats med informationstavla på höger sida (N58.770926 O12.383862). Efter ytterligare ca 1,5 km finns P-plats för Årbolsfjället (ett litet stycke in på avtagsväg på höger sida (N58.767291 O12.364110). Härifrån utgår leden.

 

Karta över området

 

Tillbaka till www.naturidalsland.se