({{search.Data.length}} resultat)
{{settings.Localization.Data.SearchResult.EmptySearchResultSuggestion}}
En del av
Publikhav framför scen.

Ansökan om stöd - evenemang och möten

Här finns allt du behöver veta för att söka stöd för evenemang och möten i Skövde kommun.

Om stödet

Hur du ansöker om stöd

Bedömning och beslut

Arrangemangsgruppen

Om stödet

Nedan framgår förutsättningarna för stödet samt förutsättningar att söka, erhålla och nyttja stöd. Det är arrangemangsgruppens uppdrag att ta emot, bedöma och behandla ansökningar för arrangemangsstöd i Skövde, samt besluta om och fördela tillgängliga ekonomiska resurser avsedda för sådant stöd. 

Målet med stödet är att 

 • utveckla och stärka befintliga återkommande arrangemang.
 • etablera nya återkommande arrangemang.
 • stödja och möjliggöra tillfälliga arrangemang.
 • värna om ett brett evenemangsutbud i hela Skövde kommun.

…för att Skövde kommun ska attrahera till besök samt att leva och bo i.

Stödet ska användas till

 • arrangemangsutveckling.
 • uppstart av nya arrangemang.
 • att ”sätta Skövde på kartan” genom arrangemang.

…för att Skövde kommun ska attrahera till besök samt att leva och bo i.

Vem kan söka?

Alla aktörer som arrangerar evenemang i Skövde kommun. Idella föreningar och aktörer hemmahörande i Skövde kommun ska prioriteras.

Ansökningstider

Ansökan kan göras när som helst under året, dock senast 3 månader före arrangemanget. För profilarrangemang (när större belopp avses) gäller senast 12 månader före arrangemanget.

Arrangemangsgruppen träffas månadsvis (undantaget juli) och behandlar då inkomna ärenden.

Tillgängligt grundstöd för alla 

Alla arrangörer bör lägga in sina arrangemang i Upplev Skövdes evenemangskalender. För de arrangörer som söker stöd är detta obligatoriskt. Evenemangsformulär >>

Att synas i evenemangskalendern är ett tillgängligt grundstöd för alla arrangörer. Den absoluta merparten av ytterligare arrangemangskommunikation från arrangemanggruppens marknadssida utgår från just evenemangskalendern. Det kan röra sig om exponering på digitala skärmar och infartstavlor runtom i staden lik väl som exponeringar i Upplev Skövdes kanaler på sociala medier.

Marknadsföringshjälp >>

Du som arrangör får gärna tagga @upplevskovde på Instagram och Facebook länka till upplevskovde.se i dina egna kanaler. 

Att ansöka om stöd

För att tilldelas stöd ska du som arrangör fylla i och skicka in en ansökan >>. 

Stödet ska utformas för att göra skillnad och vara till gagn för arrangemanget, arrangören och/eller destinationen, samt bör företrädelsevis mötas upp av arrangör med egen insats. Det ska med andra ord tydligt framgå av ansökan vad ni söker medel för och vilken nytta det ämnar generera. 

Ansökan kan göras i någon av nedanstående tre kategorier. Notera att budget ska biläggas ansökan oavsett kategori.

1. Arrangemangsutveckling av återkommande arrangemang

I kommunen arrangeras årligen en rad återkommande, större och mindre, arrangemang. Dessa kan söka stöd på olika nivåer utifrån sitt nuläge, behov och framtidsplaner.

Exempel på områden där stöd för utveckling kan vara aktuellt är:

Funktionärer, ceremonier/scenprogram, säkerhet, transporter, projektstöd, mervärden, marknadsföring, medial bevakning, profilmaterial och grafisk formgivning.

 

2. Uppstart och/eller etablering av nya återkommande arrangemang

Det finns självklart plats för fler och större variation av arrangemang i Skövde kommun. För de arrangörer som har intresse att starta upp nya evenemang, med en långsiktig plan, finns möjlighet att söka medel i den här kategorin. Vad det kan vara är det bara ansökanden (…och ramarna för stödet) som sätter gränser för.

 

3. Enskilda- och/eller profilarrangemang

Utöver återkommande arrangemang finns möjlighet att söka stöd för enskilda, större och mindre, arrangemang. För riktigt stora profilarrangemang föreligger i utgångsläge ingen övre beloppsgräns för ansökan men här behöver ansökande ta höjd för ansökningstider, vilket i extrema fall kan inbegripa den kommunala budgetprocessen.

Exempel i den här kategorin är olika typer ”turnerande” evenemang inom idrott och kultur, såsom festivaler, uppsättningar, mästerskapstävlingar, genretävlingar eller liknande, men det kan även röra sig om enskilda, tillfälliga evenemang med lokal eller regional förankring.

Värt att notera är att också här ska stödet utformas för att göra skillnad i arrangemanget och vara till gagn för både arrangör och destination.

Exempel på sådant som värderas för både kategori 2 och 3 är:

Unikitet i kommunens evenemangsmix, årstidsmässig planering, långsiktighet, synlighet och hållbarhet (socialt, ekonomisk och miljömässig).

 

Storlek på stöd

Det finns inga bestämda ramar för vilket belopp som kan sökas för evenemang. Arrangemangsgruppen uppmanar dock att belopp som understiger 15 000 kr söks via andra stöd inom kultur och idrott. Likaså att ansökningar med belopp som överstiger 100 000 kr inkommer minst 12 månader för aktuellt evenemang. 

Varierat evenemangsutbud

För att värna om mångfald i evenemangsutbudet som erbjuds i Skövde kommun kan även medel, i undantagsfall, tilldelas arrangemang för att de ska vara möjliga att genomföra. Det kan då röra sig om så kallad förlustgaranti. 

Ej sökbart stöd

Arrangemangsgruppen beviljar inte: 

 • generella stöd där användningen av ansökta medel ej är preciserat.
 • ren sponsring av arrangemang eller utövare.
 • medel till arrangemang som kan uppfattas strida mot diskrimineringslagen, avseende diskrimineringsgrunderna kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder. 
 • medel till arrangemang som ej är öppna för mediebevakning.

 

Bedömningar och beslut

Bedömning av inkomna ansökningar

Inkomna ansökningar bedöms sedan utifrån här angivna förutsättningar och utkomsten av det bedömningsverktyg, ”Tratten”, som nyttjas, samt de ekonomiska ramar som föreligger.

Det är väsentligt för arrangemangsgruppen att alltid få kännedom om hur och till vad tilldelade medel avses nyttjas, hur detta gagnar arrangören, arrangemanget och/eller destinationen samt vilken egeninsats arrangören själv bidrar med inom sökt område. Detta bör alltså tydligt framgå vid ansökan. 

Beslut

Beslut om stöd fattas av arrangemangsgruppen, i normalfallet, inom sex veckor. Beslut kan ej överklagas. Tilldelade medel kan endast nyttjas i enlighet med besluts. 

I vissa fall kan arrangemangsgruppen bevilja förlustgaranti till ett visst belopp i stället för direkta medel. Detta kan skapa extra trygghet hos arrangören vid exempelvis etablering eller utvecklingssteg. 

Efter beslut

Vid beviljad ansökan tecknas ett avtal mellan arrangören och Next Skövde som reglerar storleksordningen på stödet, hur det får användas och om några delar ska samordnas vid arrangemanget. 

Avslagen ansökan meddelas via mejl. 

Utvärdering

Arrangemang som beviljas medel ska återkoppla genom en utvärdering inklusive ekonomiskt utfall. Särskilt format för detta anges i samband med avtalsskrivandet.

Utbetalning

Utbetalning av beviljade medel sker efter redovisat genomförande, utfall och utvärdering. Avsteg görs endast i undantagsfall och då i direkt dialog mellan avtalsparterna.

 

Om arrangemangsgruppen

I arrangörsgruppen finns representanter från kulturavdelningen och fritidsavdelningen Skövde kommun, Citysamverkan och Next Skövde. 

Uppdragsbeskrivning

Evenemang ska hjälpa till att attrahera fler besökare och skapa mervärde för människor som redan bor i kommunen samt stärka stoltheten för platsen.

Syfte

 • Vara ett verktyg för att koordinera evenemangsfrågor samt verka för ökad effektivitet och resurssamordning.
 • Verka för att säkerställa att evenemang genomförs i Skövde kommun under årets alla säsonger.
 • Bereda inkommande evenemangsförfrågningar och förslag till arrangemangsrådet.
 • Tydliggöra Skövdes evenemangsarenor och lämpliga evenemangsplatser.
 • Säkerställa att kommunikations- och marknadsföringsperspektivet lyfts in i tidigt skede.
 • Fördela projektledningsansvar vid egna arrangemang samt agera stöd för externa arrangörer.

Mål

 • Att fler evenemang och aktiviteter arrangeras.
 • Verka för en bra evenemangsmix.
 • Vara stöd för de aktörer som vill arrangera evenemang.
 • Utveckla analysverktyget ”tratten 2.0” och lyfta in de 7 kapitalen i bedömningen av ansökningar för stöd.
 • Kan tillsammans, på sikt, bli en tydligare egen arrangör och därigenom bygge ett eget kapital för framtida satsningar.

 

 

Ansök om stöd >>


Alla frågor som ska besvaras i ansökan finns här:

Mall ansökningsformulär

Mall efterrapporteringsformulär

 

Kontakt evenemang och möten

Magnus Sundmark

Affärsområdesansvarig evenemang Next Skövde

0730-890807

Katarina Blad

Affärsområdesansvarig möten Next Skövde

0709-495052