({{search.Data.length}} resultat)
{{settings.Localization.Data.SearchResult.EmptySearchResultSuggestion}}
En del av

Fotograf: Kent-Åke Gustavsson

Fiska i Dalsland

Sista kastet tas in. Då kommer det – hugget! Spöet böjs och linan skär genom vattnet. En kraftfull fisk rycker, rusar och simmar in under kanoten, som plötsligt inte känns så stabil längre. Vattenstänk och höga röster. När fisken tröttnat och leds in mot relingen visar sig en stor gäddkäft med vassa tänder i vattenytan. Lyfta, lossa eller bogsera iland?

Text: Hasse Sandqvist

Större sjöar i Dalsland kan hysa många arter av fisk, i några fall över tjugo. Flertalet arter är dock av begränsat värde både för sportfiskaren och i köket. I sjön Grann, som är av riksintresse för naturvården på grund av sin varierade fiskfauna, finns exempelvis ål, sik, siklöja, nors, gädda, björkna, benlöja, brax, mört, lake, hornsimpa, stensimpa, gers och abborre. Öring förekommer mycket glest i Upperudsälvens (Dalslands kanals) sjöar, i Örekilsälven, samt i mindre bäckar (där fiske inte är tillåtet). Ellenösjön (31) är känd för sitt fina gösfiske. Men i det stora hela är det fiske efter gädda och abborre som gäller.

De flesta av Dalslands sjöar är näringsfattiga. Det medför låg produktion av många fiskars basföda, små kräftdjur, och följden blir att fisken växer långsamt. Att fiskfaunan är artrik betyder att det finns många arter som äter av gäddans och abborrens rom och yngel. Därför når jämförelsevis få gäddor och abborrar vuxen ålder. Men det betyder i sin tur mer mat per rovfisk, när gädda och abborre blir stora nog att börja äta de andra fiskarterna. Typiskt för Dalslands sjöar är därför att gäddor och abborrar blir stora, men inte så många.

Detta betyder inte att det är enkelt att dra upp storabborrar eller trekilosgäddor i Dalsland. De stora fiskarna håller oftast till i halvmörker, särskilt ljusa sommardagar. Eftersom vattnet i Dalslands större sjöar är mycket klart betyder det att fisken går rejält djupt. Problemet med att fiska på vanligt sätt med kastspö från stranden blir att draget inte når tillräckligt djupt. Fisken ser inte betet. Man behöver nå längre ut från stranden och djupare ner. Att fiska från kanot är därför bättre, om än lite opraktiskt och kanske inte alldeles tryggt när storgäddan hugger. Att fiska från båt är bäst.

Oftast får man fiska ensam och ostörd. Och Dalslands vidsträckta sjösystem bjuder på fina naturupplevelser även om det är glest mellan nappen.

I små, grunda sjöar och i vattendrag är det lättare att hitta fisken. Det finns hundratals sådana vatten i Dalslands skogar.

Släprodd är en fiskemetod som ofta praktiseras i Dalsland. Den kan ge bra resultat för gädda, men kräver tålamod. Avancerade fiskare använder särskild utrustning (djuplod) för att få ner sina beten tillräckligt långt, och ekolod för att hitta fisken. Emellanåt kan sådant fiske även ge en och annan öring och i Vänern till och med lax. Abborrar söker man gärna kring risvasar, stora högar av kvistar och grenar som släpats ut och sänkts från isen i syfte att förbättra fisket. Rishögarna blir gömställen för småfisk och drar därmed också till sig rovfisken.

 

Vänerfiske

Vänern är en värld för sig när det gäller sportfiske. Med sina 35 olika fiskarter är sjön Sveriges artrikaste, och störst attraktionskraft har förstås lax och öring. Den största av Vänerlaxarna – Gullspångslaxen – är världens största insjölax. Den kan nå vikter på över 20 kg. Årligen fångas lax eller öring i tiokilosklassen. Trollingfiske efter lax och öring lockar varje år stora skaror sportfiskare från när och fjärran till sjön. Många fiskar också efter gädda och gös.

 

Vem får fiska?

För att få fiska i Dalslands sjöar måste man – precis som på andra håll – ha tillstånd från de som har fiskerätt i sjön (oftast markägare runt stränderna). Det får man genom att köpa fiskekort.

I Vänern är det fritt fram för alla att fiska med handredskap från land. Inom 300 meter från land är det däremot inte tillåtet att fiska från båt (om man inte har fiskerätt). Längre ut får man fiska från båt och även använda rörliga redskap som nät, förutsatt att man registrerat sig hos länsstyrelsen. Det finns en hel del andra fiskeregler som man bör ha koll på innan man ger sig ut.

 

VETA MER

Information om sportfiske i Dalsland, var man kan köpa fiskekort etc finns bland annat på kommunernas hemsidor. Användbar är också www.fiskeland.se

En broschyr om fiskeregler i Vänern finns på länsstyrelsens hemsida: www.lansstyrelsen.se/vastragotaland

 

Tillbaka till huvudsidan för www.naturidalsland.se